กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 1 ดำเนินงานโครงการก่อสร้างบูรณะทางหลวงหมายเลข 41 สาย ท่าโรงช้าง – ท่าชี – ถ้ำพรรณรา – ทุ่งสง แล้วเสร็จ ตามแผนงานบูรณาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ลักษณะทางเดิมเป็น 4 ช่องจราจร  ช่องจราจรกว้าง 3.5 เมตร  ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.5 เมตร ไหล่ทางด้านในกว้าง 1.5 เมตร  สภาพผิวทางชำรุดเสียหายเนื่องจากก่อสร้างมานาน กรมทางหลวงจึงได้ดำเนินการบูรณะทางหลวงสายดังกล่าว เพื่ออำนวยความสะดวก ความปลอดภัยในการเดินทางให้กับประชาชน 

ลักษณะโครงการเป็นทางมาตรฐานชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร ผิวแอสฟัลท์คอนกรีต  ระหว่าง กม.227+000 – กม.263+500 รวมระยะทาง 36.5 กิโลเมตร  อยู่ในพื้นที่ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ อำเภอถ้ำพรรณรา, อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ช่องจราจรกว้าง 3.5 เมตร (2 ช่อง) ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.5 เมตร ไหล่ทางด้านในกว้าง 1.5 เมตร เกาะกลางแบบ Depressed Median มีจุดกลับรถทุกๆระยะทางประมาณ 3 – 4 กิโลเมตร พร้อมงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง งบประมาณ 1,124,187,898 บาท 

ทั้งนี้ การบูรณะโครงข่ายทางหลวงสายหลักระหว่างภาคทำให้การเดินทางรวดเร็วสะดวกปลอดภัย  รองรับปริมาณยานยนต์และผู้ใช้ทางที่เพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นสายหลักในการเดินทางลงสู่ภาคใต้  รองรับการขนส่งทั้งในภูมิภาคและการขนส่งผลผลิตและสินค้าสู่ภูมิภาคอื่น  รองรับการขยายตัวด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนของภูมิภาค  เป็นการยกระดับในการให้บริการและพร้อมรองรับการรวมกลุ่มของประชาคมอาเซียน (AEC) กรมทางหลวงขอความร่วมมือผู้ใช้ทาง “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” ขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของผู้ร่วมทาง  ประชาชนสามารถสอบถามเส้นทางการเดินทางได้ที่ แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)  โทร 0 2354 6668 75 ต่อ 62603 หรือ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)