กรมทางหลวง โดยสำนักอำนวยความปลอดภัย ได้รายงานข้อมูลการโจรกรรมอุปกรณ์งานทางของกรมทางหลวง ประจำเดือนกันยายน 2560 ซึ่งอุปกรณ์งานทางได้ถูกโจรกรรมมูลค่าทั้งสิ้น 188,500 บาท สำหรับทรัพย์สินที่ถูกโจรกรรม ได้แก่ สายไฟฟ้า 4 แห่ง มูลค่า 143,590 บาท อุปกรณ์ป้ายจราจร 1 แห่ง มูลค่า 26,790 บาท ตู้เซฟตี้พร้อมอุปกรณ์ 1 แห่ง มูลค่า 9,170 บาท และอุปกรณ์ไฟฟ้า 1 แห่ง มูลค่า 8,950 บาท เมื่อเปรียบเทียบสถิติกับเดือนกันยายน 2559 พบว่า อุปกรณ์งานทางถูกโจรกรรมลดลงร้อยละ 65 โดยเฉพาะอุปกรณ์สัญญาณไฟ สายไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า และป้ายจราจร นอกจากนี้ หากจำแนกตามแขวงทางหลวงพบว่า แขวงทางหลวงสระบุรีถูกโจรกรรมอุปกรณ์งานทางมูลค่าสูงสุดในเดือนก.ย.60 รองลงมาคือ แขวงทางหลวงตรัง ตามลำดับ 

ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนกันยายน 2560 อุปกรณ์งานทางได้ถูกโจรกรรมรวมมูลค่าทั้งสิ้น 6,240,642.15 บาท ซึ่งกรมทางหลวงได้มีมาตรการในการป้องกันการโจรกรรมและมาตรการเพิ่มเครือข่ายประชาสังคมในการร่วมดูแลรักษาอุปกรณ์งานทางช่วยกันสอดส่องดูแลในแต่ละพื้นที่อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ขอความร่วมมือและขอบคุณผู้ใช้ทางและประชาชนผู้อาศัยบริเวณสองข้างทางหลวงที่ได้ช่วยกันดูแลทรัพย์สินของทางราชการ เพื่อให้ปัญหาการโจรกรรมทรัพย์สินงานทางและทรัพย์สินทางราชการลดลง รวมทั้งเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินและนำไปพัฒนาทางหลวงได้ต่อไป

หากประชาชนพบเห็นผู้กระทำผิดหรือสงสัยจะกระทำผิดสามารถแจ้งได้สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวงในพื้นที่ทั่วประเทศ หรือ สายด่วนกรมทางหลวง 1586  (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง) และตำรวจทางหลวง 1193 ตลอด 24 ชั่วโมง