ด้วย กรมทางหลวง จะมีโครงการการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน (กิจกรรมแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑลและเมืองหลัก) ในทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน – เอกชัย ตอน 1 ระหว่าง กม.9+800 – กม.13+300 รวมระยะทาง 3.500 กม. จึงได้จัดให้มีโครงการ การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ รวมถึงปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง และส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้เส้นทาง เพื่อให้ผู้เข้ารับการประชุมชี้แจงรายละเอียดงานโครงการก่อสร้างฯ ดังกล่าว ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของประชาชนที่อยู่ใกล้โครงการก่อสร้างฯ ควรได้รับรู้ข่าวสาร และข้อมูลทั้งทางตรงและทางอ้อม 

 กำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 การก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน (กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก) ในเขตทางหลวงหมายเลข 35  ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 1 ระหว่าง กม.9+800 - กม.13+300 ในวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560  เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ณ ศูนย์เยาวชนบางขุนเทียน

09.00 – 09.30 น.  ลงทะเบียน และรับเอกสารประกอบการเข้าร่วมรับฟังการมีส่วนร่วมของประชาชน

09.30 – 09.40 น. • กล่าวต้อนรับและแนะนำกำหนดการประชุม

                        • กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดประชุม โดย นายสมประสงค์ อรรถาชิต ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงธนบุรี

                        • กล่าวเปิดการประชุม โดย ประธานในพิธี (ผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน)

09.40 – 10.20 น. นำเสนอโครงการ โดยลำดับการนำเสนอ ดังนี้

                        • ความเป็นมา หลักการและเหตุผลรวมถึงข้อมูลรายละเอียดโครงการ

                        • ขอบเขตการศึกษา และแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โดย ศูนย์สร้างทางที่ 1

10.20 – 11.50 น. • รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่มีต่อโครงการ

11.50 – 12.00 น. • สรุปการรับฟังความคิดเห็น โดย สำนักก่อสร้างทางที่ 1

                        • กล่าวปิดการรับฟังความคิดเห็น โดย นายสมประสงค์ อรรถาชิต ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงธนบุรี 

 

การเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ

1. เพื่อชี้แจงรูปแบบการก่อสร้างงานโครงการดังกล่าวให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ

2. เพื่อรับทราบข้อมูลจากพื้นที่ ให้กระบวนการก่อสร้างมีผลกระทบกับประชาชนน้อยที่สุด

3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการดำเนินงานพัฒนาทางหลวง

4. เพื่ออำนวยความสะดวก ปลอดภัย ของประชาชนผู้ใช้เส้นทาง

5. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มสูงขึ้น