นายธานินทร์  สมบูรณ์  อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยภายหลังพิธีเปิดการสัมมนาผู้บริหารกรมทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีนายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธี ว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมา กรมทางหลวงได้รับมอบหมาย ภารกิจสำคัญและเร่งด่วน ตามนโยบายรัฐบาล และกระทรวงคมนาคม ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งทางบก จำนวนมาก เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  โดยเฉพาะการสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) และการพัฒนาระบบ  โครงข่ายทางหลวง เพื่อเชื่อมระเบียงเศรษฐกิจ เชื่อมโยงระบบการขนส่งของไทย สู่นานาประเทศ  ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน กรมทางหลวงจะมุ่งมั่นดำเนินงาน  เพื่อไปสู่เป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ คือ “ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ” ซึ่งจะเป็นกรอบทิศทางในการดำเนินงาน เพื่อตอบสนองนโยบาย และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว  ดังนั้น การบริหารงานในยุคปัจจุบันภายใต้การเปลี่ยนแปลง จึงเป็นความท้าทาย ที่ผู้บริหารทุกท่าน ควรตระหนักและให้ความสำคัญ ในการที่จะเป็นผู้บริหารที่ดีนั้น จำเป็นต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ยึดมั่นในการทำงานตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส เป็นธรรม พร้อมรับการตรวจสอบทุกเมื่อและให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย  

อธิบดีกรมทางหลวงยังกล่าวต่อไปอีกว่า การสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารหน่วยงานของกรมทางหลวง และผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญ  สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลอย่างสอดคล้องเป็นไปในทิศทางและเป้าหมายเดียวกัน  นอกจากนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางการบริหารที่สำคัญ  สามารถปรับแนวคิด ทัศนคติ มีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล รู้บทบาทหน้าที่ของการเป็นผู้บริหารยุคใหม่ที่ก้าวทันความเปลี่ยนแปลง  ตลอดจนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนมุมมอง ความคิดเห็นนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการดำเนินงานของกรมทางหลวงร่วมกันต่อไป