พิมพ์

ทล. เตรียมเปิดเวทีเชิญชวนเอกชนทุนเข้าร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษา (Operation & Maintenance) มอเตอร์เวย์ สายบางปะอิน-นครราชสีมา และ สายบางใหญ่- กาญจนบุรี

นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า กรมทางหลวงได้เตรียมจัด “งานสัมมนาเผยแพร่ข้อมูลโครงการก่อนประกาศเชิญชวนเอกชนร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - นครราชสีมา และสายบางใหญ่ – กาญจนบุรี” หรือ Pre-Tender Announcement ในวันที่ 31 มกราคม 2561 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพมหานคร เพื่อเผยแพร่ข้อมูลรายละเอียดโครงการแก่นักลงทุน พร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ก่อนที่จะสรุปและออกประกาศเชิญชวนเอกชนร่วมลงทุนอย่างเป็นทางการในขั้นตอนถัดไปการจัดสัมมนาครั้งนี้จะเป็นรูปแบบของ International Seminar โดยเชิญภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาร่วมงาน อาทิเช่น กลุ่มเอกชนที่มีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน เอกชนที่มีเทคโนโลยีงานระบบที่เกี่ยวข้อง บริษัทรับเหมาก่อสร้าง สถาบันการเงิน ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินและกฎหมาย ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

อธิบดีกรมทางหลวงเปิดเผยต่อไปว่าโครงการนี้จะดำเนินงานในรูปแบบ PPP Gross Cost โดยมีระยะเวลาดำเนินงานโครงการแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 เอกชนจะเป็นผู้ออกแบบและลงทุนก่อสร้างงานระบบ เช่น ระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง ระบบบริหารและควบคุมการจราจร ระบบสื่อสารต่างๆ หลังจากนั้นระยะที่ 2 เอกชนจะต้องรับผิดชอบการดำเนินงานและบำรุงรักษาโครงการ (Operation & Maintenance) ซึ่งรวมถึงงานโยธาที่ภาครัฐเป็น ผู้ก่อสร้างและงานระบบที่เอกชนเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างเอง โดยรายได้จากการจัดเก็บค่าผ่านทางทั้งหมด จะเป็นของภาครัฐ ในขณะที่เอกชนจะได้รับค่าตอบแทนในส่วนที่ลงทุนก่อสร้างงานระบบและในส่วนของค่าดำเนินงานและบำรุงรักษา ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าว เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ที่อนุมัติ และมอบหมายให้กรมทางหลวง และคณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556 ดำเนินโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน - นครราชสีมา และสายบางใหญ่ – กาญจนบุรี ในส่วนของการให้เอกชนร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษา (Operation & Maintenance) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน – นครราชสีมา มีระยะทางรวมประมาณ 196 กิโลเมตร มีด่านเก็บค่าผ่านทางทั้งระบบ Manual Toll Collection และ Electronic Toll Collection (ETC) จำนวน 9 ด่าน ได้แก่ ด่านบางปะอิน ด่านวังน้อย ด่านหินกอง ด่านสระบุรี ด่านแก่งคอย ด่านมวกเหล็ก ด่านปากช่อง ด่านสีคิ้ว และด่านนครราชสีมา โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี มีระยะทางรวมประมาณ 96 กิโลเมตร มีด่านเก็บค่าผ่านทางทั้งระบบ Manual Toll Collection และ Electronic Toll Collection (ETC) จำนวน 8 ด่าน ได้แก่ ด่านบางใหญ่ ด่านนครชัยศรี 1 ด่านนครชัยศรี 2 ด่านนครปฐมตะวันออก ด่านนครปฐมตะวันตก ด่านท่ามะกา ด่านท่าม่วง และด่านกาญจนบุรี