ขอเชิญประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 ตอบบางปะอิน - นครราชสีมา ผ่านทาง E-mail address : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่ คลิกดูรายละเอียด