พิมพ์

นายธานินทร์  สมบูรณ์  อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการสะพานมิตรภาพไทย - ลาวแห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) ว่าปัจจุบันได้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบแล้วเสร็จ และได้ออกพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนสำหรับการก่อสร้างโครงการแล้วเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 ทั้งนี้กรมทางหลวงมีแผนจะเสนอของบประมาณปี 2562 เพื่อดำเนินการก่อสร้างต่อไป 

โครงการดังกล่าวมีจุดเริ่มต้นที่ฝั่งประเทศไทย ที่จุดตัดทางหลวงหมายเลข 222 บริเวณกิโลเมตรที่  123+430 แนวเส้นทางส่วนใหญ่ตัดผ่านพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่นาและสวนยาง จุดที่ข้ามแม่น้ำโขงอยู่ระหว่างท่าทรายเซ็นจูรี่และท่าทรายสุวรรณศรี ซึ่งมีความกว้างแม่น้ำโขงบริเวณนี้ประมาณ 700 เมตร โดยแนวเส้นทางส่วนใหญ่จะผ่านพื้นที่ตำบลวิศิษฐ์ บางส่วนผ่านพื้นที่ตำบลบึงกาฬ และตำบลไคสี ในเขตอำเภอเมืองบึงกาฬ รวมระยะทางในฝั่งประเทศไทยประมาณ 13 กิโลเมตร และสิ้นสุดโครงการที่ทางหลวงหมายเลข 13 บริเวณกิโลเมตรที่ 136+677 รวมระยะทางในฝั่ง สปป.ลาว 3.4 กิโลเมตร ระยะทางรวมตลอดโครงการ 16.34 กิโลเมตร  

สำหรับรูปแบบของโครงการเป็นทางหลวงขนาด 4 ช่องจราจร โดยจะมีช่องจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตรไหล่ทางกว้าง 2.50 เมตร ในเขตทาง 60 เมตร โดยถนนฝั่งไทยระยะทาง 12.13 กิโลเมตร และถนนฝั่งลาวระยะทาง 2.86 กิโลเมตร รูปแบบสะพานข้ามแม่นํ้าโขงเป็นแบบสะพานคานขึงคอนกรีตอัดแรงรูปกล่อง ขนาด 2 ช่องจราจร มีไหล่ทางและทางเท้าโดยมีความยาวช่วงข้ามแม่นํ้าโขง 810 เมตร และทางลาดขึ้นลงสะพานทั้งสองฝั่งรวมความยาวสะพานทั้งหมด 1,350 เมตร  มีด่านควบคุมอยู่ทั้ง 2 ฝั่งประเทศ และมีจุดสลับทิศทางจราจรอยู่ในฝั่ง สปป.ลาว ทั้งนี้ โครงการมีมูลค่าการลงทุนรวม 3,๙๓0 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่างานถนนและด่านพรมแดน  ฝั่งไทย ๑,๘๙๓ ล้านบาท และฝั่ง สปป.ลาว ๗๘๐ ล้านบาท งานสะพานฝั่งไทย ๖๖๐ ล้านบาท และฝั่ง สปป.ลาว ๔๗๖ ล้านบาท และค่างานควบคุมการก่อสร้างรวม 1๒๑ ล้านบาท โดยมีการคาดการณ์ปริมาณจราจรผ่านเข้า-ออก สะพาน ณ ปี 2560 จำนวน 855 คัน/วัน และจะเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ซึ่งมีความคุ้มค่าต่อการลงทุนก่อสร้างโครงการ อีกทั้งยังมีส่วนช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ ประเพณี และวัฒนธรรมของทั้ง 2 ประเทศ 

อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยต่อไปอีกว่า โครงการสะพานมิตรภาพไทย - ลาวแห่งที่ 5 (บึงกาฬ – บอลิคำไซ)  พร้อมโครงข่ายเป็นการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง (Greater Mekong Subregion : GMS) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง (Ayeyawady – Chao Phraya– Mekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS) ระหว่างประเทศเพื่อนบ้านกัมพูชา – สปป.ลาว – สหภาพเมียนมาร์ – ไทย – เวียดนาม เป็นการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน อันสืบเนื่องมาจากการหารือระหว่างการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี สปป.ลาว เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2555 และล่าสุดจากการเยือน สปป.ลาว อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทย เมื่อ 26-27 พฤศจิกายน 2557 รวมถึงในระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง (Greater Mekong Subregion : GMS) เมื่อวันที่ 19-20 ธันวาคม  พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา นอกจากนี้ ยังเป็นโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดบึงกาฬและจังหวัดใกล้เคียงที่ช่วยสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนระหว่างประเทศในการรองรับปริมาณการเดินทางและการขนส่งสินค้าที่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต