พิมพ์

นายสุจิณ มั่งนิมิตร ผู้อำนวยการสำนักอำนวยความปลอดภัย เปิดเผยว่า กรมทางหลวงได้รวบรวมรายงานข้อมูลการโจรกรรมอุปกรณ์งานทางของกรมทางหลวงประจำปี ๒๕60 (มกราคม – ธันวาคม 2560) พบว่า มูลค่าทรัพย์สินที่ถูกโจรกรรมไปรวมทั้งสิ้น 7,099,890 บาท โดยทรัพย์สินที่ถูกโจรกรรมมูลค่าสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ สายไฟฟ้า 4,093,358 บาท หม้อแปลงไฟฟ้า 590,901 บาท ลูกยางกันเลนจักรยาน 432,000 บาท อุปกรณ์ไฟฟ้า 353,067บาท และอุปกรณ์สัญญาณไฟ 346,226 บาท ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบสถิติการโจรกรรมกับปี 2559 (มกราคม – ธันวาคม 2559) พบว่า ทรัพย์สินงานทางถูกโจรกรรมลดลงประมาณ 1.7 ล้านบาท  ซึ่งหากจำแนกตามสำนักงานทางหลวงในพื้นที่ที่มีปัญหาการโจรกรรมทรัพย์สินงานทางได้ดังนี้ สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) 2,305,884 บาท สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) 1,287,326 บาท และสำนักงานทางหลวงที่ 18 (สงขลา) 1,226,612 บาท 

ทั้งนี้ กรมทางหลวงได้มีมาตรการในการป้องกันการโจรกรรมและได้สอดส่องดูแลในแต่ละพื้นที่อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการรับซื้อของเก่าไม่ให้รับซื้อสิ่งของที่เชื่อได้ว่าเป็นทรัพย์สินของทางราชการที่อาจจะถูกโจรกรรมมาและขอบคุณประชาชนผู้อาศัยบริเวณสองข้างทางหลวงที่ได้ช่วยกันดูแลทรัพย์สินของทางราชการ เพื่อให้ปัญหาการโจรกรรมทรัพย์สินงานทางและทรัพย์สินทางราชการลดลง อีกทั้งเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินและนำไปพัฒนาทางหลวงได้ต่อไป 

หากประชาชนพบเห็นผู้กระทำผิดหรือสงสัยจะกระทำผิด สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586   (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)