เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. นายทวี เกศิสำอาง รองอธิบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการตัดสินภาพถ่ายตามโครงการประกวดภาพถ่ายกรมทางหลวง หัวข้อ “กรมทางหลวงกับการขับเคลื่อนสังคมไทย” ครั้งที่ 2 โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตัดสินภาพถ่ายผู้ทรงคุณวุฒิ  ได้แก่ 

1. นายวันจักร ฉายากุล วิศวกรใหญ่ด้านอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวง 

2. นายดาว วาสิกศิริ นายกสมาคมภาพถ่ายแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

3. ผศ.สมศักดิ์ ชาติน้ำเพ็ชร คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสารเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

4. นายวินิจ รังผึ้ง ผู้อำนวยการกองผลิตอุปกรณ์เผยแพร่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

5. นายพงษ์ณัชชัช กนกงามวิทโรจน์ อาจารย์ประจำภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

โดยมีผลการตัดสินรางวัล ดังนี้ 

- รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 50,000 พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นายภัทรพงศ์ เกี่ยวข้อง  ชื่อภาพ “Road to Aonang Krabi” 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 30,000 พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นายพิชญวัฒน์ ปรุงศักดิ์ ชื่อภาพ “ทางหลวงในสายหมอก”

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 10,000 พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นายธรรมรัตน์ สวัสดิชัย  ชื่อภาพ “ขับเคลื่อนทั่วไทย ใต้ร่มพระบารมี”

- รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 5,000 พร้อมเกียรติบัตร ได่แก่ 

1) นายพรรษพล อุทุกพัก  ชื่อภาพ “จราจรคล่องตัวยามเช้า” 

2) นายสุริยา ผลาหาญ  ชื่อภาพ “อุโมงค์เชื่อมป่า 1” 

3) นายหรรษา ตั้งมั่นภูวดล ชื่อภาพ “คดเคี้ยวแค่ไหนก็ไปถึง” 

4) นายประสบชัย จันดา  ชื่อภาพ “บนสะพานมิตรภาพ” 

5) นายจามิกร ศรีคำ  ชื่อภาพ “เชื่อมต่อบ้านพี่เมืองน้อง”