กรมทางหลวง โดย สำนักงานสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองน่าน เพื่อแก้ปัญหาการจราจรแออัดในตัวเมืองน่านและเสริมโครงข่ายการคมนาคมขนส่งของจังหวัดน่าน โดยศึกษาคัดเลือกแนวเส้นทางและรูปแบบการก่อสร้างที่เหมาะสมในการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองน่าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านวิศวกรรม และสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันรวมถึงด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน  

สำหรับแนวเส้นทางที่เหมาะสมของโครงการจะเริ่มจากทางหลวงหมายเลข 101 ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านใหม่สันติภาพทางทิศเหนือประมาณ 500 เมตร โดยแนวเส้นทางจะเบี่ยงไปทางทิศตะวันตก ไปตัดกับทางหลวงหมายเลข 1091 บริเวณศูนย์อาชีพแสดงเดือนน่าน ก่อนจะเข้าบรรจบจุดปลายทางที่บ้านผาตูบระยะทางประมาณ 23.82 กิโลเมตร แนวเส้นทางนี้มีความเหมาะสมเนื่องจากมีระยะสั้น มีมูลค่าการก่อสร้างไม่สูง และเป็นโครงข่ายทางเลือกที่ชุมชนเมืองและชุมชนชนบทสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างดี  การศึกษาความเหมาะสมของแนวเส้นทางที่เหมาะสมคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือน สิงหาคม 2561  

เมื่อศึกษาความเหมาะสมแล้วเสร็จ กรมทางหลวงจะดำเนินการวิเคราะห์โครงการแผนการลงทุนและสำรวจและออกแบบ รวมถึงเสนอของบประมาณในการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองน่านจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าให้มีความสะดวกรวดเร็ว ส่งเสริมด้านการค้าและด้านการลงทุน ทั้งในภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมของประเทศสู่ตลาดอินโดจีน และส่งเสริมทางด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด เช่น พระธาตุแช่แห้ง เป็นต้น รวมถึงพัฒนาพื้นที่ในจังหวัดน่านได้อย่างเป็นรูปธรรม สอบถามข้อมูลโครงการเพิ่มเติมได้ที่ www.bypassnan.com หรือโทร 0 2354 6668 75 ต่อ 23797