กรมทางหลวง ตั้ง ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีงานทาง (Central Lab) เป็นศูนย์กลางด้านการทดสอบ วิเคราะห์ วิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านงานทางในภูมิภาคเอเซีย