ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แนะนำศูนย์ข้อมูล

ความเป็นมา

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ได้มีการประกาศเป็นกฎหมายใน ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2540 โดยมีวัตถุประสงค์หรือเจตนารมณ์ที่สำคัญแรก คือ เพื่อรองรับ “สิทธิได้รู้” (right to know) ของประชาชน และเป็นกฎหมายที่เกิดขึ้นจริงจากนักวิชาการ สื่อมวลชนและสังคมโดยรวม ซึ่งเห็นความสำคัญและความจำเป็นที่จะต้องมีกฎหมายเพื่อรองรับ “สิทธิได้รู้” หรือสิทธิที่จะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินการของรัฐ โดยเห็นว่าสิทธิดังกล่าวนี้เป็นสิ่งที่มีความสำคัญมาก ทั้งในด้านการบริหารบ้านเมืองและด้านการพิทักษ์สิทธิประโยชน์ของประชาชน กรมทางหลวง มอบหมายให้สำนักงานเลขานุการกรม โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ

ข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้บริเวณ

กรมทางหลวงคำนึงถึงความสำคัญของกฎหมายฉบับนี้จึงได้มีการปฏิบัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ดังกล่าว ตั้งแต่มีการประกาศใช้กฎหมายเป็นต้นมาและได้มีการดำเนินการตามมาตรา 9 ของพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว โดยได้มีการจัดเตรียมข้อมูลข่าวสารไว้บริการเพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดู ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น หรือค้นหาข้อมูลข่าวสารที่ต้องการ ตลอดจนมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำช่วยเหลือในการค้นหาข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนซึ่งได้แก่ข้อมูล ดังนี้
            1. ผลการพิจารณาหรือวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อประชาชน
            2. นโยบายและการตีความ
            3. แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่กำลังดำเนินการ
            4. คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
            5. สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงในราชกิจจานุเบกษาที่ได้มีการจัดพิมพ์เผยแพร่ตามจำนวนพอสมควรแล้ว
            6. สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ
            7. มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี โดยระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นำมาใช้ในการพิจารณา
            8. ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด เช่น ประกาศประกวดราคา ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง และข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

สถานที่ตั้ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมทางหลวงตั้งอยู่ที่อาคารพหลโยธิน ถนนศรีอยุธยา เปิดให้บริการระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. วันจันทร์ – วันศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ
นอกจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารซึ่งกรมทางหลวงได้จัดสถานที่ไว้ให้บริการประชาชนแล้ว กรมทางหลวง ยังได้จัดช่องทางการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนในช่องทางอื่นๆ อีก ได้แก่
            1. เว็บไซต์กรมทางหลวง www.doh.go.th (ผ่านทางBanner ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ กรมทางหลวง )
            2. E-mail ฝ่ายประชาสัมพันธ์ prdoh@doh.go.th
            3. สายด่วนกรมทางหลวง 1586
            4. จดหมายถึงอธิบดีกรมทางหลวงหรือ หน่วยงานในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง
            5. สื่อโทรทัศน์ เช่น รายการสื่อกลางทางหลวง
            6. โทรศัพท์-โทรสาร ถึงหน่วยงานของกรมทางหลวง ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค
            7.การติดต่อด้วยตนเองยังหน่วยงานของกรมทางหลวง ทั้งส่วนกลางและภูมิภาคการขอรับบริการที่ศูนย์
            8. ผู้ดูแลรับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมทางหลวง คืองานร้องเรียนร้องทุกข์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

ข้อมูลข่าวสารกรมทางหลวง

ประชาชนมีสิทธิในการเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารของราชการ แม้ว่าจะไม่มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารนั้น และมีสิทธิยื่นคำขอข้อมูลข่าวสารได้ทุกเรื่อง โดยไม่กำหนดข้อจำกัดหรือข้อห้ามว่าไม่ให้ยื่นคำขอข้อมูลข่าวสารประเภทใดหรือเรื่องใด เพียงเขียนคำขอให้เข้าใจได้พอสมควรว่าต้องการขอรับข้อมูลเรื่องใด ทั้งนี้หน่วยงานจะจัดหาข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชนที่ยื่นคำขอในเวลาอันสมควรแต่ประชาชนต้องไม่ขอบ่อยครั้ง หรือขอ จำนวนมาก โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

อัตราค่าธรรมเนียม

ในกรณีที่ประชาชนต้องการขอถ่ายสำเนาเอกสารที่ขอตรวจดู หรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารราชการ ให้คิดค่าถ่ายสำเนาเอกสารในอัตราค่าธรรมเนียม ดังนี้
            - ขนาดกระดาษ เอ 4 หน้าละไม่เกิน 1 บาท
            - ขนาดกระดาษ เอฟ 4 หน้าละไม่เกิน 1.50 บาท
            - ขนาดกระดาษ บี 4 หน้าละไม่เกิน 2 บาท
            - ขนาดกระดาษ เอ 3 หน้าละไม่เกิน 3 บาท
            - ขนาดกระดาษพิมพ์เขียว เอ 2 หน้าละไม่เกิน8 บาท
            - ขนาดกระดาษพิมพ์เขียว เอ 1 หน้าละไม่เกิน15 บาท
            - ขนาดกระดาษพิมพ์เขียว เอ 0 หน้าละไม่เกิน30 บาท
            ค่าธรรมเนียมการให้คำรับรองสำเนาถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร คิดอัตราคำรับรองละไม่เกิน 5 บาท

 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358