ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา/ข้อตกลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 จ้างเหมาก่อสร้างโครงการพัฒนาปัจจัยพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อยก่อสร้างทางขนาน พระพรหมเทวาลัย ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนไชโย–สิงห์ใต้ ระหว่าง กม.82+263-กม.83+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง 30,000,000.00 15/09/2564 สห.42/2564 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
2 งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๔ ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๑ 1,400,000.00 14/09/2564 พช.1/40/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
3 ซื้อแผ่นสะท้อนแสงชนิดต่าง ๆ จำนวน 3 รายการ 111,580.00 09/09/2564 314/60/64/361 แขวงทางหลวงพัทลุง
4 512/10/64/5 ซื้อวัสดุสำนักงาน 19 รายการ ลว.6/9/2564 6,400.00 06/09/2564 512/10/64/5 แขวงทางหลวงตากที่ 1
5 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง สาย 32 ตอนควบคุม 0302 ตอนสิงห์ใต้-สิงห์เหนือ ที่ กม.87+342 9,999,000.00 08/09/2564 สห.34/2563 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
6 จ้างเหมาก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและการขนส่ง รหัสงาน 11100 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมขน ทางหลวงหมายเลข 369 ตอนทางเลี่ยงเมืองสิงห์บุรี ระหว่าง กม.0+225-กม.1+300 (LT) ปริมาณงาน 1 แห่ง 22,807,000.00 08/09/2564 สห.30/2564 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
7 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงประจำปี๒๕๖๔รหัสงาน๒๐๕๑๐ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญงาน(ระดับ๑-๒)แขวงฯลำปางที่๒จ.ลำปาง๑แห่งทล.๑๐๓๙ที่กม.๓+๕๗๐ซ้ายทาง(แขวงฯลำปางที่๒)ปริมาณงาน๑แห่ง 1,700,000.00 06/09/2564 ลป.2/3/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
8 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2(บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ซับสมอทอด - หนองไผ่ ที่ กม.140+050 ด้านซ้ายทาง 1,400,000.00 20/08/2564 พช.2/19/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
9 บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา (ฉบับที่ 3) สัญญาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางสายหลักให้เป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2) ทางหลวงหมายเลข 22 อ.หนองหาน-อ.พังโคน (ตอน 1) ตามสัญญาเลขที่ ADB/3582-THA/HEP2/ICB Package I ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2561 987,302,011.00 23/08/2564 ADB/3582-THA/HEP2/ICB Package I ลว.10 สิงหาคม 2561 สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ
10 บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา (ฉบับที่ 3) สัญญาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางสายหลักให้เป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2) ทางหลวงหมายเลข 23 ร้อยเอ็ด - ยโสธร (ตอน 1) ตามสัญญาเลขที่ ADB/3582-THA/HEP2/ICB Package M ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2561 960,724,162.00 19/08/2564 ADB/3582-THA/HEP2/ICB Package M ลว.10 สิงหาคม 2561 สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ
11 สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) สัญญาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางสายหลักให้เป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2) ทางหลวงหมายเลข 23 สายร้อยเอ็ด - ยโสธร (ตอน 1) ระหว่าง กม.115+512.000 - กม.141+412.000 ระยะทางยาวประมาณ 25.900 กิโลเมตร 960,724,162.00 23/07/2564 ADB/3582-THA/HEP2/ICB Package M ลว.10 สิงหาคม 2561 สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ
12 จ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว ปรับปรุงพัฒนาเส้นทางการคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยว ปรับปรุงจุดเสี่ยงบนเส้นทางหลวงอาเซียน ทางหลวงหมายเลข32 ตอนควบคุม 0301 ตอนไชโย-สิงห์ใต้ ระหว่าง กม.73+710-กม.74+240 ปริมาณงาน 1 แห่ง 25,000,000.00 27/08/2564 สห.33/2563 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
13 จ้างเหมาค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงอินทร์บุรี แขวงทางหลวงสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี (1 แห่ง) ทางหลวงหมายเลข 311 ตอนควบคุม 0202 ตอน วัดกระดังงา – บ้านม้า ที่ กม.48+702 ปริมาณงาน 1หลัง 1,200,000.00 27/08/2564 สห.7/2564 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
14 จ้างเหมาก่อสร้างโครงการยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0301 ตอน ไชโย-สิงห์ใต้ ตอน 1 ที่ กม.71+971 (คลองเก้าชั่ง) ผลผลิต 1 แห่ง 15,000,000.00 27/08/2564 สห.24/2564 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
15 จ้างซ่อมระบบเครื่องยนต์ ตรวจเช็คระยะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 1 งาน 1,156.88 19/08/2564 615/-/39/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
แสดง 1 ถึง 15 จาก 338 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358