ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (แก้ไขเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในสัญญา)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปีงบประมาณ 2566 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3208 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอนเขาวัง-น้ำพุ-เหมืองผาปกค้างคาว ระหว่าง กม.7+270-กม.8+582 LT.,RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (1.312 25,000,000.00 03/02/2566 รบ.6/2566 แขวงทางหลวงราชบุรี
2 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปีงบประมาณ 2566 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3208 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอนเขาวัง-น้ำพ-เหมืองผาปกค้างคาว ระหว่าง กม.7+270-กม.8+582 LT.,RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 250,000,000.00 03/02/2566 รบ.6/2566 แขวงทางหลวงราชบุรี
3 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 13000 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอนห้วยศาลา-จอมบึง ระหว่าง กม.56+700-กม.59+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง 49,960,000.00 26/10/2565 รบ.22/2565 แขวงทางหลวงราชบุรี
4 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 13000 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 3087 ตอนควบคุม 0100 ตอนราชบุรี-แก้มอ้น ระหว่าง กม.12+850-กม.15+525 ปริมาณงาน 1 แห่ง 49,971,695.00 26/10/2565 รบ.24/2565 แขวงทางหลวงราชบุรี
5 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3238 ตอนควบคุม 0100 ตอนเจ็ดเสมียน - โคกหม้อ ระหว่าง กม.4+416-กม.6+406 LT.,RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (36,376,.00 ตร.ม) 15,000,000.00 20/01/2566 รบ.7/2566 แขวงทางหลวงราชบุรี
6 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี งปม. ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๐๕๑๐ ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แฟลต ๓ ชั้น ๒๐ ครอบครัว สทล.๑๕ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๑ แห่ง ทล. ๔ ตอนควบคุม ๐๖๐๑ ตอนห้วยทรายใต้ - วังยาว ที่ กม.๒๑๖+๗๐๐ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 14,000,000.00 17/01/2566 สทล.๑๕/๑/๒๕๖๖ ลว.๒๕ พ.ย. ๒๕๖๕ สำนักงานทางหลวงที่ 15
7 ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ แฟลต 3 ชั้น 20 ครอบครัว สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง 12,000,000.00 07/09/2565 - สำนักงานทางหลวงที่ 1
8 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข ๒๒๕ ตอน ศรีมงคล - น้ำอ้อม ระหว่าง กม.๑๒๓+๔๐๐ - กม.๑๒๓+๘๐๐ 8,000,000.00 13/12/2565 สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม พช.2/51/2565 (ฉบับที่ 1) แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
9 จ้างเหมาค่าบริการ จากบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12,840.00 01/10/2565 070/40/2/66 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
10 เช่าใช้บริการเครือข่าย Intranet ความเร็วสูง จำนวน 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 205,440.00 01/10/2565 070/40/3/66 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
11 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 15 เครื่อง (ต.ค.65 - ก.ย.66) 360,000.00 01/10/2565 070/40/4/66 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
12 โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) ตอน 1 งานถนนฝั่งไทย จังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง 9.400 กิโลเมตร 880,000,000.00 08/12/2565 สค.1/2563 ลว.29 มิถุนายน 2563 สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ
13 จ้างเหมาตัดหญ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 180,407.20 19/12/2565 557/-/66/88 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ 101,375.00 14/12/2565 632/60/66/056 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
15 จ้างซ่อมระบบเชื้อเพลิงรถบริการอัดฉีด TOYOTA รุ่น HILUX REVO 2.4E SMART CAB หมายเลข 27-6081-19-0 39,690.00 11/11/2565 240/250/ย/66/036 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
แสดง 1 ถึง 15 จาก 686 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.