ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา/ข้อตกลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 จ้างเหมาก่อสร้างโครงการยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0302 ตอน สิงห์ใต้ – สิงห์เหนือ ตอน 3 ที่ กม.84+885 (สะพานม่วงหมู่) ผลผลิต 1 แห่ง 10,000,000.00 09/04/2564 สห.33/2564 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
2 จ้างเหมาค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงอินทร์บุรี แขวงทางหลวงสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี (1 แห่ง) ทางหลวงหมายเลข 311 ตอนควบคุม 0202 ตอน วัดกระดังงา – บ้านม้า ที่ กม.48+702 ปริมาณงาน 1หลัง 1,200,000.00 09/04/2564 สห.7/2564 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
3 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 (มอก.2205-2548) จำนวน 2,100 ลิตร 56,553.00 01/04/2564 622/35/64/17 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
4 งานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2275 ตอนห้วยไร่-ห้วยใหญ่ ระหว่าง กม.152+350-กม.155+238 24,493,000.00 30/03/2564 พช.1/30/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
5 งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๔๖๖ ตอนหล่มสัก – สักหลง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๑+๑๒๔ – กม.๑๒+๔๘๔ 1,962,000.00 30/03/2564 พช.1/7/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
6 งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๙๖ ตอนนางั่ว – ทุ่งสมอ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๓๕+๘๐๐ – กม.๓๖+๔๓๐ , กม.๓๘+๒๐๐ – กม.๓๘+๘๓๐ 2,000,000.00 29/03/2564 พช.1/ 8 /2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
7 จ้างก่อสร้างตามแผนฯกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๑๐ งานไฟฟ้าแสงสว่างทล.๑๐๓๕ตอนวังหม้อพัฒนา-สำเภาทองตอน๒กม.๑๕+๒๖๙-กม.๑๙+๒๒๐(เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๖๐ต้น) 2,410,000.00 25/03/2564 ลป.2/13/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
8 งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๔๐๒ ตอนจางวาง – ดงมูลเหล็ก ตอน ๑ ระหว่าง กม.๐+๗๖๐ – กม.๒+๑๗๐ 2,000,000.00 25/03/2564 พช.1/6/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
9 บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา (ฉบับที่ 1) สัญญาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางสายหลักให้เป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2) ทางหลวงหมายเลข 23 ร้อยเอ็ด - ยโสธร (ตอน 1) ตามสัญญาเลขที่ ADB/3582-THA/HEP2/ICB Package M ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2561 960,724,162.00 19/03/2564 ADB/3582-THA/HEP2/ICB Package M สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ
10 จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3028 ตอนควบคุม 0100 ตอนบางงา – บ้านหมี่ ตอน 1 ระหว่าง กม.0+100 – กม.1+395 (LT,RT) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 76 ต้น ) 3,150,000.00 18/03/2564 สห.9/2564 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
11 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 319/40/64/84 2,805.00 11/03/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
12 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 319/40/64/85 55,650.00 11/03/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
13 ซื้อ HOT MIX จำนวน 235 ตัน 319/60/64/83 480,575.00 10/03/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
14 จ้างเหมาก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3303 ตอนควบคุม 0100 ตอน บางระจัน – โพทะเล ระหว่าง กม.0+963 – กม.1+880 ปริมาณงาน 18,890 ตารางเมตร 9,541,000.00 09/03/2564 สห.11/2564 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
15 ซื้อ HOT MIX จำนวน 120 ตัน 319/60/64/82 253,800.00 08/03/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 299 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358