ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา/ข้อตกลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 งานจ้างเหมาทำการโครงการงบกลางเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2302 ตอน กอไผ่-แก้วงอย ระหว่าง กม.3+500-กม.3+600,กม.4+400-กม.4+500, กม.4+700-กม.4+800 15,000,000.00 03/07/2563 พช.1/6/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 53,900.00 02/07/2563 433/45/63/380 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
3 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 7,500.00 01/07/2563 313/60/188/63 แขวงทางหลวงปัตตานี
4 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 102,000.00 01/07/2563 313/60/189/63 แขวงทางหลวงปัตตานี
5 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนเข็กน้อย-แยกอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง ระหว่าง กม.336+680-กม.336+740 15,000,000.00 23/06/2563 พช.1/13/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
6 จ้างเหมาทำการโครงการงบกลางเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนเข็กน้อย-แยกอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง ตอน 2 ระหว่าง กม.335+870-กม.336+000 30,000,000.00 23/06/2563 พช.1/8/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
7 งานจ้างเหมาแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ งบกลางเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข ๒๓๒๓ ตอนทางเข้าอนุสรณ์ผู้เสียสละเขาค้อ ระหว่าง กม.๓+๙๙๐ - กม.๔+๐๔๐ 8,000,000.00 23/06/2563 พช.1/4/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
8 งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอนวังชมภู - บ้านโตก (ตอน ๓) ระหว่าง กม.๒๐๙+๙๖๐ - กม.๒๑๐+๒๒๕ 6,000,000.00 11/06/2563 พช.1/33/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
9 งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอนวังชมภู – บ้านโตก (ตอน ๑) ระหว่าง กม.๒๐๓+๑๕๕ – กม.๒๐๓+๒๒๕ 5,898,865.60 11/06/2563 พช.1/29/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
10 ประกาศสัญญา ข้อตกลง293 27,804.00 10/06/2563 425/-/63/293 แขวงทางหลวงตราด
11 สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) สัญญาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางสายหลักให้เป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2) ทางหลวงหมายเลข 22 สกลนคร - นครพนม (ตอน 1) ระหว่าง กม.155+480 - กม.156+950, กม.180+540 - กม.188+400 และ กม.189+100 - กม.197+676 ระยะทางยาวประมาณ 17.906 กิโลเมตร 827,776,711.00 27/05/2563 ADB/3582-THA/HEP2/ICB Package K ลว.10 สิงหาคม 2561 สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ
12 สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) สัญญาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางสายหลักให้เป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2) ทางหลวงหมายเลข 22 สกลนคร - นครพนม (ตอน 2) ระหว่าง กม.197+676 - กม.223+073.635 ระยะทางยาวประมาณ 25.398 กิโลเมตร 867,033,106.00 27/05/2563 ADB/3582-THA/HEP/ICB Package L ลว.10 สิงหาคม 2561 สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ
13 งานจ้างเหมาแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ งบกลางเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข ๒๓๒๕ ตอนเขาค้อ - หนองแม่นา ระหว่าง กม.๑+๖๓๕ - กม.๑+๖๖๕ 5,000,000.00 25/05/2563 พช.1/ 2 /2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
14 ประกาศสัญญา ข้อตกลง 249 52,069.00 15/05/2563 425/60/63/248 แขวงทางหลวงตราด
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 108 รายการ 430,000.00 23/04/2563 433/60/63/272 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 130 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358