กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (แก้ไขเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในสัญญา)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) ตอน 2 งานถนนฝั่งไทย และด่านพรมแดนฝั่งไทย จังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง 2.683 กิโลเมตร 886,000,000.00 26/09/2566 สค.4/2563 ลว.24 กันยายน 2563 สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ
2 งานจ้างเหมาทำการงานก่อสร้างเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 3064 ตอน อ่างทอง-ปากดง ตอน 4 ระหว่าง กม.7+650-กม.9+210 35,000,000.00 25/09/2566 สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) อท.51/2566 แขวงทางหลวงอ่างทอง
3 โครงการเสริมสร้างการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน กิจกรรมย่อยงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทล.๔ ตอนควบคุม ๐๖๐๑ ตอนห้วยทรายใต้ - วังยาว กม.๒๒๔+๓๕๔ - กม.๒๒๔+๖๙๖ LT. , กม.๒๒๔+๓๗๓ - กม.๒๒๔+๘๔๒ RT. , กม.๒๒๕+๓๑๐ - กม.๒๒๕+๕๘๘ LT. , กม.๒๒๕+๑๓๕ - กม.๒๒๕+๕๕๘ RT. ปริมาณงาน ๔ แห่ง 1,936,000.00 22/09/2566 หห.57/2566 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
4 โครงการเสริมสร้างการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน กิจกรรมหลัก การลดปัจจัยเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางถนน กิจกรรมย่อย งานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนหัวหิน - โป่งแย้ กม.๒๖+๕๐๐ - กม.๒๖+๕๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 3,624,000.00 22/09/2566 หห.56/2566 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
5 จ้างเหมาทำการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติฯทางหลวงหมายเลข 3064 ตอน อ่างทอง-ปากดง ตอน 2 ระหว่าง กม.3+870-กม.5+485 35,000,000.00 22/09/2566 สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) อท.54/2566 แขวงทางหลวงอ่างทอง
6 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 118,117.73 20/09/2566 527/35/66/302 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
7 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 33,800.00 18/09/2566 527/20/66/298 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
8 โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) ตอน 3 งานสะพานข้ามแม่น้ำโขงฝั่งไทย (รวมงานปรับปรุงสี่แยกทางหลวงหมายเลข 212 และลานอเนกประสงค์ใต้สะพาน) จ.บึงกาฬ 1 แห่ง 787,000,000.00 14/09/2566 สค.5/2563 ลว.23 พฤศจิกายน 2563 สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ
9 จ้างก่อสร้างงานเสริมกำลังดินด้วยการติดตั้ง SOIL NAIl ยาว ๖.๐๐ ม. ชั้นที่ ๒ ปริมาณงาน ๓๙๖ ม. ทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน ห้วยน้ำริน - อุ้มผาง ตอน ๔ กม.๑๓๐+๓๐๐ 498,564.00 06/09/2566 158/-/66/183 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
10 งานจ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 12100 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3252 ตอน พักทัน - บ้านจ่า ระหว่าง กม.4+450 - กม.7+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 80,000,000.00 15/09/2566 สห.15/2566 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
11 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทล. 309 ที่ กม. 54+000 (แยกโพสะ) ตำบลโพสะ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ปริมาณงาน 1.000 แห่ง (21,657 ตร.ม.) 50,000,000.00 14/09/2566 สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) อท.37/2566 แขวงทางหลวงอ่างทอง
12 งานจ้างเหมาทำการ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ในทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0202 ตอน อ่างทอง-ไชโย ระหว่าง กม.65+885-กม.66+100 7,000,000.00 12/09/2566 สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) อท.47/2566 แขวงทางหลวงอ่างทอง
13 จ้างก่อสร้างงานเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ปี 2565 ทางหลวงหมายเลข 420 ตอน วงแหวนรอบเมืองสุราษฎร์ธานี ที่ กม.5+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 70,000,000.00 04/09/2566 สฎ.30/2565 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1
14 จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 612,094.00 07/09/2566 520-6692 สำนักงานทางหลวงที่ 1
15 จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 10,300.00 05/09/2566 520-6689 สำนักงานทางหลวงที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 891 รายการ