ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา/ข้อตกลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
46 งานผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา ตามแบบมาตรฐานอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยที่มีส่วนประกอบของยางพารา ทางหลวงหมายเลข 4046 ตอน ตรัง - สิเกา ระหว่างกม.0+000 - กม.30+029 , ทางหลวงหมายเลข 404 ตอน ตรัง - บ้านนา ระหว่างกม.0+ 4,350,000.00 27/09/2562 - แขวงทางหลวงตรัง
47 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 งานผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา 4 เหลี่ยม ทางหลวงหมายเลข 24 ปริมาณงาน 8 แห่ง (1,206 อัน) 4,350,000.00 24/09/2562 3นร.34/2562 ลว.18มี.ค.2562 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
48 ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2562 งานปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ค่าปรับปรุงรั้วคอนกรีต สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) 1,869,000.00 20/09/2562 - สำนักงานทางหลวงที่ 1
49 จ้างเหมาโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในกิจกรรมของกรมทางหลวง งานผลิตและติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา 4 เหลี่ยม (Natural Rubber Guide Post) ปริมาณงาน 11 แห่ง ( 1,208 อัน ) ทางหลวงหมายเลข 2,202,205,207,2067,2073,2226 4,350,000.00 20/09/2562 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
50 งานจ้างเหมาโครงการยกระดับโครงข่ายคมนาคมในภูมิภาคอาเซียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๓๔ ตอน ทางเลี่ยงเมืองเพชรบูรณ์ (ตอน ๑) ระหว่าง กม.๒+๓๒๕ – กม.๔+๘๒๕ 50,000,000.00 19/09/2562 พช.1/42/2562 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
51 งานจ้างเหมาโครงการยกระดับโครงข่ายคมนาคมในภูมิภาคอาเซียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กิจกรรมปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๓๔ ตอนทางเลี่ยงเมืองเพชรบูรณ์ (ตอน ๒) ระหว่าง กม.๖+๒๐๐ – กม.๘+๗๐๐ 50,000,000.00 19/09/2562 พช.1/38/2562 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
52 ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงอ่างทอง เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 1,175 ต้น ในทางหลวงหมายเลข 3372 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน นาคู - สามโก้ - สีบัวทอง ระหว่าง กม.0+000 - กม.59+151 (เป็นแห่งๆ) 4,350,000.00 11/09/2562 สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) แขวงทางหลวงอ่างทอง
53 ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 เพื่องานจ้างเหมาผลิตและติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 1,208 ต้น 4,350,000.00 10/09/2562 สัญญาแก้ไขเพื่มเติมฉบับที่ 1 ลว.10 ก.ย. 62 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
54 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ตามแบบก่อสร้างส่วนสำรวจและออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข 334 ตอนควบคุม 0100 ตอน แยกต่างระดับอ่างทอง – บ้านรอ ตอน 1 ระหว่าง กม.2+010 - กม.2+675 24,900,000.00 06/09/2562 สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) แขวงทางหลวงอ่างทอง
55 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงระยอง เพื่องานจ้างเหมาผลิต พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 1,175 ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4,346,527.00 02/09/2562 รย.36/2562 แขวงทางหลวงระยอง
56 จ้างเหมาผลิตและติดตั้งหลักนำทางยางพาราสี่เหลี่ยม งานจ้างเหมา แผนรายประมาณการ แผนยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๑ 5,230,000.00 30/08/2562 พช.1/ 41 /2562 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
57 จ้างเหมาผลิตและติดตั้งหลักนำทางยางพาราสี่เหลี่ยม งานจ้างเหมาแผนรายประมาณการ แผนยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๑ 4,350,000.00 30/08/2562 พช.1/ 40 /2562 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
58 งานจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2562 ก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) จ.เชียงใหม่ (1 หลัง) 18,500,000.00 28/08/2562 - สำนักงานทางหลวงที่ 1
59 ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงลำพูน เพื่องานจ้างผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา (สี่เหลี่ยม) 4,349,000.00 27/08/2562 ลพ./29/2562 ลว.22 มี.ค. 2562 แขวงทางหลวงลำพูน
60 งานจ้างเหมาทำการขยายผิวจราจรให้ได้มาตรฐานความกว้าง 12 เมตร ทางหลวงหมายเลข 213 ตอน สร้างค้อ - สกลนคร ระหว่าง กม.113+000 - กม. 124+300 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 9.581 กม. 50,000,000.00 27/08/2562 สัญญาเลขที่ สน33/2562 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
แสดง 46 ถึง 60 จาก 130 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358