ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา/ข้อตกลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
46 จ้างเหมาทำการงานป้ายจราจร (ROAD SIGN) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0103 ตอนซับบอน-มวกเหล็ก ระหว่าง กม. 27+000-กม.29+000 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/06/2562 28/05/2562 432/จ/16/2562 แขวงทางหลวงสระบุรี
47 จ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทล. 2063 ควบคุม 0100 ตอน บรบือ–โคกสี ระหว่าง กม.7+865 – กม.12+895(LT) เป็นช่วงๆ 24/05/2562 24/05/2562 มค.35/2562 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
48 จ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทล. 2063 ควบคุม 0100 ตอน บรบือ–โคกสี ระหว่าง กม.2+226 – กม.5+040(LT,RT) เป็นช่วงๆ 24/05/2562 24/05/2562 มค.34/2562 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
49 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 1,186.00 ต้น 24/05/2562 24/05/2562 สญ อต.1/30/2562 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
50 งานจ้างเหมาทำการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ตามแบบแปลนของส่วนสำรวจและออกแบบ อนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข 3064 ตอน อ่างทอง – ปากดง ระหว่าง กม.22+950 - กม.24+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง (1.250 กม.) 18/07/2562 17/05/2562 สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) แขวงทางหลวงอ่างทอง
51 จ้างซ่อมเครื่องจัรกหมาเลข 46-6769-14-0 23/05/2562 16/05/2562 70 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
52 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้งานในส่วนบริหาร 08/05/2562 08/05/2562 123/40/62 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
53 จ้างเหมาทำการงานไฟฟ้าแสงสว่าง(Road Lighting)ทางหลวงหมายเลข 3041 ตอนควบคุม 0101 ตอนเขาขาด-หนองแซง ที่ กม.11+400 ปริมาณงาน 10 ต้น 29/05/2562 08/05/2562 สบ.47/2562 แขวงทางหลวงสระบุรี
54 จ้างเหมาทำการงานไฟฟ้าแสงสว่าง(Road Lighting)ทางหลวงหมายเลข 3041 ตอนควบคุม 0101 ตอนเขาขาด-หนองแซง ที่ กม.7+150 ปริมาณงาน 15 ต้น 29/05/2562 08/05/2562 สบ.46/2562 แขวงทางหลวงสระบุรี
55 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้งานในส่วนบริหาร 08/05/2562 07/05/2562 120/40/62 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
56 จ้างเหมาทำการโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 3041 ตอนควบคุม 0102 ตอนหนองแซง-สระบุรี ระหว่าง กม.25+545 - กม.25+902 ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/05/2562 04/05/2562 สบ.43/2562 แขวงทางหลวงสระบุรี
57 จ้างเหมาทำการโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 3041 ตอนควบคุม 0102 ตอนหนองแซง-สระบุรี ระหว่าง กม.25+545 - กม.25+902 ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/05/2562 04/05/2562 สบ.43/2562 แขวงทางหลวงสระบุรี
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 4 รายการ 21/05/2562 03/05/2562 ผจพ.1/จ/10/2562 กองการพัสดุ
59 จ้างเหมาทำการงานก่อสร้าง ทางระบายน้ำถาวร ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๔๐๑ ตอนหนองแค-หินกอง ระหว่าง กม.๙๐+๓๐๐- กม.๙๐+๙๐๐ (ขาเข้า กทม.) 29/05/2562 03/05/2562 สบ.36/2562 แขวงทางหลวงสระบุรี
60 จ้างเหมาทำการแผนงานบูรณาการ การพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 3222 ตอนควบคุม 0100 ตอนแก่งคอย - เขาเพิ่ม ระหว่าง กม.10+750 - กม.12+890 ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/05/2562 29/04/2562 สบ.7/2562 แขวงทางหลวงสระบุรี
แสดง 46 ถึง 60 จาก 110 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358