ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา/ข้อตกลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
76 จ้างเหมาทำการงานปรับปรุงสิ่งอำนวยความปลอดภัยบริเวณหน้าบริษัทนวโลหะอุตสาหกรรม ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0401 ตอนโคกแดง-หินกอง ระหว่าง กม.84+600-กม.84+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง 499,414.50 17/06/2562 432/จ/18/2562 แขวงทางหลวงสระบุรี
77 วัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร จำนวน 1 รายการ 237,090.60 14/06/2562 622/35/62/30 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
78 จ้างซ่อมกระจกและกันสาดด้านหน้าอาคารศูนย์ทดสอบสมรรถนะฯ 90,000.00 12/06/2562 146/จ/60 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
79 จ้างเหมาทำการโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 3041 ตอนควบคุม 0102 ตอนหนองแซง-สระบุรี ระหว่าง กม.25+545 - กม.25+902 ปริมาณงาน 1 แห่ง 20,000,000.00 06/06/2562 สบ.43/2562 บันทึกเพิ่มเติมแนบท้าย แขวงทางหลวงสระบุรี
80 จ้างเหมาทำการงานป้ายจราจร (ROAD SIGN) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0103 ตอนซับบอน-มวกเหล็ก ระหว่าง กม. 27+000-กม.29+000 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง 488,400.00 28/05/2562 432/จ/16/2562 แขวงทางหลวงสระบุรี
81 จ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทล. 2063 ควบคุม 0100 ตอน บรบือ–โคกสี ระหว่าง กม.7+865 – กม.12+895(LT) เป็นช่วงๆ 1,979,000.00 24/05/2562 มค.35/2562 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
82 จ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทล. 2063 ควบคุม 0100 ตอน บรบือ–โคกสี ระหว่าง กม.2+226 – กม.5+040(LT,RT) เป็นช่วงๆ 1,985,000.00 24/05/2562 มค.34/2562 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
83 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 1,186.00 ต้น 4,350,000.00 24/05/2562 สญ อต.1/30/2562 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
84 งานจ้างเหมาทำการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ตามแบบแปลนของส่วนสำรวจและออกแบบ อนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข 3064 ตอน อ่างทอง – ปากดง ระหว่าง กม.22+950 - กม.24+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง (1.250 กม.) 27,899,000.00 17/05/2562 สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) แขวงทางหลวงอ่างทอง
85 จ้างซ่อมเครื่องจัรกหมาเลข 46-6769-14-0 6,729.66 16/05/2562 70 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
86 จ้างเหมาทำการงานไฟฟ้าแสงสว่าง(Road Lighting)ทางหลวงหมายเลข 3041 ตอนควบคุม 0101 ตอนเขาขาด-หนองแซง ที่ กม.11+400 ปริมาณงาน 10 ต้น 558,000.00 08/05/2562 สบ.47/2562 แขวงทางหลวงสระบุรี
87 จ้างเหมาทำการงานไฟฟ้าแสงสว่าง(Road Lighting)ทางหลวงหมายเลข 3041 ตอนควบคุม 0101 ตอนเขาขาด-หนองแซง ที่ กม.7+150 ปริมาณงาน 15 ต้น 873,000.00 08/05/2562 สบ.46/2562 แขวงทางหลวงสระบุรี
88 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้งานในส่วนบริหาร 46,454.00 07/05/2562 120/40/62 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
89 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 4 รายการ 765,050.00 03/05/2562 ผจพ.1/จ/10/2562 กองการพัสดุ
90 จ้างเหมาทำการงานก่อสร้าง ทางระบายน้ำถาวร ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๔๐๑ ตอนหนองแค-หินกอง ระหว่าง กม.๙๐+๓๐๐- กม.๙๐+๙๐๐ (ขาเข้า กทม.) 9,900,000.00 03/05/2562 สบ.36/2562 แขวงทางหลวงสระบุรี
แสดง 76 ถึง 90 จาก 130 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358