ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา/ข้อตกลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
76 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้งานในส่วนสารสนเทศเครื่องจักรกล 22/03/2562 08/03/2562 290/งท/08/62 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
77 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 08/03/2562 05/03/2562 313/85/100/62 แขวงทางหลวงปัตตานี
78 งานจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ 2561 งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ และสิ่งก่อสร้างประกอบ (อาคารรับรอง) สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) ปริมาณงาน 1 หลัง 19/11/2562 21/02/2562 คค 06117/3/2561 สำนักงานทางหลวงที่ 1
79 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 28/02/2562 20/02/2562 321/60/62/162 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
80 จ้างเหมาทำการงานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0402 ตอน หินกอง-ปากข้าวสาร ระหว่าง กม.100+300-กม.101+800 (เป็นช่วงๆ) 13/03/2562 15/02/2562 สัญญาเลขที่ สบ.41/2562 แขวงทางหลวงสระบุรี
81 จ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3225 ตอนควบคุม 0100 ตอนดาวเรือง-ถนนวงแหวนรอบเมืองสระบุรี ระหว่าง กม.0+250-กม.1+155 ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/02/2562 04/02/2562 สบ.6/2562 แขวงทางหลวงสระบุรี
82 จ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและ เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3225 ตอนควบคุม 0100 ตอนดาวเรือง-ถนนวงแหวนรอบเมืองสระบุรี ระหว่าง กม.0+250-กม.1+155 ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/06/2562 04/02/2562 บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา สบ.6/2562 แขวงทางหลวงสระบุรี
83 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 05/02/2562 01/02/2562 554/40/62/141 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
84 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ตามแบบแปลนของส่วนสำรวจและออกแบบ อนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข 3195 ตอนควบคุม 0201 ตอน ลาดตาล – วิเศษชัยชาญ ตอน 1 ระหว่าง กม.9+850 - กม.10+625 ปริมาณงาน 10,075 ตร.ม. 23/07/2562 29/01/2562 สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) แขวงทางหลวงอ่างทอง
85 จ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 3020 ตอนควบคุม 0100 ตอนพระพุทธบาท-หนองโดน ที่ กม.1+700 ซ้ายทาง (รร.พูลเจริญวิทยา) ผลผลิต 1 แห่ง 21/02/2562 18/01/2562 432/จ/7/2562 แขวงทางหลวงสระบุรี
86 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ โครงการส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี กิจกรรมย่อยพัฒนา แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน (OTOP Village Life) จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงเหล็กประชาสัมพันธ์ ขนาด 1x2 เมตร 21/02/2562 18/01/2562 115/2562 แขวงทางหลวงสระบุรี
87 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 21/01/2562 18/01/2562 554/60/62/120 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
88 ผลการขายทอดตลาด 07/01/2562 04/01/2562 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
89 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ตามแบบแปลนของส่วนสำรวจและออกแบบ อนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาคู – ป่าโมก ระหว่าง กม.38+004 - กม.39+224 ระยะทาง 1.220 กม. ปริมาณงาน 25,620 ตร.ม. 23/07/2562 25/12/2561 สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) แขวงทางหลวงอ่างทอง
90 จ้างเหมาทำการงานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0403 ตอนปากข้าวสาร-แยกสวน- พฤกษศาสตร์พุแค ตอน 4 ระหว่าง กม.103+550 - กม.104+200 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/03/2562 25/12/2561 สัญญาเลขที่ สบ.13/2562 แขวงทางหลวงสระบุรี
แสดง 76 ถึง 90 จาก 110 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358