ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา/ข้อตกลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
91 จ้างเหมาทำการแผนงานบูรณาการ การพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 3222 ตอนควบคุม 0100 ตอนแก่งคอย - เขาเพิ่ม ระหว่าง กม.10+750 - กม.12+890 ปริมาณงาน 1 แห่ง 46,499,100.86 29/04/2562 สบ.7/2562 แขวงทางหลวงสระบุรี
92 จ้างเหมาทำการ งานขุดซ่อมผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3020 ตอนควบคุม 0100 ตอนพระพุทธบาท - หนองโดน ระหว่าง กม.6+665 - กม.7+165 999,900.00 26/04/2562 สบ.45/2562 แขวงทางหลวงสระบุรี
93 จ้างเหมาทำการงานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0402 ตอน หินกอง-ปากข้าวสาร ระหว่าง กม.100+300-กม.101+800 (เป็นช่วงๆ) 9,500,000.00 26/04/2562 สบ.41/2562 แขวงทางหลวงสระบุรี
94 จ้างเหมาโครงการพัฒนาปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก กิจกรรมพัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ สาย3285 ตอนอินทร์บุรี-หนองสุ่ม ระหว่างกม.2+995-กม.3+795 20,000,000.00 11/04/2562 สห.จ.31/2562 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
95 ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2562 ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ (ระดับ 7-8) สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) (1 หลัง) 1,539,000.00 09/04/2562 คค 06117/2/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 1
96 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบำรุงปกติตามโครงการงานจ้างเหมาทำการงานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข 3574 ตอนควบคุม 0201 ตอน เขาน้อย - บ้านค่าย กม.14+000 - กม.47+569 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5,000,000.00 03/04/2562 รย.34/2562 แขวงทางหลวงระยอง
97 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2560 ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนเข็กน้อย - แยกอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง ระหว่าง กม.341+940 - กม.342+020 15,057,000.00 25/03/2562 พช.1/3/2562 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
98 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 48,775.00 22/03/2562 321/60/62/196 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
99 งานจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน น้ำดุก - ห้วยซำมะคาว ระหว่าง กม.๓๗๕+๙๕๘ - กม.๓๗๕+๙๘๕ RT. 5,000,000.00 19/03/2562 พช.1/29/2562 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
100 งานจ้างเหมาทำการบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอนบุ่งน้ำเต้า - สักหลง ระหว่าง กม.๒๖๐+๕๒๕ - กม.๒๖๒+๑๐๐ 30,000,000.00 18/03/2562 พช.1/5/2562 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
101 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้งานในส่วนบริหารเครื่องจักรกล 97,605.00 16/03/2562 266/งท/08/62 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
102 งานจ้างเหมาทำการโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอนสักหลง - ด่านดู่ ที่ กม.๒๗๓+๗๗๕ 30,000,000.00 15/03/2562 พช.1/7/2562 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
103 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง โครงการพัฒนา ทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอนบุ่งน้ำเต้า - สักหลง ระหว่าง กม.๒๕๘+๖๓๗ - กม.๒๖๐+๕๒๕ 35,000,000.00 15/03/2562 พช.1/4/2562 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
104 จ้างเหมาทำการงานขุดซ่อมผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3020 ตอนควบคุม 0100 ตอนพระพุทธบาท - หนองโดน ระหว่าง กม.6+665 - กม.7+165 948,900.00 11/03/2562 สบ.45/2562 แขวงทางหลวงสระบุรี
105 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้งานในส่วนสารสนเทศเครื่องจักรกล 69,570.00 08/03/2562 290/งท/08/62 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
แสดง 91 ถึง 105 จาก 130 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358