กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยเฉพาะวิธีเจาะจง 115,280.00 22/09/2566 คค 0615.2/85/1342/2566 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
2 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยาพาหนะชำรุด จำนวน 2 รายการ 0.00 26/09/2566 กท./ท./12/2566 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
3 ซื้อโปรแกรมเขียนแบบงานสำรวจ (Autodesk Civil 3D) 2024 จำนวน 10 ลิขสิทธิ์ 2,118,600.00 25/09/2566 eb2-1/15/2566 กองการพัสดุ
4 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 21,540.00 25/09/2566 311/45/66/215 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
5 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 21,540.00 25/09/2566 311/45/66/215 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
6 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 21,541.00 25/09/2566 311/45/66/215 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
7 จ้างเหมาค่าแรงงาน Concrete Barrier Type III โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน สายทางเลี่ยงเมืองลำปาง 98,418.00 13/09/2566 151/ลป./-/66/176 ศูนย์สร้างทางลำปาง
8 จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขเครื่อง 7430-005-01078-63 10,024.00 22/09/2566 333/-/66/407 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
9 ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์เก๋งนอกแบบของทางราชการชำรุด ครั้ที่ 2 เลขที่ สทล.15 ขท.นครปฐม.1/พ./8/2566 ลว. 31 สิงหาคม 2566 0.00 21/09/2566 ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดรถยนต์เก๋งนอกแบบครั้งที่ 2 แขวงทางหลวงนครปฐม
10 งานจ้างตัดเย็บเครื่องแต่งกายบุคลากรเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง 6,223,000.00 21/09/2566 กท./eb.26/2566 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
11 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ 66,320.00 19/09/2566 333/40/66/398 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
12 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 11,125.00 19/09/2566 333/40/66/397 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
13 การจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 1252 ตอน ปางแฟน - แม่ตอนหลวง ระหว่าง กม.1+750 - กม.2+600 15,000,000.00 19/09/2566 ชม.2/eb./ 39 /2566 ลว.28 มี.ค. 66 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
14 งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๘๑ สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี กม.๗๗+๐๐๐ ถึง กม.๙๖+๔๑๐ 30,000,000.00 19/09/2566 กท./eb.28/2566 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
15 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 7,857.03 18/09/2566 333/35/66/390 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 3,191 รายการ