ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 จ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงศรีมหาโพธิ แขวงทางหลวงปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 3079 ตอนควบคุม 0102 ตอน ศรีมหาโพธิ - พญาจ่าย ที่ กม.30+316 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 1,900,000.00 29/09/2565 - แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
2 งานจ้างเหมาทำการ ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงเทิง แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 จ.เชียงราย ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอนควบคุม 0202 ตอน บ้านปล้อง - ชมภู ที่ กม.64+621 ปริมาณงาน 1 แห่ง 1,900,000.00 29/09/2565 eb-ชร.2/3/2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
3 งานจ้างเหมาทำการ ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงเวียงเชียงรุ้ง แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 จ.เชียงราย ปริมาณงาน 1 แห่ง 1,200,000.00 29/09/2565 eb-ชร.2/1/2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
4 จ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงกบินทร์บุรี แขวงทางหลวงปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0403 ตอน สี่แยกกบินทร์บุรี - วังน้ำเขียว ที่ กม.166+571 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 1,900,000.00 29/09/2565 - แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
5 จ้างเหมาทำงานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงท่าใหม่ แขวงทางหลวงจันทบุรี จ.จันทบุรี ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน นายายอาม - บ้านสิ้ว ที่ กม.304+671 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง 1,900,000.00 23/09/2565 จบ./e/2/2566 ลงวันที่ 14 กันยายน 2565 แขวงทางหลวงจันทบุรี
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2566 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) สทล.2 (แพร่) ทล.101 ตอน แยกนาแหลม - หนองห้า ที่ กม.251+722 (ด้านขวาทาง) 1,500,000.00 29/09/2565 คค 06118/พ.1/3/2566 (ยกเลิกประกาศ) สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
7 งานจ้างเหมาทำการ ค่าก่อสร้างอาคาที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงเวียงแก่น แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 จ.เชียงราย ทางหลวงหมายเลข 1155 ตอนควบคุม 0102 ตอน ทรายกาด - บ้านลุง ที่ กม.62+525 ปริมาณงาน 1 แห่ง 1,200,000.00 29/09/2565 eb-ชร.2/2/2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0301 ตอน บ้านไร่ - การุ้ง ระหว่าง กม.107+419 - กม.107+940 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20,000,000.00 28/09/2565 สทล.12/eb/01/256ุุ6 สำนักงานทางหลวงที่ 12
9 งานจ้างเหมาทำการค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงโป่งชี แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) จ.เลย 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ด่านดู่-โคกงาม ที่ กม.321+964 RT. ภายในบริเวณหมวดทางหลวงโป่งชี 1,200,000.00 28/09/2565 คค 06038/1/2566 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
10 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖6 รหัสงาน ๒0๕๒๐ ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบสำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงบ้านแก่ง แขวงทางหลวงสุโขทัย จ.สุโขทัย ๑ แห่ง 1,900,000.00 28/09/2565 ebสท/1/2566 แขวงทางหลวงสุโขทัย
11 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี พ.ศ. 2566 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงศรีสำโรง แขวงทางหลวงสุโขทัย จ.สุโขทัย 1 แห่ง 1,200,000.00 28/09/2565 ebสท/2/2565 แขวงทางหลวงสุโขทัย
12 จ้างก่อสร้างคันทาง (เฉพาะค่าแรง) จำนวน 5 รายการ ในทางหลวงหมายเลข 1303 ตอน ปลายนา - หนองตูม ที่ กม.17+060, กม.17+447, กม.17+628 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 489,616.00 28/09/2565 718/ปน/-/65/233 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
13 จ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงศรีมหาโพธิ แขวงทางหลวงปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 3079 ตอนควบคุม 0102 ตอน ศรีมหาโพธิ - พญาจ่าย ที่ กม.30+316 LT. 1,200,000.00 27/09/2565 - แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
14 จ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงกบินทร์บุรี แขวงทางหลวงปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0403 ตอน สี่แยกกบินทร์บุรี - วังน้ำเขียว ที่ กม.166+571 LT 1,200,000.00 27/09/2565 - แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
15 จ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงบ้านสร้าง แขวงทางหลวงปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอนควบคุม 0200 ตอน บางหอย - วังขอน ที่ กม.24+911 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 1,900,000.00 27/09/2565 - แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 2,560 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.