ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
91 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ (ระดับ 7 - 8) แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,500,000.00 01/05/2563 คค06054/พ.1/e/24/2563 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
92 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงอำนาจเจริญ แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ปริมาณงาน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,900,000.00 01/05/2563 คค06054/พ.1/e/25/2563 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
93 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปี 2563 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 4191 ตอน ไชยา - เขาหลัก ระหว่าง กม.1+682 - กม.4+000 10,500,000.00 01/05/2563 e-b สฎ.21/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 (พุนพิน)
94 จ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวงโดยการขยายช่องจราจรเพื่อเปิดเป็นจุดกลับรถ ทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0201 ตอนลูกแก - ท่าเรือ ตอน 3 ระหว่าง กม.18+592 - กม.32+360 (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 3,000,000.00 01/05/2563 ยกเลิกประกาศ กจ./eb/27/2563 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
95 จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 3272 ตอนควบคุม 0100 ระหว่าง กม.0+000 - กม.40+986 1,999,000.00 01/05/2563 ยกเลิกประกาศ กจ./eb/18/2563 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
96 งานจ้างเหมาปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอนควบคุม 0100 ตอน สี่แยกยางตลาด - ร่องคำ ตอน 1 ระหว่าง กม.19+827 - กม.23+300 ปริมาณงาน 41,840 ตร.ม. 14,000,000.00 01/05/2563 คค 06048/พ.5.1/e5/2563 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
97 เช่าบ้านเพื่อเป็นสำนักงานและที่พักอาศัย โครงการฯ ทางเลี่ยงเมืองลำปาง ตอน 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,000.00 30/04/2563 151/ลป.2/11/63/61 ศูนย์สร้างทางลําปาง
98 เช่าบ้านเพื่อเป็นสำนักงานและที่พักอาศัย โครงการฯ ทางเลี่ยงเมืองลำปาง ตอน 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7,200.00 30/04/2563 151/ลป.2/11/63/62 ศูนย์สร้างทางลําปาง
99 เช่าบ้านเพื่อเป็นสำนักงานและที่พักอาศัย โครงการฯ ทางเลี่ยงเมืองลำปาง ตอน 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4,500.00 30/04/2563 151/ลป.2/11/63/64 ศูนย์สร้างทางลําปาง
100 เช่าบ้านเพื่อเป็นสำนักงานและที่พักอาศัย โครงการฯ ทางเลี่ยงเมืองลำปาง ตอน 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3,900.00 30/04/2563 151/ลป.2/11/63/63 ศูนย์สร้างทางลําปาง
101 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5,764.00 30/04/2563 514/45/63/336 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
102 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 99,800.00 30/04/2563 514/45/63/335 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
103 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเพื่อใช้ซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลข 4120-001-00845-57R สังกัดส่วนบริหารเครื่องจักรกล 18,000.00 30/04/2563 318/งท/08/63 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
104 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 32000 งาน ปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0303 ตอน ศรีประจันต์ - ปากน้ำ ระหว่าง กม.123+915 - กม.126+925 ผลผลิต 1 แห่ง (4,315 ตร.ม.) แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 20,000,000.00 30/04/2563 สทล.12.1/2275 สำนักงานทางหลวงที่ 12
105 โครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 3183 ตอนควบคุม 0200 ตอน หนองบัว - อุทัยธานี ระหว่าง กม.35+485 - กม.37+125 ปริมาณงาน 1.640 กม. แขวงทางหลวงอุทัยธานี 30,000,000.00 30/04/2563 สทล.12.1/2274 สำนักงานทางหลวงที่ 12
แสดง 91 ถึง 105 จาก 1,066 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358