กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2566 0.00 29/09/2566 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2566 0.00 29/09/2566 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2566 0.00 29/09/2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก.ย. 66 กองการเจ้าหน้าที่
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2566 (เงินนอกงบประมาณ) 0.00 29/09/2566 - แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2566 (งานเงินทุนหมุนเวียน) 0.00 29/09/2566 - แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2566 0.00 29/09/2566 - แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2566 0.00 29/09/2566 สทล.17 ขท.พังงา/1.3/- แขวงทางหลวงพังงา
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน (กันยายน 2566) 0.00 01/09/2566 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน ก.ย.66(บูรณะ) แขวงทางหลวงสระบุรี
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน (สิงหาคม 2566) 0.00 01/08/2566 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน ส.ค.66 (เงินทุน) แขวงทางหลวงสระบุรี
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566 0.00 20/09/2566 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2566 0.00 18/09/2566 สทล.1 ขท.ลำพูน 1.3/- ลว.18 กันยายน 2566 แขวงทางหลวงลำพูน
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุในเดือน กันยายน 2566 0.00 05/09/2566 สำนักบริหารบำรุงทาง
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุในเดือน สิงหาคม 2566 0.00 22/08/2566 สำนักบริหารบำรุงทาง
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2566 0.00 14/09/2566 สทล.5 ขท.อุตรดิตถ์ที่ 1.1/พ.1/1070 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566 0.00 13/09/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 2,616 รายการ