ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
46 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563 1,166,817.00 01/06/2563 - แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
47 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 1.00 01/06/2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม แขวงทางหลวงราชบุรี
48 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 1,926.00 01/06/2563 - สำนักงานตรวจสอบภายใน
49 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 118,859,500.00 31/05/2563 - แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
50 สรุปผลกรดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 6,425,314.00 25/05/2563 สรุปผลการดำเน้นการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เม.ย.63 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
51 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 1,347,183.70 25/05/2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน แขวงทางหลวงบึงกาฬ
52 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างระหว่างเดือน มกราคม - เมษายน 2563 3,834,121.19 22/05/2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ม.ค-เม.ย.63 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
53 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 0.00 21/05/2563 สทล.6.1/ม.2/2284 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
54 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 (งานเงินทุนหมุนเวียน) 162,468.33 19/05/2563 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
55 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ปีงบประมาณ 2563 1,943,164.90 19/05/2563 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
56 สรุปข้อมูลผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563 4,042,910.70 19/05/2563 สทล.6 ขท.เพชรบูรณ์ที่ 1.1/1265 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
57 แบบ สขร. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ระหว่างเดือน มีนาคม - เมษายน 2563 1.00 19/05/2563 สทล.10.1/พ.1/1581 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
58 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 66,735,602.32 19/05/2563 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
59 สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 เดือนเมษายน 2563 290,111,013.09 15/05/2563 สทล.12 ขท.กาญจนบุรี.1/1283 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
60 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 3,456,050.00 15/05/2563 - แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
แสดง 46 ถึง 60 จาก 835 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358