ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
61 การปฏิบัติตามาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เดือน มีนาคม 2563 0.00 15/05/2563 สทล. 13.1/พ.2/5188 สำนักงานทางหลวงที่ 13
62 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 23,308,471.90 14/05/2563 สทล.3 ขท.มุกดาหาร.1/พ.1/755 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
63 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน เมษายน 2563 1.00 14/05/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
64 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุในรอบเดือนเมษายน 2563 3,992.00 14/05/2563 - สำนักงานตรวจสอบภายใน
65 การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุ สำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) สถานีตรวจสอบน้ำหนักหนองแค (ขาเข้า) สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสระบุรี 4,990.00 13/05/2563 - แขวงทางหลวงสระบุรี
66 การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุ สำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) สถานีตรวจสอบน้ำหนักเฉลิมพระเกียรติ (สระบุรี) สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสระบุรี 5,000.00 13/05/2563 - แขวงทางหลวงสระบุรี
67 การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุ สำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) สถานีตรวจสอบน้ำหนักแก่งคอย (ขาเข้า) สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสระบุรี 4,900.00 13/05/2563 - แขวงทางหลวงสระบุรี
68 การปฏิบัติตามาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เดือน กุมภาพันธ์ 2563 0.00 13/05/2563 สทล. 13.1/พ.2/5187 สำนักงานทางหลวงที่ 13
69 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 311,977,899.72 13/05/2563 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
70 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2563 4,136,322.00 13/05/2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2563 แขวงทางหลวงพิจิตร
71 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน เมษายน 2563 268,460,060.59 12/05/2563 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
72 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563 0.00 12/05/2563 - แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
73 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563 2,095,046.20 12/05/2563 สทล.5 ขท.อุตรดิตถ์ที่ 1.1/พ.1/744 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
74 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2563 3,648,044.70 12/05/2563 - แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
75 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 1,739,033.00 12/05/2563 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
แสดง 61 ถึง 75 จาก 835 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358