ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
91 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 2,570,869.00 05/05/2563 - แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
92 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 31,610,972.00 05/05/2563 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
93 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563 270,507,084.56 05/05/2563 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
94 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563 31,164,619.09 05/05/2563 - แขวงทางหลวงพังงา
95 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 1,809,856.00 05/05/2563 คค 06012/พ.1/449 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
96 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 66,403,029.13 04/05/2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เม.ย.63 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
97 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2563 2,823,614.20 04/05/2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2563 แขวงทางหลวงพิจิตร
98 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พ.ค.63 1.00 01/05/2563 - แขวงทางหลวงลำพูน
99 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 1,824,324.50 01/05/2563 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
100 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (สขร.) 3,158,268.05 01/05/2563 สทล.11ขท.สบ./พ/1416 ลว.9 มิถุนายน 2563 แขวงทางหลวงสระบุรี
101 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 92,580,000.00 30/04/2563 - แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
102 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจังจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 494,100.00 30/04/2563 - แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
103 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 5,941,511.01 27/04/2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มี.ค.63 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
104 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ปีงบประมาณ 2563 3,043,776.40 21/04/2563 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
105 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2563 62,940,000.00 20/04/2563 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
แสดง 91 ถึง 105 จาก 835 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358