ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส))
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (งานเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกล) ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564) 264,112.34 19/04/2564 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (วิธีเฉพาะเจาะจง) ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564) 13,640.00 19/04/2564 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
3 ประกาศผู้ชนะรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2564) ปีงบประมาณ 2564 99,650.00 19/04/2564 - แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม 2564 ถึง มีนาคม 2564 82,353.12 19/04/2564 2/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 11
5 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2564) 9,818.60 19/04/2564 - สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ
6 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564 68,023.00 16/04/2564 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
7 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 ) 8,382.80 16/04/2564 - กองบังคับการตำรวจทางหลวง
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 2 47,569.20 16/04/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 2 แขวงทางหลวงอ่างทอง
9 ประกาศผู้ชนะรายไตรมาส 13,876.00 09/04/2564 กองฝึกอบรม
10 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2564 ถึงเดือน มี.ค. 2564 88,698.30 09/04/2564 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2564 ถึงเดือน แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
11 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564) 48,943.72 09/04/2564 - แขวงทางหลวงอยุธยา
12 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ ๒ ระหว่าง ( เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) 174,453.28 09/04/2564 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ ๒ ปี ๒๕๖๔ แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
13 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ประจำไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2564) 104,658.00 09/04/2564 - แขวงทางหลวงนราธิวาส
14 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2564) 141,552.00 09/04/2564 64047144538 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
15 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 2 113,996.45 09/04/2564 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 2 แขวงทางหลวงนครปฐม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 2,842 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358