ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส))
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกประจำไตรมาส ที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2565 ถึง เดือน ธันวาคม 2565) 172,552.60 01/02/2566 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2566 56,020.00 31/01/2566 พ1/66/94 แขวงทางหลวงแพร่
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (งานเงินทุน) ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565) 6,050.00 31/01/2566 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 65 ถึง ธ.ค.65) แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (งานเงินทุน) ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565) 51,833.32 31/01/2566 ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 65 ถึง ธ.ค. 65) แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
5 รายงานไตรมาสงบบำรุงปกติ 40,914.00 30/01/2566 * แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
6 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2565) 21,748.50 31/01/2566 - สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ
7 รายงานไตรมาส (งานเงินทุนหมุนเวียน) 60,307.54 30/01/2566 - แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
8 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม 2565) 73,928.69 30/01/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 9
9 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565) 19,403.00 30/01/2566 - แขวงทางหลวงเพชรบุรี
10 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค.2565 ถึงเดือน ธ.ค.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 41,646.02 30/01/2566 66017562048 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
11 ะการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 188,954.00 27/01/2566 ไตรมาสที่ 1 2566 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
12 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2566 ถึงเดือน ธ.ค. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 55,510.26 01/10/2565 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
13 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2565 ถึงเดือน ธ.ค. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 80,992.00 26/01/2566 ไตรมาส 1 - 2566 แขวงทางหลวงระนอง
14 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2565) 42,372.00 26/01/2566 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายไตรมาส 1 71,573.00 26/01/2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายไตรมาส 1 แขวงทางหลวงตราด
แสดง 1 ถึง 15 จาก 3,750 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.