ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส))
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย. 2563 ถึงเดือน มิ.ย. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 111,029.00 28/09/2563 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย.-มิ.ย.63 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
2 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2563 ถึงเดือน มี.ค. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 153,191.00 28/09/2563 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค.- มี.ค. 63 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
3 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2562 ถึงเดือน ธ.ค. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 78,791.00 28/09/2563 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. - ธ.ค. 62 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
4 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เมษายน 2563 ถึงเดือน มิถุนายน 2563 โดยเฉพาะเจาะจง 24,756.00 23/09/2563 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
5 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน มกราคม 2563 ถึงเดือน มีนาคม 2563 โดยเฉพาะเจาะจง 20,053.00 23/09/2563 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
6 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ตุลาคม 2562 ถึงเดือน ธันวาคม 2562 โดยเฉพาะเจาะจง 4,610.00 23/09/2563 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
7 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ.2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 127,350.12 14/09/2563 สทล.18 ขท.ยะลา.1.3/1023 แขวงทางหลวงยะลา
8 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (งานเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกล) ไตรมาสที่ 3 308,890.50 28/08/2563 63087623680 แขวงทางหลวงสุโขทัย
9 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (งานเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกล) ไตรมาสที่ 2 349,888.08 28/08/2563 63087623557 แขวงทางหลวงสุโขทัย
10 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (งานเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกล) ไตรมาสที่ 1 191,786.48 28/08/2563 63087622655 แขวงทางหลวงสุโขทัย
11 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ 119,960.00 20/08/2563 421/60/63/170 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้งานฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทางหลวงหมายเลข 2323 ตอนควบคุม 0100 ตอนทางเข้าอนุสรณ์ผู้เสียสละเขาค้อ ระหว่าง กม.0+800 - กม.1+200 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 461,160.00 19/08/2563 153/60/63/100 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้งานโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 210 ตอน วังสำราญ-วังสะพุง ช่วงที่ 2 ระหว่าง กม.112+200 - กม.114+000 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 261,808.00 19/08/2563 153/60/63/101(ว.2) ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้งานโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2195 ตอน อาฮี-เหมืองแพร่ ระหว่าง กม.71+000 - กม.76+250 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 317,250.00 19/08/2563 153/60/63/99(อ) ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
15 จ้างงานจ้างเหมาทำงานตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 331 ตอน แปลงยาว - สี่แยกนาน้อย ระหว่าง กม.106+700 - กม.138+950 (ร่องกลางและเกาะยกระดับ) ปริมาณงานทั้งหมด 152,919.00 ตร.ม. 61,167.60 19/08/2563 421/-/63/168 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
แสดง 1 ถึง 15 จาก 2,393 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358