ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส))
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
2686 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562) 64,721.31 18/04/2562 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
2687 จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุง รักษาระบบไฟฟ้าของรถบรรทุกน้ำ หมายเลข 25-6530-95-9 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5,290.00 18/04/2562 310/B/-/62/40 สำนักงานทางหลวงที่ 18
2688 ซื้อยางของรถบรรทุกน้ำ หมายเลข 25-6530-95-0 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 57,540.00 18/04/2562 310/B/30/62/68 สำนักงานทางหลวงที่ 18
2689 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562) 43,364.00 18/04/2562 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
2690 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ปีงบประมาณ 2560 ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562) (งานเงินทุนฯ) 54,579.53 18/04/2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม 2562) ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
2691 ซื้อกรวยยาง 97,200.00 17/04/2562 624/ซ.62/178 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
2692 ซื้อหิน จำนวน 2 รายการ 96,800.00 17/04/2562 624/ซ.62/176 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
2693 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (ม.ค.62 ถึง มี.ค.62 ) 48,078.00 17/04/2562 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
2694 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ดิจิตอลความเร็วสูง สี่สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 130,261.80 17/04/2562 กองฝึกอบรม
2695 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562) 48,868.66 17/04/2562 - แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
2696 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561) 60,904.83 17/04/2562 - แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
2697 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค.2562 ถึงเดือน มี.ค.62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10,984.62 17/04/2562 - สำนักมาตรฐานและประเมินผล
2698 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 7,550.00 10/04/2562 624/ซ.62/174 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
2699 ซื้อยาง 97,200.00 10/04/2562 624/ซ.62/173 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
2700 ซื้อน้ำมันดีเซล 85,350.00 10/04/2562 624/ซ.62/172 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
แสดง 2,686 ถึง 2,700 จาก 2,819 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358