ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส))
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7,987.20 28/01/2564 647/35/64/123 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
32 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2563 ถึงเดือน ธ.ค. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ไตรมาสที่ 1) งานเงินทุน 58,533.38 28/01/2564 รายไตรมาสที่ 1งานเงินทุน(ตุลาคม 63 ถึง ธันวาคม 63) แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
33 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2563 ถึงเดือน ธ.ค. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ไตรมาสที่ 1) 13,250.00 28/01/2564 ไตมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2560 ถึง ธันวาคม 2563) แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
34 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 - ธันวาคม พ.ศ. 2563). 187,124.70 28/01/2564 64017554351 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
35 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2563) 3,100.00 28/01/2564 - สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ
36 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563) งานเงินทุนหมุนเวียน 94,885.00 27/01/2564 - แขวงทางหลวงเพชรบุรี
37 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563) 150,999.18 27/01/2564 - แขวงทางหลวงเพชรบุรี
38 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563) 21,633.10 27/01/2564 คค 06023/สพ.1/-/2564 แขวงทางหลวงหนองคาย
39 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือน ธันวาคม 2563) 91,516.29 27/01/2564 ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือน ธันว สำนักงานทางหลวงที่ 1
40 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563) 4,840.00 27/01/2564 - แขวงทางหลวงหนองคาย
41 การจัดซื้อจัดจ้างระหว่างเดือน ต.ค.2563 ถึงเดือน ธ.ค.2563 5,596.10 27/01/2564 - สำนักมาตรฐานและประเมินผล
42 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (งานเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกล) ประจำไตรมาส 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน ธันวาคม 2563) 346,245.34 26/01/2564 64017500082 แขวงทางหลวงสุโขทัย
43 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส 15,610.00 26/01/2564 64017498098 แขวงทางหลวงสุโขทัย
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14,000.00 25/01/2564 647/60/64/121 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25,215.00 25/01/2564 647/60/64/122 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
แสดง 31 ถึง 45 จาก 2,727 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358