ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส))
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
61 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้จัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้องตกลงเป็นหนังสือ(งานเงินทุนฯ) ประจำรายไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2563 ถึง ธันวาคม 2563) 19,800.00 18/01/2564 รายไตรมาสที่ 1 ต.ค.63-ธ.ค.63 (งานเงินทุน) แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10,600.00 15/01/2564 647/70/64/109 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
63 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ที่ 1 (เดือน ตุลาคม 63 - เดือน ธันวาคม 63) 148,505.00 15/01/2564 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 1 / 2564 แขวงทางหลวงนครปฐม
64 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ.2563) 19,733.00 15/01/2564 - แขวงทางหลวงสุรินทร์
65 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓) 175,631.40 14/01/2564 - แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
66 ประกาศสัญญาข้อตกลงรายไตรมาสที่ 1 68,876.00 14/01/2564 ประกาศสัญญาข้อตกลงรายไตรมาสที่ 1 แขวงทางหลวงตราด
67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21,450.00 13/01/2564 647/35/64/107 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
68 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10,670.00 13/01/2564 647/60/64/106 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
69 ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (รายไตรมาส) ต.ค.63 - ธ.ค. 63 119,426.20 13/01/2564 ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (รายไตรมาส) ต.ค.63 - ธ.ค. แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
70 ประกาศประจำไตรมาส เดิอน ตุลาคม - เดือน ธันวาคม 2563 70,741.00 13/01/2564 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส ที่ 1 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
71 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10,380.00 12/01/2564 647/85/64/104 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
72 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16,800.00 12/01/2564 647/60/64/103 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
73 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 84,400.00 12/01/2564 647/60/64/102 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
74 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ.2563) 47,068.00 12/01/2564 - แขวงทางหลวงลำพูน
75 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงเดือนธันวาคม 2563) 47,068.00 12/01/2564 - แขวงทางหลวงลำพูน
แสดง 61 ถึง 75 จาก 2,727 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358