ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส))
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
91 การจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือน ต.ค. 2563 ถึงเดือน ธ.ค. 2563 (งานเงินทุนหมุนเวียน) 4,919.01 11/01/2564 - แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
92 การจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือน ต.ค. 2563 ถึงเดือน ธ.ค. 2563 (งานเงินงบประมาณ) 34,014.00 11/01/2564 - แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
93 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่่ 1 (เดือน ต.ค.63 - ธ.ค.63) (งานเงินทุนฯและงานงบประมาณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 41,924.98 11/01/2564 ประจำไตรมาสที่1 (เดือน ต.ค.63 - ธ.ค.63) สำนักงานทางหลวงที่ 18
94 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7,150.00 08/01/2564 647/70/64/99 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
95 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 1,956,079.00 08/01/2564 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
96 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็นหนังสือ (งานเงินทุนฯ) ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม ถึง เดือน ธันวาคม 2563 31,398.14 08/01/2564 - แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
97 การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ( Coronavirus Disease 2019 ( COVID -19)) 45,405.00 08/01/2564 - แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
98 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ ๑ ระหว่าง ( เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓) 185,404.00 08/01/2564 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ ๑ ปี ๒๕๖๔ แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
99 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2564 ถึงเดือน ธ.ค. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15,233.00 08/01/2564 - แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
100 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส งานเงินทุนฯ และงานนอเงินทุน 60,970.25 08/01/2564 แขวงทางหลวงชุมพร
101 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค.63-ธ.ค.63) 75,410.50 07/01/2564 ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค.63-ธ.ค.63) แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
102 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนธันวาคม 2563 76,658.60 07/01/2564 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
103 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค.63-ธ.ค.63) 75,410.00 07/01/2564 ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค.63-ธ.ค.63) แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
104 รายงานไตรมาส 1 1,837,182.00 07/01/2564 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
105 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสารสะสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนธันวาคม 2563) 2,541.00 07/01/2564 - สำนักงานตรวจสอบภายใน
แสดง 91 ถึง 105 จาก 2,727 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358