กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๖ 0.00 02/10/2566 - แขวงทางหลวงสุรินทร์
2 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้า่งหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565 0.00 01/10/2564 - แขวงทางหลวงสระบุรี
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 0.00 01/10/2564 สทล.7 ขท.อุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)/พ.5.1/- แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
4 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 0.00 01/10/2564 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๕ 0.00 02/05/2566 - แขวงทางหลวงสุรินทร์
6 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๕ 0.00 02/05/2566 - แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
7 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 0.00 28/04/2566 - ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
8 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 0.00 01/10/2564 - แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
9 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 0.00 19/04/2566 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
10 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 0.00 25/04/2566 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
11 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ 2565 0.00 25/04/2566 - แขวงทางหลวงพังงา
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2566 0.00 24/04/2566 3/2566 ศูนย์สร้างทางลำปาง
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566 0.00 24/04/2566 2/2566 ศูนย์สร้างทางลำปาง
14 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 0.00 01/10/2564 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 แขวงทางหลวงอ่างทอง
15 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ 2565 0.00 01/10/2564 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 53 รายการ