ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศราคากลาง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 ซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 และชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) จำนวน 4 เครื่อง 103,000.00 17/09/2564 755/20/64/1007 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
2 ซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 และชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) จำนวน 8 เครื่อง 270,000.00 17/09/2564 755/20/64/1011 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
3 งานการตรวจสอบการขออนุญาตเดินรถบนทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงสัมปทาน 20,000,000.00 17/09/2564 สคน.2/ผ./67/64 ลว. 17 กันยายน 2564 สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 492,860.00 17/09/2564 514/60/64/536 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
5 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 1,550 ลิตร 45,942.00 13/09/2564 329/35/64/284 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
6 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 6,000 ลิตร 176,999.40 17/09/2564 441/35/64/30 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
7 โครงการเสริมสร้างการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน กิจกรรมหลัก การลดปัจจัยเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางถนน กิจกรรมย่อย งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0604 ตอนห้วยยาง - บางสะพาน ระหว่าง กม.377+000 - กม.381+000 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง(8,020 เมตร) 15,000,000.00 17/09/2564 คล.หห.1/2565 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
8 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี ๒๕๖๔ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๑ ตอน นาอิน - ชัยมงคล ระหว่าง กม.๒๘๒+๑๒๕ - กม.๒๘๒+๗๗๕ (LT.) ปริมาณงาน ๐.๖๕๐ กม. 6,000,000.00 09/07/2564 64077045370 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
9 างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี ๒๕๖๔ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๓ ตอน บึงหลัก - หนองน้ำเขียว ระหว่าง กม.๓๔๕+๒๗๕ - กม.๓๔๕+๙๙๕ (RT.) ปริมาณงาน ๐.๗๒๐ กม. 6,000,000.00 09/07/2564 64077045437 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
10 จ้างก่อสร้างงานซ่อมทางผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 1334 ตอนควบคุม 0100 ตอน ผาบือ - ดอยช้างมูบ ระหว่าง กม.15+465 - กม.17+500 (ระยะทางรวม 2.035 กม.) ปริมาณงาน 11,193 ตร.ม. 8,000,000.00 07/09/2564 4513/2564 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1225 ตอน ภูแยง - ปางช้าง - นาบัว ตอน 2 313,386.55 07/09/2564 151/60/64/251 ศูนย์สร้างทางลําปาง
12 ซื้อเครื่องดึงลวดอัดแรง ขนาด 25 ตัน จำนวน 1 เครื่อง 304,950.00 17/09/2564 755/20/64/1010 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
13 ซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 398,800.00 17/09/2564 755/20/64/1007 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
14 ซื้อยางแอสฟัลต์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 453,299.00 17/09/2564 ราคากลาง แขวงทางหลวงเลยที่ 1
15 จ้างประชาสัมพันธ์ภารกิจของกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ออกอากาศทางสื่อวิทยุของข่าวจราจรสวพ.FM91 299,600.00 17/09/2564 260/จ./64/137 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
แสดง 1 ถึง 15 จาก 22,910 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358