ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศราคากลาง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 ซื้อไม้แปรรูปและแผ่นไม้อัด จำนวน 5 รายการ โครงการก่อสร้างสะพานและท่ออุโมงค์ คสล. ที่ กม.16+072.000, 16+761.500 ทางหลวงหมายเลข 4269 ตอน คลองมวน - คลองโกง 07/04/2563 27/04/2563 63037533404 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
2 งานก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 ค่างานปรับปรุงซ่อมแซม อาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ ของแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 09/04/2563 09/04/2563 e-b สฎ.15/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 (พุนพิน)
3 งานจ้างเหมาทำการบูรณะพื้นทางและผิวทาง โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงโครงข่ายถนนสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0901 ตอน ห้วยสีดา - ปากทางเขื่อนลำปาว ระหว่าง กม.594+336 - กม.612+500(เป็นช่วงๆ) และ ทางหลวงหมายเลข 213 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยปลาหลด - สี่แยกยางตลาด ระหว่าง กม.22+378 - กม.23+800 ปริมาณงาน 10.128 กม.โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 09/04/2563 09/04/2563 - แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
4 งานก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการและชำนาญพิเศษ (ระดับ 7-8) ของแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 09/04/2563 09/04/2563 e-b สฎ.14/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 (พุนพิน)
5 งานจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 ค่าก่อสร้างอาคารปรับซ่อม ของแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 09/04/2563 09/04/2563 e-b สฎ.12/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 (พุนพิน)
6 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 ค่าก่อสร้างอาคารอำนวยความปลอดภัย ของแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 09/04/2563 09/04/2563 e-b สฎ.13/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 (พุนพิน)
7 โครงการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อย ปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 3285 ตอนควบคุม 0100 ตอน อินทร์บุรี - หนองสุ่ม ระหว่าง กม.3+795 - กม.4+700 09/04/2563 09/04/2563 คค.06127/พ.1/300/2563 ลว. 2 เมษายน 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
8 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 09/04/2563 09/04/2563 431/60/63/248 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
9 จ้างเหมาทำงานปรับปรุงและขยายช่องจราจร จาก 2 เป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 309 ตอน อยุธยา – บางเสด็จ ระหว่าง กม.30+200 – กม.31+200 อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 1.000 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/04/2563 09/04/2563 สทล.13.2/ผง./3470 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 13
10 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4077 ตอนควบคุม 0101 ตอน ยะหา - บาจุ และตอนควบคุม 0102 ตอน บาจุ - บันนังสตา ระหว่าง กม.8+410 - กม.12+410 ระยะทาง 4.000 กม. ปริมาณงาน 43,200 ตร.ม. 09/04/2563 09/04/2563 สทล.18 ขท.ยะลา.1/326/2563 แขวงทางหลวงยะลา
11 ตามแผนรายประมาณการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 1192 ตอน อินทนนท์ - แม่แจ่ม ระหว่าง กม.0+000 - กม.20+800 09/04/2563 09/04/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
12 โครงการพัฒนาและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และศาสนา กิจกรรมย่อย ปรับปรุงและขยายช่องจราจรจาก 2 เป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลย 3034 ตอนควบคุม 0100 ตอน หน้าพระลาน - บ้านครัว ระหว่าง กม.4+295 - กม.6+500 09/04/2563 09/04/2563 คค.06127/พ.1/309/2563 ลว. 7 เมษายน 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
13 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าถางป่า(Grass Cutting and Clearing )ในทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน สาลี-สุพรรณบุรี ระหว่าง กม.๔๘+๘๔๑- กม.๕๗+๔๘๐ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๖๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอนไผ่กองดิน-สาลี ระหว่าง กม.๓๐+๐๐๐- กม.๓๖+๖๒๖ ปริมาณ งาน ๒๐๗,๗๐๖.๕๐ ตร.ม. 09/04/2563 09/04/2563 441/-/63/238 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
14 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โครงการฯ ตอน ปางเคาะ - ปางมะโอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/04/2563 09/04/2563 151/ปอ./35/63/12 ศูนย์สร้างทางลําปาง
15 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0301 ตอน ทุ่งหวัง-นาทวี ระหว่าง กม.200+655-กม.201+145 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 6 รายการ 09/04/2563 09/04/2563 - แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 11,675 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358