ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศราคากลาง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 จ้างงานก่อสร้างปรับปรุงรั้วคอนกรีต รอบบริเวณสำนักงาน แขวงทางหลวงลำปางที่ ๒ ความยาว ๒๖๐ ม. (ฝั่งค่ายลูกเสือ) จำนวน ๑ แห่ง 495,190.00 28/09/2563 528/-/63/300 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
2 ซื้อรถบดสั่นสะเทือนล้อหน้าเหล็กล้อหลังยาง ขนาดไม่น้อยกว่า 3 ตัน จำนวน 18 คัน 41,400,000.00 28/09/2563 eb2-2/....../2564 กองการพัสดุ
3 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ 197,620.00 28/09/2563 632/63/014 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
4 งานปรับปรุงห้องประชุมย่อยกลุ่มงานออกแบบทางและประสานงานที่ปรึกษาสำนักสำรวจและออกแบบ อาคารเฉลียว วัชรพุกก์ กรมทางหลวง ฝั่งถนนพระราม 6 499,000.00 28/09/2563 180/-/63/59 สำนักสำรวจและออกแบบ
5 จ้างเหมาทำการตัดหญ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 39,000.00 28/09/2563 514/-/63/621 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
6 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 15000 ลิตร 316,506.00 28/09/2563 755/35/63/862 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
7 โครงการจ้างผลิตเครื่องจักรกล สำหรับจ้างผลิตรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ แบบติดเครื่องยกแขนตรง (Telescopic) ขนาดไม่น้อยกว่า 7.0 ตัน-เมตร พร้อมกระเช้างานไฟฟ้า จำนวน 18 คัน 17,100,000.00 28/09/2563 eb/งท/1/64 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
8 โครงการจ้างผลิตเครื่องจักรกล สำหรับจ้างผลิตรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ล้อ 6 ตัน แบบติดเครื่องยกแขนตรง (Telescopic) ขนาดไม่น้อยกว่า 7.0 ตัน-เมตร พร้อมกระเช้างานไฟฟ้า จำนวน 18 คัน 0.00 28/09/2563 eb/งท/1/64 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
9 โครงการจ้างผลิตเครื่องจักรกล สำหรับผลิตรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ แบบติดเครื่องยกแขนตรง (Telescopic) ขนาดไม่น้อยกว่า 7.0 ตัน-เมตร พร้อมกระเช้างานไฟฟ้า จำนวน 18 คัน 0.00 28/09/2563 eb/งท/1/64 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
10 โครงการจ้างผลิตเครื่องจักรกล สำหรับจ้างผลิตรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ แบบติดเครื่องยกแขนตรง (Telescopic) ขนาดไม่น้อยกว่า 7.0 ตัน-เมตร พร้อมกระเช้างานไฟฟ้า จำนวน 18 คัน 0.00 28/09/2563 eb/งท/1/64 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
11 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 89,452.00 28/09/2563 5103563179 สำนักงานทางหลวงที่ 5
12 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 150,000.00 25/09/2563 336/60/143/2563 แขวงทางหลวงนครปฐม
13 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ 176,380.00 25/09/2563 336/60/142/2563 แขวงทางหลวงนครปฐม
14 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (น้ำมันดีเซล) จำนวน 21,209 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 459,999.88 25/09/2563 1543563031 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
15 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ 218,400.00 25/09/2563 552/40/63/286 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 13,744 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358