ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศราคากลาง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 จ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3314 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอนท่าช้าง-ป๊อกแป๊ก-สันมะค่า ระหว่าง กม.3+200-กม.8+416 (เป็นช่วงๆ) 25/06/2562 23/11/2562 ราคากลาง ประกาศเลขที่ สบ(E)/2/2562 แขวงทางหลวงสระบุรี
2 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง 17/09/2562 17/09/2562 336-ด-63-62 แขวงทางหลวงนครปฐม
3 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ 17/09/2562 17/09/2562 441/20/62/527 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
4 ประกวดราคาซิ้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง (เครื่องยนต์ 4 จังหวะ) จำนวน 1,352 เครื่อง 17/09/2562 17/09/2562 eb1/......../2563 กองการพัสดุ
5 งานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอนควบคุม 0102 ตอน ห้วยน้ำริน - อุ้มผาง ระหว่าง กม.147+125 - กม.147+145 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/09/2562 17/09/2562 ตก.2/e37/2562 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด งานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอนควบคุม 0102 ตอน ห้วยน้ำริน-อุ้มผาง ที่ กม.148+800 17/09/2562 17/09/2562 ตก.2/e36/2562 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
7 จ้างเหมาติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งคู่ ทางหลวงหมายเลข 407 ปริมาณงาน 7 ต้น 17/09/2562 17/09/2562 311/-/62/296 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
8 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 15 รายการ 17/09/2562 17/09/2562 336/45/172/2562 แขวงทางหลวงนครปฐม
9 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 17/09/2562 17/09/2562 336/60/171/2562 แขวงทางหลวงนครปฐม
10 น้ำมันเบนซิน จำนวน 1,600 ลิตร 17/09/2562 17/09/2562 336/35/170/2562 แขวงทางหลวงนครปฐม
11 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 744 ลิตร 17/09/2562 17/09/2562 336/35/ด(ข)/3/2562 แขวงทางหลวงนครปฐม
12 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 897 ลิตร 17/09/2562 17/09/2562 336/35/ด(อ)/3/2562 แขวงทางหลวงนครปฐม
13 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ 17/09/2562 17/09/2562 411/40/62/493 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
14 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/09/2562 17/09/2562 411/40/62/489 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 17/09/2562 17/09/2562 62097377039 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
แสดง 1 ถึง 15 จาก 5,046 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358