ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศราคากลาง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
16 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 389,118.00 10/06/2564 - แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
17 งานศึกษาและพัฒนาระบบงานบำรุงรักษาทางหลวง โดยตรวจสอบสภาพชั้นโครงสร้างใต้ผิวจราจรด้วยวิธี Ground Penetrating Radar Evaluation (GPR) ในทางหลวงหมายเลข 322 ตอนควบคุม 0100 ตอน อู่ยา – ดอนเจดีย์ ระหว่าง กม.0+000 – กม.18+000 ปริมาณงาน 73 กม. 2,000,000.00 10/06/2564 คค06068/1507/2564 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
18 จ้างเหมาติดตั้งป้ายบอร์ดหน้าห้องประชุมแขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 (อาคารหลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 48,000.00 10/06/2564 623/-/64/272 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
19 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ 397,900.00 10/06/2564 755/60/64/700 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
20 จ้างเหมาตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร สาย 3231 ปรืมาณงาน 1 แห่ง 271,857.25 10/06/2564 336/นฐ/8/2564 แขวงทางหลวงนครปฐม
21 งานซื้อหลักนำทางยางพารา (Rubber Guide Post:RGP) โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของ กรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงนครพนม จ.นครพนม ปริมาณงาน 9 แห่ง (1,644 อัน) 3,500,000.00 10/06/2564 e คค 06022/พ.5.1/ - /2564 แขวงทางหลวงนครพนม
22 งานปรับปรุงไหล่และซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อมและเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข 3214 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านพร้าว - คลองห้า ตอน 2 ระหว่าง กม.5+500 - กม.6+250 ด้านซ้ายทางและด้านขวาทาง และระหว่าง กม.9+000 – 13+000 ด้านขวาทาง (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 13,300 SQ.M 9,900,000.00 09/06/2564 ปธ./eb/34/2564 แขวงทางหลวงปทุมธานี
23 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 6,480.00 09/06/2564 336/45/ด/21/2564 แขวงทางหลวงนครปฐม
24 วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 5,000.00 09/06/2564 336/40/ด/20/2564 แขวงทางหลวงนครปฐม
25 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 498,600.00 09/06/2564 336/60/107/2564 แขวงทางหลวงนครปฐม
26 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 6,250.00 09/06/2564 336/60/106/2564 แขวงทางหลวงนครปฐม
27 จ้างเหมา งานปรับระดับ ทางหลวงหมายเลข 350 ตอน รัชดาภิเษก - รามอินทรา ระหว่าง กม.3+282 - กม.3+322 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 127 ตัน 380,747.00 09/06/2564 411/-/64/301 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
28 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 42,780.00 09/06/2564 554/60/64/206 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
29 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 9,820.00 09/06/2564 - แขวงทางหลวงน่านที่ 2
30 จ้างเหมาก่อสร้างเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ (จำนวน 4 จังหวัด) ปี 2564 ทางหลวงหมายเลข 410 ตอนควบคุม 0203 ตอน บ่อหิน - เบตง ตอน 5 ระหว่าง กม.128+670 - กม.128+700 (LT.) ระยะทาง 0.030 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง 2,000,000.00 09/06/2564 สทล.18 ขท.ยะลา.1/402/2564 แขวงทางหลวงยะลา
แสดง 16 ถึง 30 จาก 21,435 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358