ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศราคากลาง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
5971 จ้างก่อสร้างงานทำระบบอัดแรงคาน I-Girder ความยาวช่วง ๓๐.๐๐ เมตร จำนวน ๒๒ คาน ณ โครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๙ ตอน น้ำตกวังก้านเหลือง - ลำนารายณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,523,400.00 03/03/2563 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
5972 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน และครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 792,000.00 03/03/2563 eb1/ /2563 กองการพัสดุ
5973 จ้างก่อสร้างงานทำเสาเข็มเจาะ Bored Pile และงานหล่อเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง จำนวน ๒ รายการ ณ โครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๙ ตอน น้ำตกวังก้านเหลือง - ลำนารายณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5,689,200.00 03/03/2563 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
5974 จ้างเหมางานไฟสัญญาณจราจร (ไฟกระพริบแบบแขนยื่น) บนทางหลวงหมายเลข 2226 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังหิน-หนองนางดำ ที่ กม.16+550(LT.) และกม.16+800(RT.) รวมปริมาณงาน 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 144,500.00 03/03/2563 611/-/63/144 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
5975 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0901 ตอน โนนปอแดง - ปากดง ตอน 1 ระหว่าง กม.433+800 - กม.436+250 LT.,RT. (เป็นตอน ๆ) 14,500,000.00 03/03/2563 ราคากลาง แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
5976 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3138 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านบึง - มาบปู ระหว่าง กม.1+750 - กม.4+012 ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 52 ต้น) 3,100,000.00 03/03/2563 - แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
5977 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 344 ตอนควบคุม 0103 ตอน หนองปรือ - คลองเขต ตอน 1 ระหว่าง กม.32+900 - กม.36+466 ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 118 ต้น) 5,089,900.00 03/03/2563 - แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
5978 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2138 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านใหม่-นาด้วง ตอน 2 ระหว่าง กม.29+525-กม.30+700 ปริมาณงาน 10,940 ตร.ม. 4,500,000.00 03/03/2563 ราคากลาง แขวงทางหลวงเลยที่ 1
5979 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอนควบคุม 0100 ตอน เชียงราย-โป่งเกลือ ตอน 2 ระหว่าง กม.20+500-กม.23+000 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 72 ต้น) 3,200,000.00 03/03/2563 e-ชร.1/1/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
5980 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยวความสูง 9.00 ม. ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 22 ตอนควบคุมที่ 0401 ตอน สูงเนิน - ทาแร่ ตอน 2 ระหว่าง กม.148+477 - กม.160+580 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (84 ต้น) 3,790,200.00 03/03/2563 เลขที่ Eb 06020/พ.5.1/1/2563 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
5981 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 2133 ตอนศรีบุญเรือง-ภูเวียง ระหว่าง กม.2+000-กม.6+000 10,500,000.00 02/03/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
5982 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 228 ตอนศรีบุญเรือง-วังหมื่น ระหว่าง กม.72+000-กม.73+569 และ กม.76+000-กม.77+891 12,000,000.00 02/03/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
5983 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 2263 ตอนบ้านเพีย-ทุ่งตาลเลียน ระหว่าง กม.29+000-กม.32+636 11,000,000.00 02/03/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
5984 งานซื้อไม้แปรรูปขนาดต่างๆ (ไม้เนื้อแข็งปานกลาง เช่น ไม้ยาง,ไม้กระบาก,ไม้ที่มีคุณภาพเทียบเท่าหรือสูงกว่า) จำนวน 30 ลบ.ม. (ส่งศูนย์ฯ) เพื่อใช้ในงานกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ในทางหลวงหมายเลข 22 ตอน หนองขาม – หนองหาน ที่ กม. 17+628.800 (LT.) , กม.19+120 (LT.) , กม. 22+623.500 (LT.) , กม. 23+511.500 (LT.) , กม. 24+270.700 , กม. 25+658.100 (LT.) , กม. 29+629 (LT.) และ กม. 29+783 (LT.) 735,000.00 02/03/2563 eb-สพ.2/หข.6/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
5985 งานซื้อลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรง ชนิดลวด 7 เส้น ? 1/2" ประเภทผ่อนคลาย GRADE 1860 ตามมาตรฐาน มอก.420-2540 เพื่อใช้ ในงานกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ในทางหลวงหมายเลข 22 ตอน หนองขาม – หนองหาน ที่ กม. 17+628.800 (LT.) , กม. 19+120 (LT.) , กม. 22+623.500 (LT.) , กม.23+511.500 (LT.) , กม. 24+270.700 , กม.25+658.100 (LT.) , กม. 29+629 (LT.) และ กม. 29+783 (LT.) 1,339,200.00 02/03/2563 eb-สพ.2/หข.1/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
แสดง 5,971 ถึง 5,985 จาก 12,987 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358