ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศราคากลาง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
46 ซื้อแอสฟัลท์คอนกรีตผสมร้อน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 45,318.60 05/08/2563 411/60/63/371 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
47 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 3,000 ลิตร 66,447.00 05/08/2563 336/35/คจ.3/2563 แขวงทางหลวงนครปฐม
48 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐาน สนับสนุนการท่องเที่ยวและการค้า กิจกรรมทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม 0403 ตอน บ้านย่อ - บ้านสวน ระหว่าง กม.216+060 - กม.217+795 (RT.) 7,200,000.00 05/08/2563 สทล.8 ขท.ยโสธร.1/พ.1/583/2563 แขวงทางหลวงยโสธร
49 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โครงการฯ ตอน ปางเคาะ - ปางมะโอ 179,010.00 04/08/2563 151/ปอ./35/63/38 ศูนย์สร้างทางลําปาง
50 จ้างลอกพื้นคอนกรีต ความลึกไม่น้อยกว่า 5 ซม. จำนวน 1 งาน 492,542.00 04/08/2563 755/-/63/680 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
51 งานจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาหม่อม-จะนะ ระหว่าง กม.10+000-กม.32+000 N/B (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 33,440 ตร.ม. จำนวน 10 รายการ 20,000,000.00 04/08/2563 - แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
52 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 12,240.00 04/08/2563 336/60/115/2563 แขวงทางหลวงนครปฐม
53 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 26,100.00 04/08/2563 336/45/114/2563 แขวงทางหลวงนครปฐม
54 จ้างดำเนินการซ่อม Guardrail ในทางหลวงหมายเลข ๓๓๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน สระกระโจม-บ้านไร่ ที่ กม.๗๕+๔๐๐ ด้านขวาทาง ปริมาณงาน ๑ แห่ง 20,441.00 04/08/2563 441/-/63/398 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
55 จ้างเหมาซ่อมเสาพร้อมป้ายจราจร ในทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอนสาลี - สุพรรณบุรี ที่ กม.๗๔+๘๕๐ ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน ๑ แห่ง 9,450.00 04/08/2563 441/-/63/397 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
56 ซื้อหิน จำนวน 2 รายการ 154,160.00 04/08/2563 ราคากลาง แขวงทางหลวงเลยที่ 1
57 งานจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงดีเซล จำนวน 6,000 ลิตร โครงการทางหลวงหมายเลข 1260 ตอน ศรีบุญเรือง-โรงพยาบาลสันทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 119,880.00 04/08/2563 151/35/63/ศส.22 ศูนย์สร้างทางลําปาง
58 จ้างเหมางานปะซ่อมผิว บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0302 ตอน ดอนหวาย - บ้านวัด ระหว่าง กม.188+077 - กม.188+415 LT. รวมปริมาณงาน 1,352.00 ตร.ม. จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 499,899.00 04/08/2563 611/-/63/375 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
59 จ้างเหมางานตัดแต่งไม้ยืนต้นเดิม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 17 นิ้วขึ้นไป (ขนาดความสูงถึงยอดใบ 10-15 ม.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 17 นิ้วขึ้นไป (ขนาดใหญ่) บนทางหลวงหมายเลข 2198 กม.5+000 กม.23+427 LT., RT. และทางหลวงหมายเลข 2226 กม.0+000 - กม.60+605 LT., RT. รวมปริมาณงาน 129 ต้น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 442,500.00 04/08/2563 611/-/63/378 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
60 งานซื้อหลักล้มลุกสีส้ม ขนาด 75 ซม. จำนวน 200 ต้น 340,000.00 04/08/2563 337/60/206/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
แสดง 46 ถึง 60 จาก 12,987 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358