ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศราคากลาง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
5986 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารที่ทำการ อาคารสำนักงานทางหลวงที่ 16 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาณงาน 1 หลัง 900,000.00 02/03/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 16
5987 งานซื้อไม้แปรรูปขนาดต่างๆ (ไม้เนื้อแข็งปานกลาง เช่น ไม้ยาง,ไม้กระบาก,ไม้ที่มีคุณภาพเทียบเท่าหรือสูงกว่า) จำนวน 55 ลบ.ม. (ส่งศูนย์ฯ) เพื่อใช้ในงานกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ในทางหลวงหมายเลข 215 ตอน สุวรรณภูมิ – สาหร่าย ที่ กม. 56+542 (LT.) และ กม. 73+388 1,347,500.00 02/03/2563 eb-สพ.2/สส.6/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
5988 งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ (ส่งหน้างาน) เพื่อใช้ในงานกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ในทางหลวงหมายเลข 215 ตอน สุวรรณภูมิ – สาหร่าย ที่ กม. 56+542 (LT.) และ กม. 73+388 1,057,200.00 02/03/2563 eb-สพ.2/สส.5/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
5989 งานซื้อคอนกรีตผสมเสร็จฯ จำนวน 3 รายการ (ส่งหน้างาน) เพื่อใช้ในงานกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ในทางหลวงหมายเลข 215 ตอน สุวรรณภูมิ – สาหร่าย ที่ กม. 56+542 (LT.) และ กม. 73+388 2,153,600.00 02/03/2563 eb-สพ.2/สส.4/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
5990 งานซื้อคอนกรีตผสมเสร็จฯ จำนวน 2 รายการ (ส่งศูนย์ฯ) เพื่อใช้ในงานกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ในทางหลวงหมายเลข 215 ตอน สุวรรณภูมิ – สาหร่าย ที่ กม. 56+542 (LT.) และ กม. 73+388 2,764,700.00 02/03/2563 eb-สพ.2/สส.3/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
5991 งานซื้อลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสำหรับคอนกรีต อัดแรง ชนิดลวด 7 เส้น เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว ประเภทผ่อนคลายต่ำ GRADE 1860 ตามมาตรฐาน มอก.420-2540 เพื่อใช้ในงานกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ในทางหลวงหมายเลข 215 ตอน สุวรรณภูมิ – สาหร่าย ที่ กม. 56+542 (LT.) และ กม. 73+388 1,190,400.00 02/03/2563 eb-สพ.2/สส.1/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
5992 งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ (ส่งหน้างาน) เพื่อใช้ในงานกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ในทางหลวงหมายเลข 22 ตอน หนองขาม – หนองหาน ที่ กม. 17+628.800 (LT.) , กม.19+120 (LT.) , กม.22+623.500 (LT.) , กม. 23+511.500 (LT.) , กม. 24+270.700(LT.) , กม. 25+658.100 (LT.) , กม. 29+629 (LT.) และ กม. 29+783 (LT.) 572,800.00 02/03/2563 eb-สพ.2/หข.5/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
5993 งานซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ ฯ จำนวน 3 รายการ (ส่งหน้างาน) เพื่อใช้ในงานกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ในทางหลวงหมายเลข 22 ตอน หนองขาม – หนองหาน ที่ กม. 17+628.800 (LT.) , กม.19+120 (LT.) , กม. 22+623.500 (LT.) , กม. 23+511.500 (LT.) ,กม. 24+270.700 (LT.) , กม. 25+658.100 (LT.) , กม. 29+629 (LT.) และ กม. 29+783 (LT.) 4,299,300.00 02/03/2563 eb-สพ.2/หข.4/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
5994 งานซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ ฯ จำนวน 2 รายการ (ส่งศูนย์ฯ) เพื่อใช้ในงานกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ในทางหลวงหมายเลข 22 ตอน หนองขาม – หนองหาน ที่ กม. 17+628.800 (LT.) , กม. 19+120 (LT.) , กม. 22+623.500 (LT.) , กม. 23+511.500 (LT.) , กม. 24+270.700(LT.) , กม. 25+658.100 (LT.) , กม. 29+629 (LT.) และ กม. 29+783 (LT.) 2,603,000.00 02/03/2563 eb-สพ.2/หข.3/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
5995 งานซื้อเหล็กเส้นขนาดต่างๆ จำนวน 7 รายการ (ส่งศูนย์ฯ) เพื่อใช้ในงานกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ในทางหลวงหมายเลข 22 ตอน หนองขาม – หนองหาน ที่ กม. 17+628.800 (LT.) , กม. 19+120 (LT.) , กม. 22+623.500 (LT.) , กม. 23+511.500 (LT.) , กม. 24+270.700(LT.) , กม. 25+658.100 (LT.) , กม. 29+629 (LT.) และ กม. 29+783 (LT.) 5,798,480.00 02/03/2563 eb-สพ.2/หข.2/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
5996 งานซื้อลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรง ชนิดลวด 7 เส้น ? 1/2" ประเภทผ่อนคลาย GRADE 1860 ตามมาตรฐาน มอก.420-2540 เพื่อใช้ ในงานกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ในทางหลวงหมายเลข 22 ตอน หนองขาม – หนองหาน ที่ กม. 17+628.800 (LT.) , กม. 19+120 (LT.) , กม. 22+623.500 (LT.) , กม.23+511.500 (LT.) , กม. 24+270.700(LT.) , กม.25+658.100 (LT.) , กม. 29+629 (LT.) และ กม. 29+783 (LT.) 1,339,200.00 02/03/2563 eb-สพ.2/หข.1/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
5997 านจ้่างเหมาก่อสร้างโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 359 ตอนควบคุม 0200 ตอนเขามะกา - เขาหินซ้อน ตอน 2 ระหว่าง กม.57+090 - กม.58+040 ปริมาณงาน 1 แห่ง 30,000,000.00 02/03/2563 สทล.10.2/105/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
5998 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งาน BARRIER CURB AND GUTTER 0.70 M. จำนวน 12 รายการ ทางหลวงหมายเลข 205 ตอน คลองห้วยไผ่ - เทศบาลลำนารายณ์ -ช่องสำราญ ระหว่าง กม.86+400 - กม.90+400 4,797,267.00 02/03/2563 ศกจ.(พ.1)/eb.10/2563 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
5999 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 22 รายการ 123,269.00 02/03/2563 552/60/63/108 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
6000 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 230 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่น ด้านทิศตะวันตก ตอน 3 ระหว่าง กม.4+761 - กม.12+512 (เป็นช่วงๆ) 4,999,000.00 02/03/2563 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
แสดง 5,986 ถึง 6,000 จาก 12,987 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358