ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศราคากลาง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
76 จ้างเหมาทำการติดตั้งเป้าล้มลุกสะท้อนแสงบน CURB ทางหลวงหมายเลข ๒๑๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอน พิบูลมังสาหาร-ช่องเม็ก ระหว่าง กม.๗๔+๕๐๐-กม.๕๐+๓๐๐ (เป็นช่วงๆ) และ กม.๖๐+๐๐๐-กม.๘๐+๐๐๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๒,๒๔๐ ตัว 492,800.00 04/06/2564 632/64/207 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
77 จ้างเหมางานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๗๐๑ ตอน นากระแซง-เดชอุดม ระหว่าง กม.๓๙๕+๕๓๘+กม.๓๙๕+๖๐๔ จำนวน ๖ รายการ 183,310.00 04/06/2564 632/64/208 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
78 งานจ้างเหมาทำการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3358 ตอน ทุ่งคอก - เบญพาด ระหว่าง กม.19-230-กม.20+000 รวมระยะทาง 0.770 กม.ปริมาณงาน 1 แห่ง 9,999,000.00 04/06/2564 สพ.2/(e-bid)/21/2564 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
79 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงและแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 ในทางหลวงหมายเลข 3365 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามชุก – หนองอีพัง ที่ กม.30+850 (แยกหนองกระถิน) ผลผลิต 1 แห่ง 2,000,000.00 04/06/2564 คค06068/1508/2564 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
80 จ้างก่อสร้างงานโครงการปรับปรุงตู้ยามตำรวจทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0601 ตอนโนนสะอาด-อุดรธานี ที่ กม.409+200 RT. จำนวน 1 แห่ง 141,994.07 04/06/2564 623/-/64/264 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
81 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจะจง 14,300.00 04/06/2564 554/-/64/66 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
82 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 58 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 341,635.25 04/06/2564 - แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
83 งานจ้างเหมาทำการทาสีน้ำปูน (CEMENT MIXED BINDER POLYMERS PAINTING) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0402 ตอน ปากท่อ - สระพัง (Ramp A,B) เป็นช่วงๆ จำนวน 2,382 ตารางเมตร 197,706.00 04/06/2564 สส(จ)/146/2564 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
84 งานจ้างเหมาทำการขุดซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 325 ตอนควบคุม 0101 ตอน บางแพ - บางพรม ระหว่าง กม.25+514 - กม.26+650 (ด้านขวาทาง) จำนวน 1 งาน 492,217.00 04/06/2564 สส(จ)/145/2564 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
85 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 169,325.00 04/06/2564 755/60/64/680 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
86 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 217,500.00 04/06/2564 755/60/64/679 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
87 ซื้อลวดเหล็กตีเกลียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3/8 นิ้ว จำนวน 6.33 ตัน 250,035.00 04/06/2564 755/60/64/676 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
88 ซื้อน้ำมันดีเซล (B7) จำนวน 7000 ลิตร 195,264.30 04/06/2564 755/35/64/673 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
89 ซื้อน้ำมันดีเซล (B7) จำนวน 8000 ลิตร 223,159.20 04/06/2564 755/35/64/672 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
90 จ้างงานปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปาภายในอาคารสำนักงาน ด่านฯ โป่ง 1-4 และแฟลตลาดกระบัง อาคาร 4 357,380.00 04/06/2564 260/จ./64/87 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
แสดง 76 ถึง 90 จาก 21,435 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358