ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศราคากลาง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
106 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๑๙ ตอนควบคุม ๐๓๐๑,๐๓๐๒ ตอน สตึก - หัวถนน - บุรีรัมย์ ระหว่าง กม.๑๐๙+๙๗๓ - กม.๑๓๖+๑๓๙ (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๒.๒๙๔ กม. 4,500,000.00 29/07/2563 สทล.10 ขท.บุรีรัมย์.1/จ.1/673/2563 ลว.20 ก.ค. 63 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
107 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 1295 ตอน กกไม้แดง - เนินมะปราง ที่ กม.21+166 3,518,305.00 29/07/2563 e-สพ.1/กก/62/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
108 งานจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0102 ตอน นาทวี-ลำไพล ตอน 2 ระหว่าง กม.25+750-กม.41+850 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 67,865 ตร.ม. จำนวน 10 รายการ 30,000,000.00 29/07/2563 - แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
109 งบกลุ่มจังหวัด โครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0503 ตอนสระพระ – ห้วยทรายใต้ ระหว่าง กม.187+400 – กม.188+000 (บริเวณสะพานต่างระดับชะอำ) ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร ปริมาณงาน 7 EACH. กำหนดเวลาทำการ 90 วัน 4,000,000.00 29/07/2563 - แขวงทางหลวงเพชรบุรี
110 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 54,780.00 29/07/2563 336/60/111/2563 แขวงทางหลวงนครปฐม
111 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 16,000.00 29/07/2563 336/60/110/2563 แขวงทางหลวงนครปฐม
112 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 รายการ 96,000.00 29/07/2563 554/45/63/295 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
113 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 4,000 ลิตร โครงการฯ ตอน ทางเลี่ยงเมืองลำปาง ตอน 1 92,560.00 29/07/2563 151/ลป.1/35/63/45 ศูนย์สร้างทางลําปาง
114 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 2 รายการ 109,200.00 29/07/2563 755/60/63/649 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
115 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 109,200.00 29/07/2563 755/60/63/649 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
116 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๑๙ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน สตึก - หัวถนน ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๑๘+๑๒๙ - กม.๑๑๘+๘๒๕ ปริมาณงาน ๐.๖๙๖ กม. 9,999,000.00 29/07/2563 สทล.10 ขท.บุรีรัมย์.1/จ.1/674/2563 ลว.20 ก.ค. 63 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
117 จ้างเหมาถางป่าในเขตทางหลวง จำนวน 618,750 ตร.ม. 495,000.00 24/07/2563 วางแผน/ส.ท./273/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย
118 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 206,659.80 24/07/2563 552/35/63/221 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
119 จ้างพิมพ์บัตรค่าธรรมเนียมผ่านทาง ด่านฯ ธัญบุรี1 (ขาเข้า) และด่านฯ ธัญบุรี 2 (ขาออก) 438,700.00 24/07/2563 260/จ./63/152 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
120 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 162,520.00 24/07/2563 411/45/63/358 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
แสดง 106 ถึง 120 จาก 12,971 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358