ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 งานจ้างเหมาโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและราวกันอันตรายเพื่อยกระดับความปลอดภัยโครงสร้างพื้นฐานสู่แหล่งท่องเที่ยวในประเทศและแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอน หัวนา-สักหลง ระหว่าง กม.๒๔๘+๙๐๐-กม.๒๗๓+๕๐๕ (เป็นช่วงๆ) 10,000,000.00 27/09/2564 - แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
2 งานจ้างเหมาโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อยกระดับความปลอดภัยโครงสร้างพื้นฐานสู่แหล่งท่องเที่ยวในประเทศและแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน แยกอาเซียน - น้ำดุก - ห้วยซำมะคาว ระหว่าง กม.๓๕๖+๙๔๐ - กม.๓๖๕+๓๗๑ (เป็นช่วงๆ) 9,990,000.00 27/09/2564 - แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
3 งานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ในทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอน ถนนศรีนครินทร์ - พลา ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๑๕๐+๘๕๐ LT., RT. (เป็นช่วง ๆ) ในทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ตอน บางปะอิน - บางพลี ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๖๔+๐๐๐ LT., RT. (เป 3,024,000.00 27/09/2564 ว.65-006 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
4 งานจ้างเหมาทำการรักษาความปลอดภัยแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ในทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอน ถนนศรีนครินทร์ - พลา ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๑๕๐+๘๕๐ LT., RT. (เป็นช่วง ๆ) ในทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ตอน บางปะอิน -บางพลี ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๖๔+๐๐๐ LT., RT. (เป็นช่วง ๆ 9,279,600.00 27/09/2564 ว.65-005 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
5 งานจ้างเหมาทำงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 34 ตอนควบคุม 0101 ตอน บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตอน 1 ระหว่าง กม.7+358 - กม.9+188 (ทางหลักด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 29,280 ตร.ม. 14,700,000.00 23/09/2564 - แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
6 งานจ้างเหมาทำงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 34 ตอนควบคุม 0101 ตอน บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตอน 2 ระหว่าง กม.5+044 - กม.6+835 (ทางหลักด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 28,640 ตร.ม. 14,400,000.00 23/09/2564 - แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
7 โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2564 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ บนทางหลวงหมายเลข 2086 ตอนควบคุม 0202 ตอน เมืองน้อย - กันทรารมย์ ระหว่าง กม.95+600 - กม.99+475 (เป็นตอนๆ) 9,992,300.00 23/09/2564 คค 06052/พ.1/e/35/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
8 งานจ้างเหมาโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อยกระดับความปลอดภัยโครงสร้างพื้นฐานสู่แหล่งท่องเที่ยวในประเทศและแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน แยกอาเซียน - น้ำดุก - ห้วยซำมะคาว ระหว่าง กม.356+940 - กม.365+371 (เป็นช่วงๆ) 9,990,000.00 23/09/2564 - แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
9 โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการบูรณะทางหลวง รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ บนทางหลวงหมายเลข 2341 ตอน ไพรพัฒนา- หนองบัวเรณ ระหว่าง กม.51+000-กม.69+270 9,999,000.00 23/09/2564 สทล.๙ ขท.ศรีสะเกษที่ ๑ /- แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
10 โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการบูรณะทางหลวง รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ บนทางหลวงหมายเลข 2201 ตอน ขุขันธ์-แยกนาเจริญ ระหว่าง กม.6+200-กม.10+710 9,999,000.00 23/09/2564 สทล.๙ ขท.ศรีสะเกษที่ ๑ /- แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
11 งานจ้างเหมาโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและราวกันอันตรายเพื่อยกระดับความปลอดภัยโครงสร้างพื้นฐาน สู่แหล่งท่องเที่ยวในประเทศและแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน หัวนา-สักหลง ระหว่าง กม.248+900-กม.273+505 (เป็นช่วงๆ) 10,000,000.00 23/09/2564 - แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับไปใช้ใหม่ (Asphalt Hot Mix Recycling) ทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ ตอน สิชล - ท่าแพ ระหว่าง กม.๒๗๗+๒๘๐ - กม.๒๘๐+๕๖๐ LT.,RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30,000,000.00 23/09/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 16
13 โครงการปรับปรุงเพิ่มศักยภาพผิวทางเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง และเชื่อมโยงการเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวในประเทศและแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอน สักหลง-กกกะทอน ระหว่าง กม.๒๘๒+๙๗๐-กม.๒๘๔+๕๕๐ , กม.๒๘๙+๗๗๕-กม.๒๙๑+๗๔๐ 30,000,000.00 22/09/2564 551/-/64/- แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
14 งานจ้างเหมางานจ้างเหมาทำการกิจกรรมเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1148-0101 ตอน ท่าวังผา-ผาหลัก ระหว่าง กม.35+625-กม.41+000 ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2) 19,835,700.00 22/09/2564 - แขวงทางหลวงน่านที่ 2
15 งานปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 34 ตอนควบคุม 0102 ตอน ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว ระหว่าง กม.19+400-กม.20+000,กม.22+850 - กม.24+050และกม.28+400 - กม.35+600 ทางขนานด้านขวาทาง (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (230 ต้น) 6,654,600.00 21/09/2564 สป./eb/17/2564 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
แสดง 1 ถึง 15 จาก 11,179 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358