ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 งานจ้างเหมาทำงานกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอนพระประแดง-บางแค ช่วงพระประแดง - ต่างระดับบางขุนเทียน ระหว่าง กม.0+000 - กม.14+500 ปริมาณงาน 9 แห่ง 9,465,000.00 27/01/2566 ธบ./e/29/2566 แขวงทางหลวงธนบุรี
2 จ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงนวนคร แขวงทางหลวงปทุมธานี จ.ปทุมธานี 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0202 ตอน ต่างระดับคลองหลวง ถึง ประตูน้ำพระอินทร์ ที่ กม.40 + 099 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง 1,900,000.00 26/01/2566 แขวงทางหลวงปทุมธานี
3 จ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารสำนักงานซ่อมเครื่องจักร แขวงทางหลวงปทุมธานี จ.ปทุมธานี 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0202 ตอน ต่างระดับคลองหลวง ถึง ประตูน้ำพระอินทร์ ที่ กม.47 + 200 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง 1,900,000.00 26/01/2566 แขวงทางหลวงปทุมธานี
4 จ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ1-2) หมวดทางหลวงนวนคร แขวงทางหลวงปทุมธานี จ.ปทุมธานี 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0202 ตอน ต่างระดับคลองหลวง ถึง ประตูน้ำพระอินทร์ ที่ กม.47+200 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง 1,700,000.00 26/01/2566 แขวงทางหลวงปทุมธานี
5 จ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงปทุมธานี จ.ปทุมธานี 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0202 ตอน ต่างระดับคลองหลวง ถึง ประตูน้ำพระอินทร์ ที่ กม.47 + 200 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1,500,000.00 26/01/2566 แขวงทางหลวงปทุมธานี
6 จ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงปทุมธานี จ.ปทุมธานี 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 1ตอนควบคุม 0202 ตอน ต่างระดับคลองหลวง ถึง ประตูน้ำพระอินทร์ ที่ กม.47 + 200 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง 1,200,000.00 26/01/2566 แขวงทางหลวงปทุมธานี
7 จ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการ และระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงนวนคร แขวงทางหลวงปทุมธานี จ.ปทุมธานี 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0202 ตอน ต่างระดับคลองหลวง - ประตูน้ำพระอินทร์ ที่ กม.40+099 ด้านขวาทาง ปริ 1,200,000.00 26/01/2566 แขวงทางหลวงปทุมธานี
8 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 347 ตอนควบคุม 0101 ตอน เทคโนโลยีปทุมธานี ถึง ต่างระดับเชียงรากน้อย ตอน 1 ระหว่าง กม.9+665 ถึง กม.11+600 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 20 ต้น) 3,600,000.00 26/01/2566 แขวงทางหลวงปทุมธานี
9 กิจกรรมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวงานติดตั้งราวกันอันตราย(Double W-Beam Guardrail)ฝาง–ดอยอ่างขางทางหลวงหมายเลข1249ตอนแม่งอน–หนองเต่าระหว่างกม.8+000–กม17+000(เป็นช่วงๆ) 5,000,000.00 26/01/2566 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
10 กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ งานติดตั้งราวกันอันตราย (Single W-Beam Guardrail)สายพร้าว–เวียงป่าเป้า ทางหลวงหมายเลข 1150 ตอนกิ่วไฮ –ขุนแจ๋ ระหว่าง กม. 16+000 – กม.53+000 (เป็นช่วงๆ) 5,000,000.00 26/01/2566 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
11 แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 2351 ตอนควบคุม 0100 ตอน พลไว - แข้โพนเมือง ระหว่าง กม.18+175 - กม.20+300 กว้าง 23.60 หนา 10 เซนติเมตร 60,000,000.00 26/01/2566 สทล.8 ขท.ยโสธร.1/พ.1/64/2566 แขวงทางหลวงยโสธร
12 จ้างเหมาทำงานโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของพื้นที่แนวชายแดน กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 3448 ตอน ทุ่งขนาน – ตาเรือง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 13,769,100.00 24/01/2566 จบ./e/40/2566 ลงวันที่ 24 มกราคม 2566 แขวงทางหลวงจันทบุรี
13 จ้างก่อสร้างกิจกรรมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ งานติดตั้งป้ายจำกัดความเร็ว สายแม่แตง – เชียงดาว ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน แม่ทะลาย – หัวโท บริเวณ กม.66+525 2,500,000.00 26/01/2566 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
14 งานจ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจร สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) 5,000,000.00 26/01/2566 - แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
15 จ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ (ระดับ 7-8) บริเวณพื้นที่ด่านสะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร - สะหวันนะเขต) ปริมาณงาน 1 หลัง 1,500,000.00 23/01/2566 ร่างขอบเขตของงาน แขวงทางหลวงมุกดาหาร
แสดง 1 ถึง 15 จาก 17,723 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.