กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (Asphalt Hot-Mix Recycling) ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอน พิมพา - หนองข้างคอก ระหว่าง กม.๖๖+๕๐๐ - กม.๖๘+๕๐๐ RT. (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๔๕,๕๗๐.๐๐ ตร.ม. 20,145,000.00 29/09/2566 ว.67-093 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
2 จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ (POROUS ASPHALT CONCRETE) ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ตอน บางปะอิน - แขวงรามอินทรา ระหว่าง กม.๔๒+๐๐๐ - กม.๔๒+๘๐๐ LT., RT. (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๓๓,๐๐๐.๐๐ ตร.ม. 17,280,000.00 29/09/2566 ว.67-073 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
3 จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ (POROUS ASPHALT CONCRETE) ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอน ถนนศรีนครินทร์ - แขวงคลองสองต้นนุ่น ระหว่าง กม.๖+๒๐๐ - กม.๗+๙๐๐ LT., RT. (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๓๐,๒๐๐.๐๐ ตร.ม. 19,840,000.00 29/09/2566 ว.67-072 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
4 จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ (MODIFIED ASPHALT CONCRETE) ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ตอน บางปะอิน - แขวงรามอินทรา ระหว่าง กม.๓๙+๘๐๐ - กม.๔๐+๓๕๐ LT., RT. (เป็นช่วง ๆ) บริเวณสะพานข้ามคลองคู้บอน ปริมาณงาน ๑๘,๒๐๐.๐๐ ตร.ม. 9,800,000.00 28/09/2566 ว.67-095 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
5 จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ (MODIFIED ASPHALT CONCRETE) ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอน แขวงสองสองต้นนุ่น - พิมพา ที่ กม.๒๕+๑๐๓ LT., RT. สะพานข้ามคลองบางพลี ปริมาณงาน ๔,๙๐๐.๐๐ ตร.ม. 6,500,000.00 28/09/2566 ว.67-094 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
6 จ้างก่อสร้างงานทางระบายน้ำถาวร (Construction of Permanent Ditch) ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ในทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ตอน แขวงรามอินทรา - บางพลี ระหว่าง กม.๖๑+๐๐๐ - กม.๖๔+๐๐๐ LT., RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 5,000,000.00 28/09/2566 ว.67-089 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
7 จ้างก่อสร้างงานซ่อมแซมสะพานและโครงสร้าง (Major Repair of Highway Structure) ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ตอน บางปะอิน - แขวงรามอินทรา ที่ กม.๕๔+๘๐๐ LT., สะพานต่างระดับอ่อนนุช ปริมาณงาน ๑ แห่ง 5,500,000.00 28/09/2566 ว.67-088 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
8 จ้างก่อสร้างงานซ่อมแซมสะพานและโครงสร้าง (Major Repair of Highway Structure) ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ตอน บางปะอิน - แขวงรามอินทรา ที่ กม.๓๙+๕๐๐ LT., RT. คลองบึงชุมเห็ด ปริมาณงาน ๑ แห่ง 8,900,000.00 28/09/2566 ว.67-085 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
9 จ้างก่อสร้างงานซ่อมแซมสะพานและโครงสร้าง (Major Repair of Highway Structure) ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอน ทางต่างระดับห้วยใหญ่ - บ้านอำเภอ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๗+๘๕๖ LT., RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 8,000,000.00 28/09/2566 ว.67-082 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
10 จ้างก่อสร้างงานซ่อมแซมสะพานและโครงสร้าง (Major Repair of Highway Structure) ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ตอน แขวงรามอินทรา - บางพลี ที่ กม.๕๕+๒๐๐ LT., RT. ต่างระดับอ่อนนุช Ramp ๐๗๐๑, Ramp ๐๗๐๒ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 8,800,000.00 28/09/2566 ว.67-048 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
11 จ้างก่อสร้างงานซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (Repair of Road Lighting and Traffic Signal) ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ตอน บางปะอิน - แขวงรามอินทรา ระหว่าง กม.๔๑+๘๐๐ - กม.๔๒+๓๗๐ LT., RT. (ต่างระดับรามอินทรา) ปริมาณงาน ๑ แ 3,600,000.00 27/09/2566 ว.67-080 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
12 จ้างก่อสร้างงานเครื่องหมายนำทาง (Road Delineator) ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอน ตะเคียนเตี้ย - พลา ระหว่าง กม.๑๐๗+๐๐๐ - กม.๑๕๑+๐๐๐ LT., RT. (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๖,๔๖๐.๐๐ ชุด 9,900,000.00 27/09/2566 ว.67-044 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
13 จ้างก่อสร้างงานซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (Repair of Road Lighting and Traffic Signal) ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอน แขวงคลองสองต้นนุ่น - พิมพา ที่ ACCESS B ทางเข้า - ออก สนามบินสุวรรณภูมิ ปริมาณงาน ๒๒๖ ต้น 4,000,000.00 27/09/2566 ว.67-041 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
14 จ้างก่อสร้างงานซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (Repair of Road Lighting and Traffic Signal) ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอน ถนนศรีนครินทร์ - พิมพา ระหว่าง กม.๑+๗๐๐ - กม.๘+๐๐๐ LT., RT. (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๕๔ ต้น 6,600,000.00 27/09/2566 ว.67-040 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
15 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงยกระดับราวกันอันตราย (W-Beam Guardrail) ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ในทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ตอน บางปะอิน - แขวงรามอินทรา ระหว่าง กม.๒๙+๓๐๐ - กม.๓๑+๓๐๐ LT. RT. (ต่างระดับลำลูกกา) (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๓,๒๘๘.๐๐ เมตร 3,000,000.00 27/09/2566 ว.67-035 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
แสดง 1 ถึง 15 จาก 18,476 รายการ