ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
76 จ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งคู่ จำนวน 62 ต้น ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2039 ตอน ห้วยเม็ก - ไทยเจริญ ระหว่าง กม. 55+000 - กม. 58+575 ระยะทาง 3.575 กม. 3,229,000.00 28/05/2563 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
77 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางแยกต่างระดับเขาไม้แก้ว จ.ชลบุรี จ.ระยอง 1 แห่ง 600,000,000.00 27/05/2563 - สำนักก่อสร้างสะพาน
78 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงพัทลุง สำนักงานทางหลวงที่ 16 ปริมาณงาน 1 หลัง 1,500,000.00 27/05/2563 TOR แขวงทางหลวงพัทลุง
79 จ้างก่อสร้าง ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี 2563 ทางหลวงหมายเลข ๑๑๔๗ ตอน สันป่าฝ้าย-ห้วยไซ ระหว่าง กม.๑+๑๒๕-กม.๑+๓๓๕ 1,238,000.00 27/05/2563 - แขวงทางหลวงลำพูน
80 จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยวความสูง 9.00 ม. (9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS) ทางหลวงหมายเลข 4143 ตอนควบคุม 41430100 ตอน ซอยสิบ – บ้านกรูด ระหว่าง กม.26+600 - กม.27+600 ปริมาณงาน 1.00 แห่ง (38 ต้น) 2,000,000.00 26/05/2563 สฎ.2/eb/23/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
81 จ้างเหมาปรับปรุงที่พักอาศัย (แฟลต 5 ชั้น) ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 จำนวน 2 หลัง 1,749,192.00 26/05/2563 63057391657 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
82 งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง สาย อ.สามพราน - บรรจบทางหลวงหมายเลข 338 จ.นครปฐม 4.000 กม. 700,000,000.00 26/05/2563 - สำนักก่อสร้างสะพาน
83 จ้างก่อสร้างงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ครั้งที่ ๒ เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ไดัรับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๙๑ ตอน ทางเข้าเดชอุดม ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๑+๘๐๐ 15,000,000.00 25/05/2563 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
84 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 1167 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่กลองใหม่-เขตแดนไทย/พม่า ที่ กม.0+400 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20,000,000.00 25/05/2563 สทล.4/125/2563 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
85 โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 290 สายถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วงแยกทางหลวงหมายเลข 2 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ด้านใต้) ตอน 1 800,000,000.00 25/05/2563 - สำนักก่อสร้างทางที่ 2
86 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ช่วงพระประแดง - บางแค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 525,000,000.00 22/05/2563 สท.1/-/2563 สำนักก่อสร้างทางที่ 1
87 โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 290 สายถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วงแยกทางหลวงหมายเลข 2 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ด้านใต้) ตอน 2 900,000,000.00 22/05/2563 - สำนักก่อสร้างทางที่ 2
88 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงและติดตั้งกำแพงกันเสียง ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอน ถนนศรีนครินทร์ - บางปะกง ระหว่าง กม.๑๔+๗๐๐ (บริเวณสะพานกลับรถ) ปริมาณงาน ๔๖๔ เมตร 10,000,000.00 21/05/2563 ว.63-126 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
89 งานเสริมเสถียรภาพลาดคันทาง บริเวณ กม.118 ด้านซ้ายทาง บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 28,000,000.00 20/05/2563 - กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
90 โครงการบูรณะสะพานทางแยกต่างระดับทับช้าง RAMP 0605 บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 20,800,000.00 20/05/2563 - กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
แสดง 76 ถึง 90 จาก 5,865 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358