ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1096 งานซื้อเหล็กเส้นขนาดต่างๆ จำนวน 6 รายการ (ส่งศูนย์ฯ) เพื่อใช้ในโครงการ ทางหลวงหมายเลข 293 ตอน ทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์ (ด้านทิศตะวันออก) ที่ กม.8+677 (LT.,RT.) 22/12/2561 17/12/2561 eb-สพ.2/สร.2/2562 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
1097 จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน บ้านฝาง - ขอนแก่น ระหว่าง กม.534+000 - กม.535+815 RT. 19/12/2561 17/12/2561 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
1098 างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน บ้านลี่ - สี่แยกโรงต้ม ตอน 1 ระหว่าง กม.110+300 - กม.111+921 (LT., RT.) 18/12/2561 17/12/2561 สทล.7 ขท.ชัยภูมิ/ผง/169 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
1099 จ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี 2562 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน สี่แยกโรงต้ม - ช่องสามหมอ ระหว่าง กม.152+000 - กม.153+290 (RT.) 18/12/2561 17/12/2561 - แขวงทางหลวงชัยภูมิ
1100 โครงการส่งเสริมสนับสนุน ประชาสัมพันธ์ ทำการตลาดท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสนับสนุนการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด (ป้ายแนะนำเส้นทางแหล่งท่องเที่ยว) จังหวัดเลย สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงเลยที่ 17/12/2561 17/12/2561 - แขวงทางหลวงเลยที่ 1
1101 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 3222 ตอนควบคุม 0100 ตอนแก่งคอย-เขาเพิ่ม ระหว่าง กม.1+500 - กม.3+500 (เป็นช่วงๆ) 17/12/2561 17/12/2561 สบ.(E)/8/2562 แขวงทางหลวงสระบุรี
1102 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวสแตนเลสกันตก ริมทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน หนองคาย - ปากสวย ระหว่าง กม.1+882 - กม.2+225 ระยะทางดำเนินการ 0.362 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (362 เมตร) ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน 17/12/2561 17/12/2561 Eคค06023/พ.5.1/20/2561 แขวงทางหลวงหนองคาย
1103 โครงการจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับระบบสารสนเทศบริหารเครื่องจักรกลและการเงินการบัญชี เพื่อการบริหารจัดการ 17/12/2561 17/12/2561 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
1104 จ้างก่อสร้างสะพาน NEW CONCRETE BRIDGE สะพานชนิด SLAB TYPE SPAN (10.00x3) = 30 M. Skew 10 องศา กม.4+396 ปริมาณงาน 30 เมตร โครงการทางหลวงหมายเลข 127 ทางเลี่ยงเมืองลำปาง ตอน 1 19/12/2561 14/12/2561 eb-ศลป...../2562 ศูนย์สร้างทางลําปาง
1105 จ้างเหมาทำการงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2311 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองสองห้อง – หนองขวาง ระหว่าง กม.3+987 – กม.10+212 ปริมาณงาน 156 ต้น 14/12/2561 14/12/2561 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
1106 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๗ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน แม่ทะลาย-หัวโท ระหว่าง กม.๑๐๒+๓๐๐-กม.๑๐๓+๗๐๐ ปริมาณงาน ๑๔,๒๔๒ ตร.ม. จำนวน ๘ รายการ 14/12/2561 14/12/2561 คค 06009/......./2562 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
1107 งานจ้างเหมาทำการงานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวงทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0101 ตอน ทางต่างระดับสีคิ้ว – หินหล่อง ที่ กม.0+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/12/2561 14/12/2561 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
1108 งานจ้างเหมาทำงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3259 ตอนควบคุม 0100 ตอน อ่างเก็บน้ำสียัด – หนองคอก ระหว่าง กม.0+000 – กม.2+000 ปริมาณงาน 18,000 ตร.ม. 17/12/2561 14/12/2561 - แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
1109 จ้างเหมาทำการก่อสร้างบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1177 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดอนระเบียง - ป่าไร่หลวง ระหว่าง กม.8+424 - กม.10+370 14/12/2561 14/12/2561 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
1110 จ้างเหมาทำการก่อสร้างบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1177 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดอนระเบียง - ป่าไร่หลวง ระหว่าง กม.8+424 - กม.10+370 14/12/2561 14/12/2561 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 1,096 ถึง 1,110 จาก 1,523 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358