ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 ซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 12 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30,000.00 03/08/2564 521/40/64/446 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
2 ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30,000.00 03/08/2564 521/40/64/447 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
3 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 113,800.00 03/08/2564 621/ก/64/195 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
4 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้า จำนวน 18 รายการ 493,800.00 03/08/2564 621/ฟ/64/194 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
5 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 267,328.80 03/08/2564 621/ช/64/191 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
6 จ้างซ่อมยานพาหนะ 11,450.00 03/08/2564 528/งท/-/64/111 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
7 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ 492,400.00 02/08/2564 260/20/64/134 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
8 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 6,000 ลิตร 180,000.00 04/08/2564 331/35/094/2564 แขวงทางหลวงระนอง
9 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 14,100.00 03/08/2564 333/40/64/353 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
10 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 8,600.00 03/08/2564 333/40/64/352 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
11 โครงการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตหุ้มด้วยแผ่นยางธรรมชาติ (Rubber Fender Barrier : RFB) ประจำปี 2563 ค่าแผ่นยางธรรมชาติหุ้มกำแพงคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 42 และทางหลวงหมายเลข 408 66,861,366.00 03/08/2564 - แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
12 งานซื้อเสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 855 .00 ต้น 1,762,155.00 30/07/2564 สข1/ซ2/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
13 งานซื้อเสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 855.00 ต้น 159,850.00 30/07/2564 สข1/ซ2/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
14 จ้างเหมาก่อสร้าง งานที่พักผู้โดยสารและผู้เดินทาง ทางหลวงหมายเลข 4287 ตอนควบคุม 0101 ตอนท่าชะมวง-ควนลัง ที่ กม.6+720 RT. 125,762.00 03/08/2564 311/-/64/236 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
15 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 7 จำนวน 10,000 ลิตร 297,640.00 03/08/2564 327/35/64/ซ.253 แขวงทางหลวงพังงา
แสดง 1 ถึง 15 จาก 116,758 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358