ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
91 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 26,580.00 03/07/2563 422/60/63/339 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
92 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 98,800.00 03/07/2563 422/60/63/338 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
93 ซื้อทรายหยาบ จำนวน 350 ลบ.ม. ในทางหลวงหมายเลข 1063 ตอน พิษณุโลก - บางกระทุ่ม ที่ กม.36+600 121,450.00 03/07/2563 718/พบ/60/63/145 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
94 ซื้อยาง CRS-2 จุ 200 กก. จำนวน 20 ถัง 106,000.00 03/07/2563 413/60/63/284 แขวงทางหลวงอยุธยา
95 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 173,700.00 03/07/2563 279 แขวงทางหลวงกระบี่
96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ งานเงินทุนฯ จำนวน 1 งาน โครงการฯ สายเลี่ยงเมืองลำปาง ตอน 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20,000.00 03/07/2563 151/30/63/งท.238/ลป1 ศูนย์สร้างทางลําปาง
97 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7,790.00 03/07/2563 426/60/63/189 แขวงทางหลวงระยอง
98 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำการซ่อมตู้ควบคุมไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเฉด - ป่าเตียน ที่ กม.268+619 (สี่แยกทันใจ) ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28,000.00 03/07/2563 426/63/188 แขวงทางหลวงระยอง
99 จ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2562 เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์เงินทุนหมุนเวียน 99,510.00 03/07/2563 393/งท/จ/63 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
100 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้กับครุภัณฑ์ในส่วนการเงินและบัญชีเงินทุนหมุนเวียน 119,550.00 03/07/2563 392/งท/08/63 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
101 5123563/298 ลว.3ก.ค.2563 น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว(B10) จำนวน 4014 ลิตร 78,875.10 03/07/2563 5123563/298 แขวงทางหลวงตากที่ 1
102 ซื้อตลับหมึกเลเซอร์ เพื่อใช้กับเครื่องปริ๊นเตอร์ ครุภัณฑ์ หมายเลข 7440-002-00214-58R 28,980.00 03/07/2563 386/งท/08/63 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
103 5126063/297 ลว. 3 ก.ค. 2563 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 21,893.00 03/07/2563 5126063/297 แขวงทางหลวงตากที่ 1
104 จ้างพิมพ์บัตรแบบพิมพ์ 3 รายการ จำนวน 400 รีม 94,160.00 03/07/2563 260/จ./63/134 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
105 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 10 รายการ 22,730.00 03/07/2563 623/60/63/335 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
แสดง 91 ถึง 105 จาก 66,365 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358