ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
106 จ้างทำตรายาง 4 รายการ จำนวน 9 อัน 1,617.64 03/07/2563 260/จ./63/133 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
107 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 3 31,456.00 03/07/2563 - แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
108 ซื้อยาง CMS - 2h จำนวน 15 ถัง 319/60/63/181 82,500.00 03/07/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
109 จ้างเหมาทำการตีเส้นจราจร ทางหลวงหมายเลข 3079 ตอน ศรีมหาโพธิ-พญาจ่าย ระหว่างกม. 31+615-กม.32+624 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 684.920 ตร.ม. 260,269.60 03/07/2563 618-63253 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
110 น้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 197,222.40 03/07/2563 551/35/63/22 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
111 จ้างเหมาผลิตป้าย Back Drop จำนวน 2 รายการ 473,941.93 03/07/2563 551/-/63/190 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
112 วัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 24,000.00 03/07/2563 551/-/63/192 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
113 วัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 11,250.00 03/07/2563 551/60/63/189 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
114 วัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 45,500.00 03/07/2563 551/60/63/188 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
115 วัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 42,000.00 03/07/2563 551/-/63/193 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
116 วัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 2 รายการ 66,760.00 03/07/2563 551/-/63/191 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
117 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายจราจร หลักกิโลเมตรและหลักกิโลเมตรย่อย ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอน หนองขาม - พลา ระหว่าง กม.๑๑๙+๐๐๐ - กม.๑๔๗+๐๗๕ และ กม.๑๔๘+๐๒๕ - กม.๑๔๙+๘๕๕ LT., RT. (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๔๔๗.๒๘ ตร.ม. 3,280,000.00 03/07/2563 eb./129/2563 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
118 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งกำแพงกันวัสดุตกหล่น (Safety Net Protection Guard) ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอน หนองขาม – พลา ที่ กม.๑๑๙+๐๐๐ – กม.๑๔๗+๐๗๕ LT., RT. เป็นช่วง ๆ และ กม.๑๔๘+๐๒๕ – กม.๑๔๙+๘๕๕ LT., RT. เป็นช่วง ๆ ปริมาณงาน ๒,๓๑๑.๐๐ เมตร 7,860,000.00 03/07/2563 eb./128/2563 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
119 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย (W-Beam Guardrail) บริเวณคันทางสูงและป้องกันอุปกรณ์ข้างทางตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ หนองขาม - พลา ระหว่าง กม.๑๑๙+๐๐๐ - กม.๑๔๗+๐๗๕ และ กม.๑๔๘+๐๒๕ - กม.๑๔๙+๘๕๕ ด้านซ้ายทางและขวาทาง (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๕,๐๐๘.๐๐ เมตร 9,900,000.00 03/07/2563 eb./127/2563 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
120 โครงการก่อสร้างทางหลวง สายทางเลี่ยงเมืองหนองคาย (ด้านตะวันออก) ตอน 2 700,000,000.00 03/07/2563 - สำนักก่อสร้างทางที่ 2
แสดง 106 ถึง 120 จาก 66,365 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358