ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศเชิญชวน/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุนฯ) 0.00 27/01/2566 สก./(งท.5)/8/2566 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
2 ขายทอดตลาด เศษเหล็ก (งานเงินทุนฯ) 0.00 27/01/2566 สก./(งท.5)/7/2566 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
3 ขายทอดตลาด แบตเตอรี่เก่าชำรุด (งานเงินทุนฯ) 0.00 27/01/2566 สก./(งท.5)/6/2566 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
4 ขายทอดตลาด วัสดุ (Component) งานเงินทุนฯ 0.00 27/01/2566 สก./(งท.5)/5/2566 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
5 ขายทอดตลาด เศษเหล็ก (งานเงินทุนฯ) 0.00 27/01/2566 สก./(งท.5)/4/2566 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
6 ขายทอดตลาด แบตเตอรี่เก่าชำรุด (งานเงินทุนฯ) 0.00 27/01/2566 สก./(งท.5)/3/2566 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
7 ขายทอดตลาดถังเปล่ายางแอสฟัลต์ จำนวน 200 ใบ 0.00 27/01/2566 คค 06037/พ.4/4/2566 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
8 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด จำนวน 2 รายการ 0.00 27/01/2566 จบ./พ.4/2/2566 ลงวันที่ 27 มกราคม 2566 แขวงทางหลวงจันทบุรี
9 งานจ้างเหมาโครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการกิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างข้างทางและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 2325 ตอน เขาค้อ - หนองแม่นา ระหว่าง กม.0+425-กม.17+600 (เป็นช่วงๆ) ตำบลเขาค้อ ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 10,000,000.00 27/01/2566 คค06035/(eb)23/2566 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
10 จ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ (ระดับ 7-8) บริเวณพื้นที่ด่านสะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร - สะหวันนะเขต) ปริมาณงาน 1 หลัง 1,500,000.00 27/01/2566 คค 06025/สม/พ.1/e1/2566 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
11 ขายทอดตลาด พัสดุชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 6 รายการ 0.00 24/01/2566 สข.2/ข.1/2566 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
12 ขายทอดตลาดแบตเตอรี่ชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 1 รายการ (จำนวน 14 หน่วย) 0.00 24/01/2566 สข.2/ข.2/2566 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
13 โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองตามอัตลักษณ์และวิธีชีวิตพื้นถิ่นและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กิจกรรมปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 316 ตอน เขาไร่ยา – จันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 4,374,000.00 24/01/2566 จบ./e/39/2566 ลงวันที่ 24 มกราคม 2566 แขวงทางหลวงจันทบุรี
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงาน ROADWAY LIGHTINGS ทางหลวงหมายเลข ๓๐๘๖ ตอน ทุ่งมะสังข์ - ปลักประดู่ - ด่านช้าง ระหว่าง STA.๗๔+๐๐๐ - STA.๗๕+๓๐๐, STA.๗๗+๗๐๐ - STA.๘๐+๖๐๐ และ STA.๘๙+๐๐๐ - STA.๙๒+๘๐๐ 2,974,635.00 26/01/2566 ศกจ.(พ.1)/eb.26/2566 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
15 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0200 ตอน สระกระโจม – บ้านไร่ ระหว่าง กม.58+750 – กม.60+325 ปริมาณงาน 1 แห่ง (46 ต้น) 2,170,000.00 26/01/2566 สพ./eb/40/2566 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 20,281 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.