ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศเชิญชวน/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2564 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ (Asphalt Hot Mix Recycling) ทางหลวงหมายเลข 3273 ตอนควบคุม 0100 ตอนโคกสูง - หนองเป็ด ระหว่าง กม.2+230-กม.7+375 ปริมาณงาน 1 แห่ง (56,595 ตร.ม.) 20,000,000.00 30/04/2564 eb-รบ.46/2564 แขวงทางหลวงราชบุรี
2 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2564 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ (Asphalt Hot Mix Recycling) ทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0100 ตอนหนองตะแครง - ลูกแก ระหว่าง กม.16+022-กม.18+592 LT.,RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (54,830 ตร.ม.) 20,000,000.00 29/04/2564 eb-รบ.45/2564 แขวงทางหลวงราชบุรี
3 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2564 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ (Asphalt Hot Mix Recycling) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0302 ตอนคลองอีจาง - หลุมดิน ระหว่าง กม.84+570-กม.88+235 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (40,315 ตร.ม.) 15,000,000.00 29/04/2564 eb-รบ.44/2564 แขวงทางหลวงราชบุรี
4 งานจ้างเหมาทำงานภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ตามแบบสำนักสำรวจและออกแบบ ในทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอน ทางต่างระดับห้วยใหญ่ - บ้านอำเภอ ระหว่าง กม.๐+๙๕๖ - กม.๗+๘๕๖ ด้านซ้ายทางและขวาทาง (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 10,000,000.00 19/04/2564 eb./104/2564 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
5 งานจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานกิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ ทางหลวงหมายเลข๒๐๕ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน คลองห้วยไผ่-เทศบาลลำนารายณ์-ช่องสำราญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,710,100.00 19/04/2564 คค 06115.3/คช.84/2564 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
6 งานจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานกิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ ทางหลวงหมายเลข๒๐๕ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน คลองห้วยไผ่-เทศบาลลำนารายณ์-ช่องสำราญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,028,480.00 19/04/2564 คค 06115.3/คช.83/2564 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
7 งานจัดซื้อลวดเหล็กตีเกลียวขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๓/๘ นิ้ว มอก.๔๒๐ จำนวน ๒๒ ตัน เพื่อใช้ในโครงการงานกิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ ทางหลวงหมายเลข๒๐๕ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน คลองห้วยไผ่-เทศบาลลำนารายณ์-ช่องสำราญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,078,000.00 19/04/2564 คค 06115.3/คช.82/2564 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
8 งานจัดซื้อเหล็กเส้นขนาดต่างๆ จำนวน ๗ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานกิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ ทางหลวงหมายเลข๒๐๕ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน คลองห้วยไผ่-เทศบาลลำนารายณ์-ช่องสำราญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5,576,464.00 19/04/2564 คค 06115.3/คช.81/2564 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
9 จ้างก่อสร้างงานปูผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ปริมาณงาน ๔ แห่ง กิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน หนองปลาไหล - กำแพงแสน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 780,116.00 19/04/2564 คค 06115.3/นก.80/2564 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
10 ประกวดราคาซื้อEARTH FILL IN MEDIAN AND ISLAND ปริมาณงาน ๑๔,๖๕๘ CU.M.(LOOSE) ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอน คลองห้วยไผ่ - เทศบาลลำนารายณ์ - ช่องสำราญ ระหว่าง กม.๙๐+๔๐๐ - กม.๙๕+๑๑๐ (๔ ช่องจราจรผ่านทางรถไฟ เว้นช่วงทางรถไฟ ๗.๐๐ ม.) 1,348,536.00 09/04/2564 ศกจ.(พ.1)/eb.30/2564 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 16 (นครศรีธรรมราช) ถ.กะโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ปริมาณงาน 1 แห่ง 4,600,000.00 09/04/2564 เลขที่ eb - ศ.๔๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 16
12 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ โครงการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 33300 โครงการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1270 ตอน กองลอย - แม่แฮใต้ ระหว่าง กม.40+000 - กม.44+000 (เป็นช่วง ๆ) 2,486,000.00 09/04/2564 ชม.1/E/พ.1/37/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
13 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1009 ตอน จอมทอง - ดอยอินทนนท์ ตอน 1 ระหว่าง กม.8+400 - กม.14+746 (เป็นช่วง ๆ) 9,999,000.00 09/04/2564 ชม.1/E/พ.1/33/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
14 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ โครงการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 33300 โครงการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน สะพานแม่กลาง - บ้านบ่อแก้ว ระหว่าง กม.107+000 - กม.111+150 (เป็นช่วง ๆ) 4,994,000.00 09/04/2564 ชม.1/E/พ.1/36/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
15 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1009 ตอน จอมทอง - ดอยอินทนนท์ ตอน 2 ระหว่าง กม.23+420 - กม.26+002 (เป็นช่วง ๆ) 9,999,000.00 09/04/2564 ชม.1/E/พ.1/34/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 12,566 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358