กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศเชิญชวน/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 จ้างก่อสร้างงานโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองตามอัตลักษณ์และวิถีชีวิตพื้นถิ่นและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กิจกรรมติดตั้งระบบควบคุมสัญญาณไฟแบบปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพจราจร ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน บ้านสิ้ว - โพธิ์ทอง - บ้านพลิ้ว อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ติดตั 2,100,000.00 28/09/2566 จบ./e/45/2566 ลงวันที่ 28 กันยายน 2566 แขวงทางหลวงจันทบุรี
2 งานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการค้าชายแดนเชื่อมโยง EEC และประเทศเพื่อนบ้าน กิจกรรมบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๔๐๕ ตอน บ้านแหลม - ทุ่งขนาน ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี กว้าง ๑๑.๐๐ เมตร (ผิวจราจรกว้าง ๗.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๒.๐๐ เ 17,935,000.00 28/09/2566 จบ./e/44/2566 ลงวันที่ 28 กันยายน 2566 แขวงทางหลวงจันทบุรี
3 งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๘๑ สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี กม.๗๗+๐๐๐ ถึง กม.๙๖+๔๑๐ 30,000,000.00 28/09/2566 กท./eb.49/2566 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
4 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด (งานเงินทุนฯ) (รถบรรทุกไม่เกิน 1 ตัน) 0.00 28/09/2566 537/66/4 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
5 งานจ้างเหมาทำความสะอาดด้วยรถดูดกวาด (Clearing) ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ในทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอน แขวงคลองสองต้นนุ่น - พิมพา ระหว่าง กม.๘+๐๐๐ - กม.๓๙+๐๐๐ ด้านซ้ายทางและขวาทางเป็นช่วง ๆ ในทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน ท 3,716,048.88 28/09/2566 eb./7/2567 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
6 งานจ้างเหมาทำความสะอาดด้วยรถดูดกวาด (Clearing) ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ในทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ตอน ควบคุม ๐๔๐๑ ตอน บางปะอิน - แขวงรามอินทรา ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๔๔+๓๐๐ ด้านซ้ายทางและขวาทางเป็นช่วง ๆ ปริมาณงาน ๓,๕๕๔,๙๒๘.๐๐ ตร.ม. 3,981,519.36 28/09/2566 eb./6/2567 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
7 ซื้อโปรแกรมเขียนแบบงานสำรวจ (Autodesk Civil 3D) 2024 จำนวน 10 ลิขสิทธิ์ 2,118,600.00 27/09/2566 eb2-1/16/2566 กองการพัสดุ
8 งานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความปลอดภัยเส้นทางคมนาคมทางหลวง ก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนควบคุม 0200 ตอน นาเจริญ - ปางไฮ กม.110+100 - กม.111+400 ตำบลบ้านโคก อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ปริมาณงาน 1 แห่ง 24,400,000.00 27/09/2566 E.อต.2/24/2566 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
9 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านถนนเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่ง และโลจิสติกส์ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน บ้านสวน - เขื่องใน ระหว่าง กม.234+330 - กม.238+774 (เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 124 ต้น) 5,600,000.00 27/09/2566 คค 06050/พ.1/e-23/2566 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
10 การจำหน่ายเครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุนฯ) ชำรุด จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0.00 21/09/2566 จำหน่ายเครื่องจักร 31 รายการ แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
11 จ้างก่อสร้างงานอาคารกลุ่มงานสิ่งแวดล้อม สำนักแผนงาน กรมทางหลวง กรุงเทพมหานคร ปริมาณงาน ๑ แห่ง 14,794,855.00 25/09/2566 ศ.สส.3/อส.2/2567 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
12 ทำงานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 3901 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์-ประเวศ ระหว่าง กม.48+455-กม.49+717 ปริมาณงาน 1 แห่ง 12,500,000.00 25/09/2566 กท./e/13/2566 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
13 งานจ้างเหมาโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคม ระบบโลจิสติกส์และสิ่งอำนวยความสะดวกให้มีความพร้อม กิจกรรมติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน น้ำดุก-ห้วยซำมะคาว ระหว่าง กม.๓๖๖+๔๒๕ - กม.๓๖๘+๖๕๐ ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 3,229,300.00 25/09/2566 คค06035/(eb)28/2566 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
14 จ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนประจำปี พ.ศ.2566 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0100 ตอนกลางสะพานมิตรภาพที่แม่สอด (เขตแดนไทย/พม่า)-แม่ละเมา ระหว่าง กม.21+245-กม.22+305 (เป็นช่วงๆ)อำเภอแม่สอด จังหวัดตา 1,840,000.00 12/09/2566 ตก.2/e 65/2566 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
15 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0403 ตอน สี่แยกกบินทร์บุรี - วังน้ำเขียว ระหว่าง กม.173+100 - กม.183+000 (เป็นช่วงๆ) ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 1 แห่ง ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 88 ต้น) 4,600,000.00 22/09/2566 คค 06060/E.1/74/2566 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 21,382 รายการ