ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศเชิญชวน/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 งานจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 4114 ตอน สมอทอง - ชายทะเล ระหว่าง กม.6+250 - กม.8+440 3,000,000.00 30/11/2563 e-b สฎ.26/2564 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 (พุนพิน)
2 โครงการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0502 ตอน เขาวัง - สระพระ ตอน 1 ระหว่าง กม.156+692 - กม.162+206 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง ( 2,512 M.) 3,760,000.00 30/11/2563 eb-พบ.22/2564 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
3 จ้างก่อสร้างงานโครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 319 ตอนควบคุม 0103 ตอน ไผ่ชะเลือด–โคกไทย ระหว่าง กม.31+550–กม.34+200 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 54,000 ตร.ม.) 25,000,000.00 30/11/2563 คค 06126/พ.1/52/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
4 จ้างก่อสร้างแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ พัฒนาทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอน หนองมัน – หนองกี่ – นางรอง ระหว่าง กม.๙๓+๔๒๕ – กม.๙๓+๙๐๐ และ กม.๙๖+๒๐๐ – กม.๙๖+๕๒๕ ปริมาณงาน ๒ แห่ง 50,000,000.00 30/11/2563 คค 06126/พ.1/51/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
5 จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๖๖ ตอน โนนศรีคูณ – หนองผะองค์ ระหว่าง กม.๖๔+๐๐๐ - กม.๖๕+๙๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 35,000,000.00 30/11/2563 คค 06126/พ.1/50/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
6 จ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๘ ตอน บุรีรัมย์ - โคกสูง ระหว่าง กม.๒+๕๓๐ - กม.๓+๔๔๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 33,000,000.00 30/11/2563 คค 06126/พ.1/49/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
7 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๒๒๐๘ ตอน ห้วยละเวี้ย - ระกา ระหว่าง กม.๒๕+๙๕๐– กม.๒๖+๘๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 30,000,000.00 30/11/2563 คค 06126/พ.1/48/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
8 งานจ้างก่อสร้างงานโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 359 ตอนควบคุม 0200 ตอน เขามะกา–เขาหินซ้อน ระหว่าง กม.44+370 – กม.44+870 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 0.500 กม.) 20,000,000.00 30/11/2563 คค 06126/พ.1/47/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
9 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๑๙ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน สตึก-หัวถนน ระหว่าง กม.๑๐๔+๑๑๘ - กม.๑๐๗+๗๐๕ LT. ปริมาณงาน ๓.๕๘๗ กม. 30,000,000.00 30/11/2563 คค 06126/พ.1/46/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
10 ประกวดราคจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทล.3611 ตอนควบคุม 0100 ตอนทางต่างระดับ - ท่าเรือแหลมฉบัง ระหว่าง กม.0+350 - กม.7+700 ปริมาณ 1 แห่ง 1,300,000.00 30/11/2563 ชบ.2/eb/35/2564 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
11 งานจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง) ทล.3ตอนควบคุม 0402 ศรีราชา - พัทยา ตอน 2 ระหว่างกม.120+100 - กม.121+100และ กม.122+400- กม.123+400 ปริมาณงาน 2 แห่ง 1,000,000.00 30/11/2563 ชบ.2/eb/32/2564 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
12 งานจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง) ทล.3ตอนควบคุม 0402 ศรีราชา - พัทยา ตอน 5 ระหว่างกม.127+300 - กม.128+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง 1,000,000.00 30/11/2563 ชบ.2/eb/34/2564 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทล.36 ตอนควบคุม0102ตอน บ้านโป่ง - มะขามคู่ ตอน 2 ระหว่าง กม.13+600 - กม.14+065 ปริมาณงาน 1 แห่ง 1,193,000.00 30/11/2563 ชข.2/eb/33/2564 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
14 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด งานงบประมาณ จำนวน 3 รายการ 0.00 30/11/2563 สทล.10/01/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
15 ขายทอดตลาด เครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด งานงบประมาณ จำนวน 3 รายการ 0.00 30/11/2563 สทล.10/01/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 11,058 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358