ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา/สขร.1)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 6,490.00 29/09/2565 431/-/65/439 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 10,000.00 26/09/2565 527/40/65/311 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ 119,410.00 26/09/2565 527/40/65/311 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
4 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครีว จำนวน 7 รายการ 9,800.00 26/09/2565 527/80/65/309 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
5 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ 8,450.00 26/09/2565 527/80/65/310 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
6 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ (งานเงินทุนฯ) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 101,400.00 15/09/2565 151/30/65/งท.68/ฝก ศูนย์สร้างทางลําปาง
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 26 รายการ 45,420.00 28/09/2565 641/50/65/498 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
8 จ้างถมดินคอสะพานและลาดยาง จำนวน 1 โครงการ ทางหลวงหมายเลข 4013 ตอนปากพนัง-หัวไทร ระหว่าง กม.37+303.370 - กม.37+365.370 2,319,141.92 29/09/2565 สพ.4/หป/59/2565 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
9 จ้างปูผิวแอสฟัลท์คอนกรีต จำนวน 1 โครงการ ที่สะพาน กม.4+195.00, กม.4+571.00, กม.4+678.00, กม.4+823.00 ทางหลวงหมายเลข 4049 ตอน ห้วยทราย - ปากพะยูน 2,600,000.00 29/09/2565 สพ.4/หป/60/2565 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
10 จ้างปูผิวแอสฟัลท์คอนกรีตพื้นสะพาน (ด้านซ้ายทาง) จำนวน 1 โครงการ ทางหลวงหมายเลข 4090 ตอน นิคม - หินดาน ที่ กม.43+083.00 (RT.) 947,087.60 23/09/2565 สพ.4/นห/56/2565 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
11 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์งานไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20,902.00 29/09/2565 627/45/65/392 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
12 จ้างวางคาน Box Beam ช่วง 20.00 ม. ตอม่อกลางน้ำโดยใช้ทรัส (TRUSS) จำนวน 36 คาน ที่ กม.1+133.00(RT.) ทางหลวงหมายเลข 4151 ตอน บ่อล้อ - กุมแป 1,019,160.00 28/09/2565 สพ.4/บก/57/2565 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
13 จ้างวางคาน Box Beam ช่วง 20.00 ม. ตอม่อกลางน้ำโดยใช้ทรัส (TRUSS) จำนวน 39 คาน ที่ กม.29+400.00 ทางหลวงหมายเลข 4016 ตอน พรหมคีรี - นบพิตำ 578,760.00 28/09/2565 สพ.4/พน/58/2565 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
14 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปี 2565 รหัสงาน 11600 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 2022 ตอน นิคม - บ้านดุง ระหว่าง กม.16+200 - กม.17+300 9,990,000.00 29/09/2565 อด.2/22/2565 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
15 จ้างปูผิวแอสฟัลท์คอนกรีตพื้นสะพาน (ด้านซ้ายทาง) จำนวน 1 โครงการ ทางหลวงหมายเลข 4090 ตอน นิคม - หินดาน ที่ กม.43+083.00 (LT.) 1,189,962.40 23/09/2565 สพ.4/นห/55/2565 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 54,303 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.