ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา/สขร.1)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ , เครื่องปริ้นเตอร์ และเครื่องสำรองไฟ จำนวน 9 รายการ 15,203.00 27/01/2566 527/-/66/84 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
2 ซื้อแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตามมราฐาน ทล.ม.408/2532 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 93,720.00 03/02/2566 432/60/66/172 แขวงทางหลวงสระบุรี
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 18,240.00 03/02/2566 639/60/66/102 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
4 5124566/143 ลว.3 ก.พ.2566 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 1,140.00 03/02/2566 5124566/143 แขวงทางหลวงตากที่ 1
5 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 55,800.00 01/02/2566 45/66/157 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
6 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ 19,230.00 03/02/2566 639/60/66/98 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน สระกระเทียม - คลองอีจาง - หลุมดิน จ.ราชบุรี ระหว่าง กม.๗๗+๕๐๐ - กม.๗๙+๐๐๐ 40,000,000.00 26/01/2566 ศกจ.(eb)/11/2566 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยเฉพาะเจาะจง 131,195.50 30/01/2566 60/66/155 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
9 ซื้อแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตามมาตราฐาน ทล.ม.408/2532 จำนวน 35 ตัน 82,005.00 03/02/2566 432/60/66/171 แขวงทางหลวงสระบุรี
10 5126066/142 ลว.3 ก.พ.2566 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 19,880.00 03/02/2566 5126066/142 แขวงทางหลวงตากที่ 1
11 ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 140,200.00 01/02/2566 60/66/156 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
12 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน ๒ รายการ 5,450.00 03/02/2566 441/70/66/126 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 33,000.00 03/02/2566 441/60/66/125 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 6,970.00 03/02/2566 639/60/66/99 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
15 ซื้อแบริเออร์พลาสติกสีส้ม ขนาด ๕๐x ๑๐๐ x ๘๐ เซ็นติเมตร 98,000.00 03/02/2566 441/60/66/124 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 65,131 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.