ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
คืบหน้าสถานะการจัดซื้อจัดจ้างกรมทางหลวง
ลำดับ เลขที่โครงการ โครงการ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด ประกาศราคากลาง ประกาศเชิญชวน ประกาศผลผู้ชนะ สัญญา/
ข้อตกลง
ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 63057316811 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 4 รายการ 5,550.00 20/05/2563 เพิ่มเติม
2 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าจำนวน ๒ รายการ 1,150.00 18/05/2563 เพิ่มเติม
3 - โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวเพื่อยกระดับการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสคอนกรีต หมู่ที่ 5,9 ตำบลดอนทราย อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ทางหลวงหมายเลข 3238 ตอนควบคุม 0100 ตอนเจ็ดเสมียน - โคกหม้อ ระหว่าง กม.0+100-กม.1+225 ระยะทาง 1.125 กิโลเมตร โดยขยายช่องทางจราจรและสะพาน 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร พร้อมไหล่ทางข้างล่ะ 2.50 เมตร และเกาะกลางถนน 1 สายทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง 50,000,000.00 02/06/2563 เพิ่มเติม
4 63047130969 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบการ หมวดทางหลวงบ้านแฮด (1 หลัง) แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน บ้านไผ่ - ท่าพระ ที่ กม.310+599 ด้านซ้ายทาง 1,900,000.00 07/04/2563 03/04/2563 07/04/2563 22/04/2563 เพิ่มเติม
5 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563) 97,644.17 เพิ่มเติม
6 ประกาศสัญญา ข้อตกลง 267 97,600.00 02/06/2563 เพิ่มเติม
7 63067028641 ซื้อเสาล้มลุก สูง 80 ซม. พร้อมน๊อต จำนวน 150 อัน 67,500.00 02/06/2563 เพิ่มเติม
8 63067028225 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 28,500.00 02/06/2563 เพิ่มเติม
9 63067027753 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 57,800.00 02/06/2563 เพิ่มเติม
10 63067027403 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ 100,100.00 02/06/2563 02/06/2563 เพิ่มเติม
11 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลเก่าชำรุด จำนวน 3 คัน (งานเงินทุนฯ) 250,000.00 02/06/2563 เพิ่มเติม
12 สก.(งป.๖)/๗/๒๕๖๓ เรื่อง ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์เครื่องมือโรงงาน (งานงบประมาณ) 109,500.00 02/06/2563 เพิ่มเติม
13 63067027108 จ้างเหมาทำการขุดซ่อมผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2280 ตอนควบคุม 0101 ตอน สนามชัย - เจริญศิลป์ ระหว่าง กม.13+401 - กม.13+650 ระยะทางดำเนินการ 0.249 กม. ปริมาณงาน 1,196 ตร.ม. 471,000.00 02/06/2563 เพิ่มเติม
14 ซื้อวัสดุอื่นๆ รวม 2 รายการ 33,250.00 01/06/2563 เพิ่มเติม
15 180/65/63/2 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 10,678.60 02/06/2563 02/06/2563 เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 69,546 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358