ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แบบสอบถาม

แบบสอบถามร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 พ.ศ. ....

คำอธิบาย :

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 พ.ศ. ....

สามารถร่วมแสดงความคิดเห็น ระหว่างวันที่ 1 - 15 พฤศจิกายน 2562

 • ข้อที่ 1 ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 พ.ศ. ....(กรุณาแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ที่ช่องอื่น ๆ)
  คำตอบ เห็นชอบกับร่างกฎกระทรวงฯ ทุกประการ
  เห็นชอบกับร่างกฎกระทรวงฯ เป็นส่วนใหญ่
  ไม่เห็นชอบกับร่างกฎกระทรวงฯ
  ไม่ออกความคิดเห็น
  อื่นๆ โปรดระบุ / Other please specify below
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358