ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แบบสอบถาม

การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายยานพาหนะและค่าดูแลรักษายานพาหนะ พ.ศ. ....

คำอธิบาย :

แสดงความคิดเห็นระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2563

  • ข้อที่ 1 ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายยานพาหนะและค่าดูแลรักษายานพาหนะ พ.ศ. .... (โปรดแสดงความคิดเห็น พร้อมระบุชื่อ - สกุล ในช่องอื่น ๆ)
    คำตอบ เห็นด้วย
    ไม่เห็นด้วย
    อื่นๆ โปรดระบุ / Other please specify below
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358