ป้ายจราจรบนทางหลวง
ป้ายบังคับ


บ.๑


บ.๒บ.๓บ.๔บ.๕บ.๖

ป้ายหยุด
ป้ายให้ทาง
ป้ายให้รถสวนทางมาก่อน
ป้ายห้ามแซง
ป้ายห้ามเข้า
ป้ายห้ามกลับรถไปทางขวา

บ.๗

บ.๘

บ.๙

บ.๑๐

บ.๑๑

บ.๑๒

ป้ายห้ามกลับรถไปทางซ้าย
ป้ายห้ามเลี้ยวซ้าย
ป้ายห้ามเลี้ยวขวา
ป้ายห้ามเปลี่ยนช่องทางเดินรถไปทางซ้าย
ป้ายห้ามเปลี่ยนช่องทางเดินรถไปทางขวา
ป้ายห้ามเลี้ยวขวาหรือกลับรถ

บ.๑๓

บ.๑๔

บ.๑๕บ.๑๖

บ.๑๗

บ.๑๘

ป้ายห้ามเลี้ยวซ้ายหรือกลับรถ
ป้ายห้ามรถยนต์ผ่าน
ป้ายห้ามรถบรรทุกผ่าน
ป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ผ่าน
ป้ายห้ามรถพ่วงผ่าน
ป้ายห้ามรถยนต์สามล้อผ่าน

บ.๑๙

บ.๒๐

บ.๒๑

บ.๒๒

บ.๒๓

บ.๒๔

ป้ายห้ามรถสามล้อผ่าน
ป้่ายห้ามรถจักรยานผ่าน
ป้ายห้ามรถล้อเลื่อนลากเข็นผ่าน
ป้ายห้ามรถยนต์ที่ใช้ในการเกษตรผ่าน
ป้ายห้ามเกวียนผ่าน
ป้ายห้ามรถจักรยานยนต์และรถยนต์ผ่าน

บ.๒๕

บ.๒๗

บ.๒๙

บ.๓๐

ป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ รถสามล้อ และรถล้อเลื่อนลากเข็นผ่า่น
ป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ และรถยนต์สามล้อผ่า่น
ป้ายห้ามใช้เสียง
ป้ายห้ามคนผ่าน
ป้ายห้ามจอดรถ
ป้ายห้ามหยุดรถ

บ.๓๑

บ.๓๒

บ.๓๓

บ.๓๔

บ.๓๕

บ.๓๖

ป้ายหยุดตรวจ
ป้ายจำกัดความเร็ว
ป้ายห้ามรถหนักเกินกำหนดผ่าน
ป้ายห้ามรถกว้างเกินกำหนดผ่าน
ป้ายห้ามรถสูงเกินกำหนดผ่าน
ป้ายห้ามรถยาวเกินกำหนดผ่าน

บ.๓๗

บ.๓๘

บ.๓๙

บ.๔๐

บ.๔๑

บ.๔๒

ป้ายให้รถเดินทางเดียว
ป้ายทางเดินรถทางเดียวไปทางซ้าย
ป้ายทางเดินรถทางเดียวไปทางขวา
ป้ายให้ชิดซ้าย
ป้ายให้ชิดขวา
ป้ายให้ไปทางซ้ายหรือทางขวา

บ.๔๓

บ.๔๔

บ.๔๕

บ.๔๖

บ.๔๗

บ.๔๘

ป้ายให้เลี้ยวซ้าย
ป้ายให้เลี้ยวขวา
ป้ายให้เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา
ป้ายให้ไปตรงหรือเลี้ยวซ้าย
ป้ายให้ไปตรงหรือเลี้ยวขวา
ป้ายวงเวียน

บ.๔๙

บ.๕๐

บ.๕๑

บ.๕๒

บ.๕๓

บ.๕๔

ป้ายช่องเดินรถประจำทาง
ป้ายช่องเดินรถมวลชน
ป้ายช่องเดินรถจักรยานยนต์
ป้ายช่องเดินรถจักรยาน
ป้ายเฉพาะคนเดิน
ป้ายความเร็วขั้นต่ำ

บ.๕๕

 
 
 
 
 
ป้ายสุดเขตบังคับ