หน่วยงานพัสดุและสัญญา
สำนักงานบำรุงทางเพชรบุร

 นางสาวศรีอุทัย  ชมใจ
หัวหน้างานพัสดุและสัญญานายสิริมงคล เจริญลาภ
เจ้าหน้าที่งานจัดซื้อจัดจ้าง
นางสาวพณิตา  หอมเกษร
เจ้าหน้าที่งานจัดซื้อจัดจ้าง
นางสาวกนกพันธ์  พงษ์เศวต
เจ้าหน้าที่งานสัญญา
นางสาวศิริพร  รักเกียรติยศ
เจ้าหน้าที่งานทะเบียนครุภัณฑ์

 

งานในหน้าที่ (งานพัสดุและสัญญา)

            งานพัสดุและสัญญา มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้.-
            1.  งานสัญญา
                 -  ตรวจสอบร่างสัญญาและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำสัญญา เช่น ประกาศประกวดราคา
                     รายละเอียดต่อท้ายสัญญา เงื่อนไขสัญญา คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ฯลฯ ให้ถูกต้อง
                     ตามระเบียบการพัสดุของสำนักนายกรัฐมนตรี และของกรมทางหลวง

            2.  งานจัดหาพัสดุ
                 -  ควบคุมการตรวจสอบการจัดซื้อและการจ้างของสำนักงานบำรุงทางเพชรบุรี ให้เป็นไปตามระเบียบ
                     ข้อบังคับของทางราชการ
            3.  งานบัญชีพัสดุ
                 -  ควบคุมและตรวจสอบการเบิกจ่ายพัสดุ ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการและประหยัด
                 -  ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำบัญชีพัสดุของสำนักงานบำรุงทางเพชรบุรี ให้ถูกต้องตามระเบียบของ
                     ทางราชการ

                 -  ตรวจสอบวัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงานบำรุงทางเพชรบุรี ให้ตรงกับยอดคงคลังในบัญชีพัสดุและบัตรคุม
                     พัสดุ
            4.  งานคลังพัสดุ
                 -  ควบคุมการจัดทำทะเบียนและการเก็บพัสดุในคลังให้เป็นระเบียบเรียบร้อย