การขออนุญาตติดตั้งป้าย

กรมทางหลวงจึงกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาตให้ติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่ราชการและเอกชน ดังต่อไปนี้

           1. ลักษณะกิจการสถานที่สำคัญ

            สถานที่ราชการและสถานที่เอกชนที่มีประชาชนเดินทางมาติดต่อจำนวนมาก แต่มิใช่การเดินทางมาเป็นประจำ ซึ่งผู้ใช้ทางอาจหลงทางหรือเข้าออกบริเวณนั้นไม่คล่องตัว อันเป็นสาเหตุทำให้เกิดการจราจรติดขัดหรือเกิดอุบัติเหตุได้ สถานที่เหล่านี้ได้แก่

            1.1 สถานที่ราชการ
            1.2 สถานที่เอกชน
                  (1) สนามกีฬา
                  (2) ศูนย์การค้า , ตลาดนัด , สถานที่จัดจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
                  (3) แหล่งท่องเที่ยว สถานที่พักแรม ที่พักผ่อนหย่อนใจ
                  (4) สถานศึกษา
                  (5) โรงพยาบาล
                  (6) ศาสนสถานทุกศาสนา
                  (7) นิคมอุตสาหกรรม
                  (8) มูลนิธิและองค์กรการกุศล
                  (9) หมู่บ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียม
                  (10) สำนักงานพรรคการเมือง

             2. มาตรฐานและการติดตั้งป้าย

                  ป้ายแนะนำ เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางของสถานที่สำคัญดังกล่าว กำหนดไว้ 3 ประเภท คือ
                  ก) ป้ายบอกจุดหมายปลายทาง
                  ข) ป้ายชี้ทาง
                  ค) ป้ายแหล่งท่องเที่ยว

                  ตำแหน่งของป้ายแนะนำสำหรับการนี้ห้ามมิให้ติดตั้งที่ปริเวณทางแยกทางหลวง ซึ่งกรมทางหลวง ได้ติดตั้งป้ายแนะนำตามมาตราฐานไว้แล้วนั้น

                  รายละเอียดการใช้ การติดตั้ง และมาตราฐานรูปแบบของป้าย มีดังต่อไปนี้

                  2.1 ป้ายบอกจุดหมายปลายทาง
                         (1) ป้ายบอกจุดหมายปลายทางที่เป็นสถานที่ราชการ ลักษณะขนาดรูปร่างและสีของป้าย บอกจุดหมายปลายทาง ดังแสดงตามตัวอย่างในรูป


http://www.doh.go.th/spaw2/uploads/images/exp3_01.gif

ป้ายติดตั้งข้างทาง พื้นสีขาว
อักษรและสัญลักษณะ สีดำ

ป้ายแขวงสูง พื้นสีขียว
อักษรและสัญลักษณ์ สีขาว

                       (2) ป้ายบอกจุดหมายปลายทางที่เป็นสถานที่เอกชน ลักษณะขนาดรูปร่างและสีของป้าย บอกจุดหมายปลายทาง ดังแสดงตามตัวอย่างในรูป


http://www.doh.go.th/spaw2/uploads/images/exp3_02.gif

ป้ายติดตั้งข้างทาง พื้นสีขาว
อักษรและสัญลักษณะ สีดำ

ป้ายแขวงสูง พื้นสีเขียว
อักษรและสัญลักษณ์ สีขาว

              การติดตั้ง ให้ติดตั้งบนทางหลวงในระยะ 25 ถึง 150 เมตร ก่อนถึงทางแยกสาธารณะหรือทางเชื่อม ไปสู่สถานที่ดังกล่าว

                  2.2 ป้ายชี้ทาง

                  ลักษณะขนาดและรูปร่างของป้ายชี้ทางดังรูป ทั้งนี้อาจบอกระยะทางจากทางแยกถึงสถานที่ดังกล่าว เป็นกิโลเมตร หรือเมตร


 http://www.doh.go.th/spaw2/uploads/images/exp3_03.gif

ป้ายชี้ทางสถานที่ราชการ
พื้นป้ายสีขาว
ตัวอักษรและสัญลักษณ์ สีดำป้ายชี้ทางสถานที่เอกชน
พื้นป้ายสีน้ำตาล
ตัวอักษรและสัญลักษณ์ สีขาว

             3. ข้อกำหนดเงื่อนไข

                  3.1 กรมทางหลวงจะเป็นผู้พิจารณากำหนดประเภทและมาตรฐานของป้าย รวมทั้งตำแหน่งติดตั้งป้ายที่เหมาะสม

                  3.2 ผู้ขออนุญาตหรือเจ้าของสถานที่สำคัญ ยกเว้นส่วนราชการ จะต้องเสียค่าเช่าสำหรับการติดตั้งป้าย ดังนี้
                         ป้ายชี้ทาง ตำแหน่งละ 6,000.- บาทต่อปี
                         ป้ายติดตั้งข้างทาง ตำแหน่งละ 10,000.- บาทต่อปี
                         ป้ายแขวนสูง ชนิดเสาเดียว ตำแหน่งละ 50,000.- บาทต่อปี

                  3.3 เมื่อป้ายดังกล่าวชำรุดเสียหายไม่ว่ากรณีใด ๆ ผู้ขออนุญาตจะดำเนินการติดตั้งทดแทนใหม่ โดยผู้ขออนุญาตหรือเจ้าของป้ายจะต้องออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด

                  3.4 ผู้ขออนุญาตจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือขออนุญาต

                  3.5 กรมทางหลวงสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการขออนุญาตให้ติดตั้งป้ายดังกล่าว โดยมิต้องแจ้งเหตุความจำเป็นใด ๆ ต่อผู้ขออนุญาต

             4. วิธีการขออนุญาต

                   การขออนุญาตให้ดำเนินการติดตั้งป้ายแนะนำนี้ กรมทางหลวงอาศัยอำนาจตามมาตรา 47 ของพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 โดยกำหนดระเบียบวิธีการและขั้นตอนไว้ดังต่อไปนี้

                  1. ให้ผู้ขออนุญาตยื่นความจำนงผ่านหมวดการทาง , แขวงการทาง , สำนักงานบำรุงทาง ซึ่งรับผิดชอบบริเวณทางหลวงนั้น การยื่นขออนุญาตให้มีคำร้อง แบบแปลน และเอกสารสำคัญต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

                       (1) คำขออนุญาตตามมาตรา 47 พรบ. ทางหลวง พ.ศ. 2535 หรือสามารถ ดูได้จากตัวอย่าง Down Load
                       (2) แบบแปลนที่สังเขปแสดงเส้นทางหลวงและที่ตั้งสถานที่ขออนุญาต มาตราส่วนไม่เล็กกว่า 1: 500
                       (3) รูปแบบของป้าย , ขนาด, ข้อความ หรือสัญลักษณ์ในป้าย
                       (4) สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอฯ ในกรณีที่ผู้ขอฯเป็นเอกชน
                       (5) ในกรณีที่เป็นบริษัท , ห้างหุ้นส่วน ให้แสดงหนังสือการจดทะเบียนบริษัท , ห้างหุ้นส่วนประกอบ และในกรณีที่มีการมอบอำนาจแทน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมตราประทับของผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท , ห้างหุ้นส่วน พร้อมสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ
                       (6) เอกสารและแบบแปลนในการขออนุญาตอย่างละ 4 ชุด สำหรับหนังสือมอบอำนาจฉบับแรก ให้ติดอากรราคา 10 บาท