วิสัยทัศน์ “หน่วยงานที่พัฒนาในด้านการบำรุงรักษาทางให้ สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้ทาง” พันธกิจ “วางแผนในการทำงานพร้อมทั้งกำกับดูแลทางหลวงให้เป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อบำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพที่ดีและยั่งยืน”
       

แขวง

ประวัติแขวงการทางนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)

                        แขวงการทางนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ได้จัดตั้งตามคำสั่งกรมทางหลวงที่ จ.1.9/4/2531 ลงวันที่ 19 เมษายน 2531 โดยได้รับมอบเส้นทางจากแขวงการทางนครสวรรค์ที่ 1, แขวงการทางพิจิตร, แขวงการทางชัยนาท, แขวงการทางลพบุรีที่ 1, แขวงการทางลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์), แขวงการทางเพชรบูรณ์ที่ 1 (บึงสามพัน)
                        ปัจจุบันแขวงการทางนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) มีสายทางในความรับผิดชอบ 17 สายทาง 29 ตอน ควบคุมโดยมีลักษณะผิวทางแบ่งออกเป็นดังนี้

     
  ผิว Concrete
100.722
กิโลเมตร
  ผิวลาดยาง
550.135
กิโลเมตร
  รวมระยะทางควบคุม
650.857
กิโลเมตร (ต่อ 2 ช่องจราจร)
  ปริมาณ (Work Load)
1,905.296
กิโลเมตร (ต่อ 2 ช่องจราจร

หมวดการทางในสังกัด

ลำดับ

หมวดการทาง

ระยะทางควบคุม

1.

หมวดการทางตากฟ้าที่ 1

102.005
2.

หมวดการทางตากฟ้าที่ 2

102.732
3.

หมวดการทางตาคลี

106.017
4.

หมวดการทางไพศาลี

110.725
5.

หมวดการทางท่าตะโก

113.404
6.

หมวดการทางหนองบัว

115.974
รวมระยะทาง (ต่อ 2 ช่องจราจร)
650.857

 

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งนายช่างแขวงการทางนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)

ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
พ.ศ. - พ.ศ.
1.

 นายนคร         พิทักษ์พงษธร

 2531 - 2533
2.

 นายจารึก        สุรารักษ์

 2533 - 2541
3.

 นายสุธี           สุทธิรักษ์

 2541 - 2542
4.
 นายประยุทธ     ภู่ประเสริฐ
 2542 - 2545
5.

 นายแสนสิทธิ์    วินโกมินทร์

 2545 - 2548

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการแขวงการทางนครสวรรค์ที่ 2(ตากฟ้า)

ลำดับที่

ชื่อ - นามสกุล

พ.ศ. - พ.ศ.

1

 นายแสนสิทธิ์    วินโกมินทร์

2548 - 2550

2.

 นายเกียรติไกร  ปราโมช ณ อยุธยา

2550 - 2551

3.

 นายศุภฤกษ์   รัตนศิริ

2551 - 2552

4.

 นายอนิรุธ   สุทัศน์ ณ อยุธยา

2552 - ปัจจุบัน